Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1334/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 29/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Bà Rịa–Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2648/TTr-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Để hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

c) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy; thí điểm mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực, đông đảo của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

b) Các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực hiện chương trình kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

II. CÁC NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đông, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đô nhựa và túi ni long khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đi với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phát động sâu rộng phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tuyên truyền khuyến khích cộng đồng thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Hội Nông dân các cấp, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ này.

2. Giáo dục học sinh các cấp

Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp.

3. Hỗ trợ dịch vụ phân loại, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy

Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ phân loại, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm nhất 20 ngày kể từ khi Kế hoạch này được ban hành.

Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 7 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 8.

Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về sử dụng bình đựng nước dùng nhiều lần. Theo đó sẽ triển khai “nghiên cứu, sử dụng các sản phẩm bình đựng nước dùng nhiều lần để thay thế cho chai nước suối dùng một lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,." đến các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng trong gia đình, nhân dân và toàn xã hội thay cho thói quen sử dụng chai nhựa một lần trong cuộc sống, sinh hoạt, công việc và học tập.

b) Chủ trì cùng với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng là người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, với các hoạt động được triển khai như sau:

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị tư vấn có chức năng soạn thảo, thiết kế các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền cho phong trào “Chống rác thải nhựa” để tuyên truyền trong nội bộ Sở cũng như cung cp cho các sở, ban, ngành, các tổ chức, địa phương liên quan.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6, phong trào làm cho thế giới sạch hơn, giờ trái đất...

- Tổ chức các buổi mít tinh, đoàn xe cổ động để phát động phong trào chống rác thải nhựa, đồng thời tổ chức chiến dịch nói không với túi ni lông, bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan báo đài để chuyển tải các nội dung về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu và các đơn vị tài trợ thực hiện thí điểm chương trình “Học đường nói không với chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy ” tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chương trình này bao gồm việc phổ biến các nội dung tuyên truyền về phong trào “chống rác thải nhựa” đến học sinh thông qua các buổi hoạt động ngoại khóa; cung cấp miễn phí các đồ dùng an toàn với con người và môi trường cho nhà trường để thay thế các đồ dùng từ nhựa và túi ni lông khó phân hủy theo thói quen hàng ngày... Từ kết quả đạt được, sẽ nhân rộng mô hình ra địa bàn toàn tỉnh.

d) Chủ trì, theo dôi, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và định kỳ việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện theo quy định trước ngày 20 tháng 8 hàng năm.

2. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án, đề án áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển và tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường trong khu xlý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đúng quy chế quản lý Khu xử chất thải tập trung được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Chỉ đạo Trung tâm Quản lý Khu xử lý chất thải phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động thúc đẩy công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn, đặc biệt đối với chất thải từ nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

a) Tuyên truyền về tác hại của chất thái đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Trên sở đề xuất đặt hàng của các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

b) Tăng cường công tác quản lý công nghệ, thẩm định công nghệ nhằm góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào việc sản xuất các sản phẩm từ nhựa (bao bì, túi xách,...) bảo đảm thân thiện môi trường, chuyển giao công nghệ tái chế chất thải nhựa (chai lọ, túi ni lông,...) khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường.

5. Sở Công thương

a) Tuyên truyền, vận động các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ do tỉnh quản lý về tác hại của chất thải từ túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường để thay đổi thói quen trong sử dụng. Tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, chương trình xúc tiến thương mại để tuyên truyền, phổ biến phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy vào đề tài cấp tỉnh để có hỗ trợ về kinh phí.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan rà soát các chính sách khuyến khích các dự án đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy; đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường vào danh mục các dự án khuyến khích đu tư.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch do các đơn vị lập hàng năm, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn có liên quan và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông; khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

b) Khảo sát, lập kế hoạch, phê duyệt công tác treo băng rôn, pano có nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông; khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy tại một số khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

10. Sở Du lịch

a) Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông; khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

b) Có văn bản chỉ đạo đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, các hoạt động tổ chức các lễ hội về việc hạn chế sử dụng, các biện pháp phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa khó phân hủy tại các khu du lịch do mình quản lý.

c) Chỉ đạo việc lắp đặt các tấm pano có nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông trong các khu du lịch; khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy tại các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông qua các buổi tập huấn, hội nghị, huấn luyện và các cuộc kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở, doanh nghiệp, tiến hành lồng ghép, tuyên truyền về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân nói chung và đối tượng người lao động nói riêng.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải đầu nguồn vào chương trình giảng dạy.

b) Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường thực hiện thí điểm chương trình "Học đường nói không với chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy ” tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tác hại ca chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo Đài Phát thanh địa phương tăng cường tuyên truyền phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

c) Tổ chức các hoạt động thu dọn vệ sinh có phân loại túi ni lông, đồ nhựa tại một số khu vực ô nhiễm môi trường như các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị... để đưa đi xử lý theo quy định.

d) Chỉ đạo các Công ty công trình đô thị nghiên cứu, đề xuất biện pháp thu gom, vận chuyển và phối hợp với các đơn vị có chức năng xử lý hợp vệ sinh chất thải nhựa đã được phân loại song song với việc thu gom chất thải sinh hoạt từ các địa điểm thực hiện thí điểm, sau đó nhân rộng đại trà hoạt động này trên toàn địa bàn.

đ) Tổ chức thí điểm phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy tại một đến hai khu dân cư trên địa bàn, tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng mô hình tại địa phương. Các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong việc giảm rác thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình trong việc hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong sinh hoạt hàng ngày. Hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 7 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249