Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 120/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm

- Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhằm phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, đảm bảo hiệu quả bền vững; hài hòa giữa lợi ích quốc gia với địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời đáp ứng các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn đầu tư khác và huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển;

- Nhà nước tạo cơ chế, chính sách hưởng lợi để thu hút các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

b) Mục tiêu cụ thể

- Bảo vệ diện tích rừng ven biển hiện có 310.695 ha;

- Trồng mới 46.058 ha, nâng tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên 356.753 ha và độ che phủ rừng ven biển từ 16,9% (năm 2014) lên 19,5% vào năm 2020.

3. Nhiệm vụ Đề án

a) Bảo vệ diện tích rừng hiện có 310.695 ha.

b) Phục hồi 9.602 ha rừng kém chất lượng.

c) Trồng rừng mới: 46.058 ha, trong đó:

- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển 37.008 ha, gồm: Trồng rừng ngập mặn: 29.500 ha, trồng rừng chắn gió, chắn cát ven biển 7.508 ha;

- Trồng rừng sản xuất ven biển kết hợp phòng hộ: 9.050 ha.

d) Trồng cây phân tán ven biển: 23,5 triệu cây.

4. Tổng hợp nhu cầu vốn và nguồn vốn

a) Tổng hợp nhu cầu vốn

- Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2014 - 2020 là 5.415 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 902,5 tỷ đồng), trong đó:

+ Khoán bảo vệ rừng: 412,7 tỷ đồng

+ Phục hồi rừng: 288,1 tỷ đồng

+ Trồng rừng mới: 2.960,6 tỷ đồng

+ Trồng cây phân tán: 235,0 tỷ đồng

+ Các hạng mục khác: 1.292,4 tỷ đồng

- Phân theo các nguồn vốn:

+ Ngân sách nhà nước: 3.791,3 tỷ đồng (chiếm 70%)

+ Vốn ODA: 1.397,5 tỷ đồng (chiếm 25,8%)

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác: 226,2 tỷ đồng (chiếm 4,2%).

b) Các nguồn vốn

- Ngân sách nhà nước, bao gồm: Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; vốn Chương trình hỗ trợ và ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC); Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020;

- Vốn Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 và Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Vốn ODA.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm: Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng; kinh phí trồng rừng thay thế của các tổ chức chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; vốn đầu tư của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

5. Các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

- Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020: 44 dự án;

- Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu: 50 dự án;

- Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển: 37 dự án;

- Các dự án hợp tác quốc tế: 14 dự án;

- Dự án nguồn vốn khác: Gồm các dự án trồng rừng thay thế và dự án trồng rừng sản xuất của các tổ chức, cá nhân.

Tổng diện tích dự kiến trồng rừng của các Dự án ưu tiên là: 55.660 ha

Trong đó:

- Trồng mới: 46.058 ha

- Trồng phục hồi: 9.602 ha

(Danh mục các dự án đầu tư theo các nguồn vốn tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V)

6. Các giải pháp thực hiện

a) Về đất đai:

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển gắn với quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, bảo đảm ổn định lâu dài, xác định rõ trên bản đồ và ngoài thực địa; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng ven biển sang mục đích khác;

- Rà soát, thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép diện tích thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê biển hoặc diện tích đất đã giao thuộc quy hoạch phát triển lâm nghiệp nhưng sử dụng không đúng mục đích để trồng lại rừng;

- Đẩy mạnh việc giao, khoán bảo vệ rừng cho các thành phần kinh tế, cộng đồng và các hộ gia đình để bảo vệ và phát triển rừng ven biển;

- Khuyến khích các hình thức liên kết với dân để phát triển rừng, như thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để trồng rừng ven biển theo quy hoạch kết hợp với nuôi trồng thủy sản, nông lâm kết hợp, du lịch sinh thái.

b) Về cơ chế đầu tư

- Kinh phí đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển được thực hiện lồng ghép từ các nguồn vốn. Trong đó, ngân sách trung ương chỉ tập trung đầu tư có mục tiêu cho các tỉnh ven biển chưa tự cân đối được ngân sách; các tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách có trách nhiệm bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời vận động thu hút các nguồn vốn viện trợ quốc tế, vốn vay tín dụng và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các nhiệm vụ Đề án này;

- Mức đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển

+ Mức hỗ trợ đầu tư khoanh nuôi tái sinh rừng và khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển bình quân bằng 1,5 lần so với mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn theo quy định. Mức khoán cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

+ Mức đầu tư trồng rừng mới và trồng bổ sung, phục hồi rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển thực hiện theo thiết kế, dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành phù hợp với điều kiện thi công cụ thể của từng địa phương;

