Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND, ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 08/TTr-PCTT&TKCN ngày 22/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” (Kèm theo kế hoạch số 05/KH- PCTT&TKCN ngày 21/5/2020 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

Điều 2. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy) chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG
THIÊN TAI VÀ TÌM KIÊM CỨU NẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-PCTT&TKCN

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch công tác PCTT và TKCN năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày^ 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

3. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thòi tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật dự báo, cảnh báo mưa, mực nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Khẩn trương gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu các công trình thủy lợi đã xuống cấp; đấy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh.

5. Triển khai tốt công tác quản lý, thu - chi, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh.

6. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo chương trình mục tiêu quốc gia theo từng ngành, từng lĩnh vực.

7. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

8. Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai nghiêm túc, đúng quy định đế theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Biện pháp phi công trình:

a) Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020, trong đó tập trung thực hiện tốt Kế hoạch Phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 và vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 04/12/2019; Phương án ứng phó hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra ở mức “rất nghiêm trọng” trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

b) Triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh; theo đó, xác định các kịch bản, lộ trình, chú trọng việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

c) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và trình UBND tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh, huyện.

d) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực tốt kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tăng cường công tác phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.

e) Củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành.

f) Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị, các địa phương để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai.

g) Tố chức huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh; huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có.

h) Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, sản xuất, cuộc sống của người dân.

i) Khai thác có hiệu quả và mở rộng đối tượng cung cấp tin nhắn SMS (PCTT_Vlong), Trang Web: phongchongthientaivinhlong.com.vn, Facebook thông tin phòng chống thiên tai Vĩnh Long phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

j) Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban PCTT và TKCN theo quy định của UBND tỉnh để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai cho nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó.

2. Biện pháp công trình:

a) Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi, trọng đó, tập trung ưu tiên cho những công trình chống hạn, trữ ngọt để phục vụ cho công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020. Kịp thời gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ.

b) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, xã tập trung kiểm tra, vận động các hộ dân hiến đất để xây dựng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia giải phóng mặt bằng hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện thi công công trình trong khu đất do mình quản lý, sử dụng.

c) Trong tình huống cấp bách, các địa phương phải thực hiện gia cố tạm thời các đoạn bờ bao xung yếu, có nguy cơ sạt lở, vỡ để bảo đảm đối phó với các đợt lũ, triều cường theo phương châm “ 4 tại' chỗ” và thực hiện thanh, quyết toán theo các quy định hiện hành.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thưòng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT):

a) Tham mưu các giải pháp công trình và phi công trình trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai. Chủ trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp nhận và truyền phát các tin cảnh báo về diễn biến của khí tượng thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm để các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh chủ động phòng, tránh, ứng phó; đồng thời cập nhật trang Web phongchongthientaivinhlong.com.vn trên địa bàn tỉnh; khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống tin nhắn SMS phòng chống thiên tai, trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai Vĩnh Long trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

c) Tố chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, cảnh báo diễn biến của thời tiết, thiên tai qua hệ thống tin nhắn SMS cho các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã để triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

a) Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2020. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

b) Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cún nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, chi viện cho cấp huyện ngay khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông ở những tuyến đường ngập lụt, hư hỏng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

3. Sở Giao thông Vận tải:

a) Phối hợp với các địa phương, đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực xảy ra thiên tai.

b) Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ.

c) Phối hợp với địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các bến đò ngang, đò dọc và các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên sông, kênh, rạch; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, không chở quá tải (phương tiện phải được đăng kiểm, có hệ thống thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh).

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra các tổng kho xăng dầu, kho chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ... để khuyến cáo các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện: Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc; kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.

b) Chỉ đạo các đơn vị báo, đài phối hợp với các cơ quan liên quan đưa tin chính xác, kịp thời về diễn biến thời tiết, thiên tai, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về dự báo, cảnh báo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Sở Xây dựng:

a) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra các nhà, xưởng, công trình, các công trường đang thi công (nhất là vấn đề an toàn đối với giàn giáo, cần cẩu…); chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và có phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng.

b) Cảnh báo các chủ đầu tư có công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

a) Có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm và kinh phí cần thiết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống, hỗ trợ cứu tế cho nhân dân, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong vùng xảy ra thiên tai.

b) Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho nhân dân vùng bị thiên tai. Xây dựng kế hoạch, thành lập các đội vệ sinh phòng dịch và làm sạch môi trường, đội sơ cấp cứu ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

c) Phối hợp với Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vốn để thực hiện các dự án, công trình cấp bách phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật, đề phòng gãy đổ, gây tai nạn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

b) Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch khi tổ chức sự kiện, du lịch, tham quan, lữ hành phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của du khách trên tàu du lịch, tàu nhà hàng (phải trang bị đầy đủ phao cứu sinh, áo phao);

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình huấn luyện dạy bơi cho các em học sinh, thiếu nhi sinh sống ở địa bàn ven sông, kênh, rạch, nhằm trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng tự ứng cứu khi gặp sự cố.

11. Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long: Chủ động phối hợp tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để đốn hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn... đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do giông, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Chủ động máy bơm nước phòng khi mưa lớn kết hợp triều cường, hạn chế ngập trong khu vực nội ô thành phố Vĩnh Long.

12. Công ty Điện lực Vĩnh Long: Đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành, cảnh báo, dự báo, phòng, chống thiên tai. Bảo vệ hệ thống, thiết bị điện, trạm biến thế, đặc biệt là vấn đề an toàn trong sử dụng điện; đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện, thiết bị điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng cho các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

13. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

14. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai, các chủ trương, chỉ thị về công tác PCTT kịp thời, chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

15. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh:

Theo địa bàn và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương về công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiên tai; Chủ trì phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại một số huyện, thị xã, thành phố trọng điểm.

16. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương mình theo quy định mới. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 và vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Phương án ứng phó hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước có thế xảy ra ở mức “rất nghiêm trọng” trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhất là các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít, Long Hồ.

b) Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.

c) Rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

d) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nâng cấp bờ bao phòng, chống triều cường, tiêu thoát nước, phòng, chống sạt lở bờ sông sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020.

e) Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi xảy ra giông, lốc xoáy.

f) Tiếp tục thực hiện lắp các biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực xung yếu trên địa bàn.

g) Thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, nạo vét các hố ga, cống rãnh và sông, kênh, rạch bị bồi lắng; Sử dụng hiệu quả các máy bom đã được trang bị, bảo đảm việc vận hành kịp thòi và bảo vệ an toàn tuyệt đối các cống ngăn triều, công trình chống ngập trong khu vực nội ô.

h) Kiểm tra, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật do ngành xây dựng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

i) Kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn, không để xảy ra tình trạng ngã đổ khi xảy ra giông lốc, mưa bão.

j) Tổ chức trực ban nghiêm túc để theo dõi, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện theo từng lĩnh vực địa bàn phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Liêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày 01/06/2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


801

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106