Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/2005/QĐ-UBND bổ sung khoản 2, điều 2 Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng kèm theo Quyết định 166/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 160/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ THANH TOÁN DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 166/2004/QĐ-UB CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 05/2002/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3539 /TCĐT ngày 25 tháng 10 năm 2005 về việc bổ sung phạm vi áp dụng hoạt động dịch vụ vệ sinh đô thị theo hình thức đặt hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung khoản 2, điều 2, Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng ban hành kèm theo Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

Các hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị được quản lý, cấp phát, thanh toán theo hình thức đặt hàng, bao gåm:

1. Quét và thu gom rác các đường vào ban đêm.

2. Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày.

3. Duy trì vệ sinh các dải phân cách trên đường phố.

4. Vớt rác trên sông Hàn.

5. Xử lý rác tại bãi rác tập trung của thành phố.

6. Thu gom rác thải rắn ở bãi biển bằng thủ công.

7. Làm sạch bãi biển bằng máy.

8. Tưới nước rửa đường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng quản lý, cấp phát, thanh toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Công chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tp;
- CVP, PCVP;
- Chi cục TCDN;
- Lưu VT, KTTH, NCPC

TM. UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/2005/QĐ-UBND bổ sung khoản 2, điều 2 Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng kèm theo Quyết định 166/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93