+ Các hạng mục đầu tư khác (bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm kê, giám sát diễn biến rừng ven biển; nghiên cứu khoa học; trồng cây phân tán; tuyên truyền giáo dục,...) thực hiện theo dự án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về khoa học và công nghệ

- Xác định loài cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trồng rừng, phục hồi rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; trồng rừng ngập mặn chắn sóng và các giải pháp chống xói lở cửa sông, ven biển;

- Xây dựng các mô hình canh tác tổng hợp (rừng, thủy sản, nông lâm kết hợp) bền vững, hiệu quả thay thế cho các mô hình quảng canh, năng suất thấp; nuôi trồng và sử dụng hợp lý các loài lâm sản ngoài gỗ gắn với bảo vệ và phát triển rừng ven biển;

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng rừng trồng ven biển, đảm bảo khả năng thành rừng và xử lý sâu bệnh hại, cháy rừng;

- Xây dựng hệ thống giám sát và định lượng các bon, dịch vụ hệ sinh thái rừng ven biển nhằm huy động nguồn thu phục vụ cho quản lý rừng bền vững;

- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, công nghệ thông tin trong quản lý, dự báo, đánh giá, theo dõi diễn biến rừng ven biển và thiên tai.

d) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của rừng ven biển cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Tăng cường công tác khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công.

đ) Hoàn thiện cơ chế chính sách

Nghiên cứu xây dựng chính sách đầu tư và cơ chế hưởng lợi đối với rừng ven biển, nhằm khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng ven biển góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

7. Tổ chức thực hiện

a) Các Bộ, ngành Trung ương:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Là cơ quan thường trực Đề án, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh ven biển tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án này;

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển của các địa phương;

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để hỗ trợ thực hiện Đề án;

+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án này; đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển;

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương rà soát danh mục các dự án ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng ven biển để bố trí vốn đầu tư trong các Chương trình, Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020.

Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nhu cầu các nguồn vốn thực hiện Đề án này;

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển vào danh mục ưu tiên được sử dụng vốn tài trợ, vốn vay quốc tế (WB, ADB, KfW,...);

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án này.

- Bộ Tài chính:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguồn vốn sự nghiệp cho khoanh nuôi tái sinh rừng, khoán bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học và theo dõi diễn biến rừng ven biển theo Đề án này;

+ Hướng dẫn, quản lý sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát danh mục các dự án có liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng ven biển, bảo đảm ổn định, lâu dài, đúng mục đích; hướng dẫn địa phương kiểm tra, thu hồi đất của tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép diện tích đất thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển nhưng sử dụng không hiệu quả hoặc chuyển đổi sai mục đích,... để khôi phục và trồng lại rừng.

- Các Bộ, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan trong Đề án này.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng ven biển:

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh;

- Chỉ đạo rà soát, lập các dự án đầu tư có liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo các nguồn vốn, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi phê duyệt.

c) Chỉ đạo rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết thu hồi đối với những diện tích đất thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trái phép, hoặc những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để khôi phục và trồng lại rừng theo quy định.

d) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các Dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển được duyệt; hàng năm báo cáo kết quả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của rừng ven biển; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng ven biển theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN TỪ NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-TTG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Diện tích, Quy mô

Ghi chú

Trồng rừng (ha)

Bảo vệ rừng (ha)

Hạng mục khác

I

DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT, TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (13 TỈNH CÓ 25 DA)

 

 

15.307

 

 

 

1

Quảng Ninh (02 DA)

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn phòng hộ ven biển thị xã Quảng Yên giai đoạn 2012 - 2020

H. Quảng Yên

2012 - 2020

150

 

 

Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

 

Các DA BV và PTR phòng hộ, đặc dụng giai đoạn 2008 - 2015 huyện Móng Cái, huyện Tiên Yên

H. Móng Cái, Tiên Yên

2008 - 2015

 

 

 

 

2

Sóc Trăng (01 DA)

 

 

 

 

 

 

 

DA bảo vệ và PT rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2020

H. Trần Đề, Cù Lao Dung và TX Vĩnh Châu

2011 - 2020

1.787

 

C.S rừng 5.989 ha; trồng cây phân tán 2,6 triệu cây

QĐ 351/QĐHC-CTUBND ngày 24/4/2013

3

Ninh Bình (02 DA)

 

 

442.86

432.87

 

 

 

Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng

Huyện Kim Sơn

2014 - 2020

442.86

243,27

 

 

 

Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng

Huyện Kim Sơn

2014 - 2020

 

189,6

 

 

4

Nghệ An (4 DA)

 

 

7005.15

 

