Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 25/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 137/TTr-SNN ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CH TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Thực hiện Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị và các địa phương trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị và các địa phương; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thi hành Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Rà soát, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước.

3. Thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước.

4. Củng cố lực lượng quản lý đập, hồ chứa nước có đủ năng lực, chuyên môn, thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa.

5. Tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

6. Quyết định tích nước và bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa nước.

7. Kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

8. Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

9. Huy động mọi nguồn lực của địa phương để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

10. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành chuyên môn cấp tỉnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ./.

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Rà soát, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, đơn vị liên quan

 

Năm 2018 và các năm tiếp theo

2

Thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân các huyện có hồ chứa

Các đơn vị liên quan

Mốc chỉ giới

Năm 2019 và các năm tiếp theo

3

Kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Thông báo kết quả kiểm tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có)

Năm 2018 và các năm tiếp theo

4

Củng cố lực lượng quản lý đập, hồ chứa nước có đủ năng lực, chuyên môn, thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân các huyện có hồ chứa

Các đơn vị liên quan

Các lớp tập huấn

Năm 2018 và các năm tiếp theo

5

Căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan

Quyết định

Năm 2018 và các năm tiếp theo

6

Tham mưu xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan

Quyết định

Năm 2021-2025

7

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện, lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy điện hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du báo cáo bộ công thương theo quy định

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

8

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

9

Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, tham mưu quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đối với các đập, hồ chứa thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân các huyện có hồ chứa

Báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

10

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Cơ sở dữ liệu

Năm 2018 và các năm tiếp theo

11

Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trước 30/9/2018

12

Định kỳ sơ kết kết quả thực hiện Chỉ thị số: 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Hằng năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69