Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 167/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON KA KINH THÀNH VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2047/BNN-KL ngày 31 tháng 7 năm 2002) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai (tờ trình số 1013/ TT-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai thành Vườn quốc gia trong hệ thống các Khu rừng đặc dụng Việt Nam gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

2. Vị trí, toạ độ địa lý và quy mô diện tích của Vườn quốc gia:

- Vị trí địa lý:

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông - Bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của các xã: Đăk Roong, Kroong, Kon Pne (huyện Kbang), Hà Đông (huyện Đăk Đoa) và Ayun (huyện Măng Yang).

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 140 09’ đến 14030’ vĩ độ Bắc,

+ Từ 1080 16’ đến 108028’ kinh độ Đông.

- Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

+ Tổng diện tích : 41.780 ha,

Trong đó:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 23.064 ha,

Phân khu phục hồi sinh thái: 18.646 ha,

Phân khu dịch vụ hành chính: 70 ha.

Vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích là 119.300 ha, bao gồm các xã: Đăk Roong, Kroong, Kon Pne, Lơ Ku (huyện Kbang), Hà Đông (huyện Đăk Đoa), Ayun và Hà Ra (huyện Măng Yang).

3. Mục tiêu nhiệm vụ của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh:

- Bảo tồn các mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới trên cao nguyên Plei Ku, đặc biệt là 2.000 ha rừng hỗn giao các loài cây lá rộng và lá kim, các loài động thực vật hoang dã của vùng cao nguyên.

- Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn của các con sông trong vùng, đảm bảo an ninh môi trường và sự phát triển bền vững.

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư địa phương.

4. Các vấn đề về đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia, du lịch sinh thái, tổ chức cán bộ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai có trách nhiệm:

Chỉ đạo việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án: đầu tư xây dựng và phát triển Vườn, vùng đệm của Vườn, phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh:

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh theo các quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Cục, Vụ,
- Lưu NN (5), VT.
KonKaKinh

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 167/2002/QĐ-TTg ngày 25/11/2002 chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh thành Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.355

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222