5.810

CSR 5.810 ha

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng

Hạt KL Diễn Châu

2012 - 2020

402.8

56176.4

110

Có kế hoạch phân bổ cho các xã trồng, chăm sóc rừng ven biển

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng

BQLRPH Nghi Lộc

2012 - 2020

970.05

84.639.24

1212.29

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng

BQLRPH Quỳnh Lưu

2012 - 2020

5172.3

156.477.6

4488.1

 

Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất

Thị xã Của Lò, Đảo Ngư, Đảo Mắt

2009 - 2015

460

 

 

DA chương trình 147 đầu tư cây giống

5

Quảng Bình (01 DA)

 

 

880

 

 

 

 

Dự án BV và PTR phòng hộ vùng Bang Thanh Sơn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2011 - 2020

Các xã Sen Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Hưng Thủy huyện Lệ Thủy

Từ năm 2011 - 2020

120

 

Xây dựng 02 Chòi canh lửa rừng; 20 km đường ranh cản lửa...

 

6

Quảng Trị (01 DA)

 

 

600

 

 

 

 

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng

Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh

Từ 2014 - 2020

600

 

 

 

7

Quảng Nam (03 DA)

 

 

1.322,38

 

 

 

 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Núi Thành

2014 - 2020

590,09

60,85

590,09

Chăm sóc rừng trồng 3 năm liên tục, chăm sóc rừng theo chu kỳ 5 năm.

 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Thăng Bình

2014 - 2020

512,59

969,93

512,59

 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Tam Kỳ

2014 - 2020

219,70

304,05

219,70

8

Quảng Ngãi (02 DA)

 

 

500.59

 

 

 

 

Dự án trồng mới rừng ngập mặn

H. Tư Nghĩạ,
H. Đức Phổ

2015 - 2020

308.17

 

 

 

 

DA trồng rừng phòng hộ ven biển và cảnh quan môi trường

H. Tư Nghĩa,
H. Mộ Đức và
H. Đức Phổ

2015 - 2020

192.42

 

 

 

9

Bình Định (01 DA)

 

 

87

 

 

 

 

Dự án trồng rừng ngập mặn

Huyện Tuy Phước

2014 - 2020

32.7

 

 

 

Huyện Phù Mỹ

24.3

 

 

 

TP Quy Nhơn

30

 

 

 

10

Phú Yên (02 DA)

 

 

 

 

 

 

 

DA đầu tư phát triển rừng đặc dụng Đèo Cả

Đèo Cả - xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa

2011 - 2015

100

 

 

Quyết định phê duyệt 928/QĐ-UBND

 

DA đầu tư phát triển rừng phòng hộ Sông Cầu

Xã Xuân Hải, TX Sông Cầu

2011 - 2015

50

 

 

Quyết định phê duyệt 922/QĐ-UBND

11

Bình Thuận (03 DA)

 

 

2.450

 

 

 

 

Dự án PTLN của BQLRPH Sông Mao

Huyện Bắc Bình

2014 - 2017

400

300

 

 

 

Dự án PTLN của BQLRPH Lê Hồng Phong

Huyện Bắc Bình

2014 - 2017

800

11.000

7,500

 

 

Dự án PTLN của BQLRPH Hồng Phú

Huyện Hàm Thuận Bắc

2014 - 2017

1.250

1.650

 

 

12

TP. Hồ Chí Minh (01 DA)

 

 

19,1

 

 

 

 

Dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng rừng mới trên hiện trạng Ia, Ib, Ic, rừng phòng hộ Cần Giờ

Rừng phòng hộ Cần Giờ

2014 - 2017

19,1

 

Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 57,14 ha

 

13

Kiên Giang (02 DA)

 

 

1700

 

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Hòn Đất - Kiên Hà (đến năm 2015 dự án sẽ kết thúc, dự kiến tiếp tục triển khai đến 2020)

 

 

 

 

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ An Biên - An Minh (đến năm 2015 dự án sẽ kết thúc, dự kiến tiếp tục triển khai đến 2020)

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT, NAY ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (02 TỈNH 2 DA)

 

 

686,62

 

 

 

1

Bình Thuận (01 DA)

 

 

570

 

 

 

 

Quy hoạch Bảo tồn và PTBV BQL Khu BTTN Takou

Huyện Hàm Thuận Nam

2014 - 2020

570

10,503

634

Chờ phê duyệt

2

Đồng Nai (01 DA)

 

 

116.62

 

 

 

 

Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

Khoảnh 2,4,5 TK 179; Khoảnh 1 TK 181; Khoảnh 1, 4 TK 182

2012 - 2017

116.62

 

 

 

III

DỰ ÁN ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MỚI (9 TỈNH 15 DA + 02 DA CỦA BỘ NN&TPNT)

 

 

6.285

 

 

 

1

Hải Phòng (01 DA)

 

 

100,0

 

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Cát Bà

VQG Cát Bà

2014 - 2020

100,0

8.268,3

KNTS rừng 2.563,3 ha; cải tạo rừng 156,0 ha; công trình hạ tầng lâm sinh khác

Dự án đã xây dựng, thẩm định nhưng chưa phê duyệt.

