Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, dự toán Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1614/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2025 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 – HP PHẦN I

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BCT ngày 16/9/2015 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ;

Căn cứ Quyết định số 13976/QĐ-BCT ngày 18/12/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

Căn cứ Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 67/TTr-SCT ngày 21/9/2016; Báo cáo thẩm định số 546/BC-SKHĐT ngày 06/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I, với một số nội dung sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương

3. Phạm vi thực hiện điều chnh, bổ sung quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Là điều kiện cần thiết để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, giải quyết tình trạng thiếu điện tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

5. Nhiệm vụ thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

- Điều tra, thu thập các số liệu hiện trạng về nguồn, lưới điện và tình hình cung cấp điện khu vực dự án.

- Cập nhật bổ sung các nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2016.

- Lập Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I.

6. Nội dung Đ cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

I. Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch.

1. Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch.

2. Căn cứ pháp lý điều chỉnh.

3. Phạm vi, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch.

II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch.

1. Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh quy hoạch.

2. Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh dự án đối với lưới điện tỉnh khi xuất hiện dự án.

3. Các giải pháp đồng bộ về nguồn, lưới điện khu vực cần điều chỉnh để đảm bảo cung cấp điện.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án điều chỉnh.

III. Kết luận và kiến nghị.

7. Sản phẩm giao nộp

1. Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch: 10 bộ.

2. Các bản vẽ kèm theo: 10 bộ.

- Tính toán chế độ lưới cao áp 220, 110kV năm 2025.

- Bản đồ lưới điện cao áp đến 2025.

- Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220, 110kV đến 2025.

8. Dự toán kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện 538.054.000 đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn đng).

Trong đó:

- Chi phí tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch: 483.865.000 đồng.

- Chi phí lập nhiệm vụ đề cương: 16.188.000 đồng.

- Chi phí thẩm định: 18.919.000 đồng.

- Chi phí quản lý và công bố: 19.082.000 đồng.

9. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

10. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016, Quý I năm 2017.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KT
, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, dự toán Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250