Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 144/1999/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 144/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 21/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 144/1999/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 1999 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VỀ KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG NƯỚC LŨ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 328 BNN/KH ngày 25 tháng 01 năm 1999 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại công văn số 73/TĐNN ngày 04 tháng 6 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn tính mạng về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

a) Đối với vùng ngập nông (có mức ngập dưới 1 m): Thực hiện việc kiểm soát lũ cả năm để đảm bảo chủ động và ổn định sản xuất nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội và phát triển nông thôn.

b) Đối với vùng ngập sâu (có mức ngập trên 1 m):

- Kiểm soát và sử dụng nước lũ nhằm hạn chế nước lũ ít phù sa tràn từ Campuchia vào Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên; điều tiết một phần lũ tràn qua biên giới thoát qua sông Vàm Cỏ và ra biển Tây để vừa có tác dụng giảm chiều sâu ngập lũ, đồng thời lấy nước lũ nhiều phù sa từ sông Tiền, sông Hậu để tăng độ phì nhiêu cho đất.

- Chủ động kiểm soát lũ theo thời gian để ngăn lũ đầu vụ, tạo điều kiện cơ giới hóa khâu thu hoạch, đảm bảo an toàn việc thu hoạch lúa vụ Hè thu; tăng khả năng thoát lũ, giảm độ sâu ngập lụt lũ chính vụ, đồng thời ngăn lũ cuối vụ để xuống giống Đông xuân kịp thời vụ, đảm bảo sản xuất ổn định 2 vụ Đông xuân và Hè thu.

2. Những giải pháp chủ yếu: Thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình đồng bộ, gắn thủy lợi với giao thông và xây dựng dân cư nhằm chủ động kiểm soát lũ cả năm đối với vùng ngập nông. Kiểm soát lũ theo thời gian cho vùng ngập sâu để đảm bảo cuộc sống an toàn và ổn định cho nhân dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo điều kiện tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông thôn, cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Vùng Tứ Giác Long Xuyên: Xây dựng hệ thống công trình kiểm soát lũ tràn biên giới và từ sông Hậu vào. Thực hiện hai tuyến thoát lũ chính là kênh Vĩnh Tế và kênh Trà Sư - Tri Tôn. Xây dựng hệ thống công trình ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước ven biển Tây. Cải tạo và xây dựng hệ thống kênh thoát lũ kết hợp với việc cấp nước và tiêu nước nội đồng.

- Vùng Đồng Tháp Mười: Xây dựng hệ thống kiểm soát lũ tràn biên giới Tân Thành - Lò Gạch, cải tạo và xây dựng hệ thống kênh thoát lũ ra sông Tiền và sông Vàm Cỏ.

- Vùng Tây sông Hậu: Thực hiện việc kiểm soát lũ cả năm cho vùng Tây sông Hậu bao gồm:

+ Xây dựng hệ thống công trình kiểm soát lũ từ vùng Tứ Giác Long Xuyên và từ sông Hậu vào.

+ Cải tạo các kênh thoát lũ và xây dựng hệ thống công trình ngăn mặn, giữ ngọt ven sông Cái Lớn.

- Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu: Thực hiện việc kiểm soát lũ cả năm cho vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, trừ khu vực phía Bắc kênh Vĩnh An. Xây dựng hệ thống công trình kiểm soát lũ, lấy phù sa kết hợp với cấp nước và cải tạo đồng ruộng.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản quy hoạch, có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, nghiên cứu điều chỉnh nội dung quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo các mục tiêu đề ra; có kế hoạch tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả.

Điều 3. Việc thực hiện Quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 phải đảm bảo sự thống nhất với nội dung của Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 đối với việc phát triển thủy lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực và phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay tới năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiểm soát lũ phải kết hợp với các nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu chua, cải tạo đồng ruộng, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

Các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện quy hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 144/1999/QD-TTg

Hanoi, June 21, 1999

 

DECISION

RATIFYING THE PLAN ON THE CONTROL AND USE OF FLOOD WATER IN MEKONG RIVER DELTA AREA FOR THE PERIOD FROM NOW TO THE YEAR 2010.

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Considering the proposals of the Minister of Agriculture and Rural Development at Official Dispatch No.328/BNN/KH of January 25, 1999 and the head of State Council for Appraisal of Investment Projects at Official Dispatch No.73/TDNN of June 04, 1999,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the plan on the control and use of flood water in the Mekong River delta area for the period from now to the year 2010 with the following major contents:

1. Targets: To ensure the safety for human lives, the property of the State and people, to develop the infrastructure, to stabilize people’s life and to make contribution to the socio-economic development of the Mekong River area along the direction of industrialization and modernization.

a) For the shallowly-submerged areas (with the depth of under 1 meter): To excise the control of floods during the year in order to gain initiative in coping with floods and stabilize production, with a view to accelerating the socio-economic growth and rural development rate.

b) For the deeply-submerged areas (with the depth of over 1 meter):
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/1999/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578
DMCA.com Protection Status