2

Thái Bình (01 DA)

 

 

800

 

 

 

 

Dự án phục hồi và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Thái Thụy, Tiền Hải

2016 - 2020

800

29.13

Cơ sở hạ tầng lâm sinh

Mua sắm trang thiết bị

3

Quảng Trị (01 DA)

 

 

 

 

1500

 

 

Tiếp tục bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 2011 - 2020 để trồng, nâng cấp rừng phòng hộ đối với các diện tích rừng đã trồng của các dự án 327, 773 và 661.

Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong

Từ 2014 -2020

 

 

1500

Trồng nâng cấp phục hồi 1.500 ha rừng PH

4

Bình Định (01 DA)

 

 

265

 

 

 

 

Dự án trồng rừng ngập mặn

Huyện Tuy Phước
Huyện Phù Mỹ Thành phố Quy Nhơn, H Phù Cát

2014 - 2020

112

 

 

 

65

 

 

 

78

 

 

 

10

 

 

 

5

TP. HCM (01 DA)

 

 

26

 

 

 

 

Dự án trồng rừng trên đất ruộng muối tại khu vực Hào Võ huyện Cần Giờ

Khu vực Hào Võ huyện Cần Giờ

2014 - 2017

26

 

 

 

6

Trà Vinh (02 DA)

 

 

1.859

39.621

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh

H. Châu Thành
H. Cầu Ngang
H. Duyên Hải

2014 - 2018

1.786

37.211

4.400.000

Trồng 4,4 triệu cây phân tán

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh

Xã Long Khánh, H. Duyên Hải

2014 - 2018

73

2.410

 

 

7

Tiền Giang (02 DA)

 

 

585

 

 

 

 

Dự án trồng rừng phòng hộ trên đất chưa sử dụng, ven sông Cửa Tiểu huyện Gò Công Đông

Huyện Gò Công Đông

Giai đoạn 2015 - 2020

235

 

 

 

 

Dự án trồng rừng phòng hộ trên đất chưa sử dụng, ven biển huyện Tân Phú Đông

Huyện Tân Phú Đông

Giai đoạn 2015 - 2020

350

 

 

 

8

Bạc Liêu (02 DA)

 

 

650

 

 

 

 

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Bạc Liêu

Các huyện, thành phố ven biển

2015 - 2020

500

 

10.000

 

 

Bảo tồn Vườn chim Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

2015 - 2020

150

 

7.350

 

9

Cà Mau (04 DA)

 

 

2.000

 

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2015 - 2020

Các ban quản lý rừng phòng hộ

2015 - 2020

400

27.000

XD trạm QLBVR, chòi quan sát quản lý BVR và các hạng mục khác

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển vườn quốc gia Mũi Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

2016 - 2020

500

15.262

- nt -

500 ha khoanh nuôi tái sinh

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất là rừng ngập mặn giai đoạn 2015 - 2020

Các BQL rừng PH, Cty lâm nghiệp, hộ gia đình khu vực rừng ngập mặn

2015 - 2020

1,000

 

- nt -

 

 

Dự án đầu tư xây dựng vườn giống, rừng giống, vườn ươm cây rừng ngập mặn

Huyện Năm Căn, Ngọc Hiển

2015 - 2020

Rừng giống 100 ha; vườn giống 30 ha.

130

Xây dựng hạ tầng

Vườn ươm 2 ha

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT (02 DA)

 

 

 

 

 

 

 

DA tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực nhận thức về BV và phát triển rừng ven biển

Toàn quốc

2015 - 2020

 

 

XD các chương trình giáo dục, truyền thông

Kết hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực

 

DA đánh giá, theo dõi diễn biến rừng ven biển và đa dạng sinh học rừng ven biển

Toàn quốc

2015 - 2020

 

 

Đánh giá tài nguyên rừng và ĐDSH rừng ven biển; giám sát, theo dõi diễn biến

Số hóa bản đồ và thiết lập cơ sở dữ liệu riêng về rừng ven biển

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN BẰNG NGUỒN VỐN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dự án *

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả đã hoặc sẽ thực hiện (ha)

Ghi chú

Trồng rừng

Bảo vệ rừng

Cải tạo, phục hồi rừng

 

Tổng (A+B): 50 Dự án

 

 

24.163

 

 

 

A

CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ CẤP VỐN THỰC HIỆN (10 DỰ ÁN). TRONG ĐÓ:

 

 

2.309

 

 

 

I

CÁC DA TRỒNG RỪNG VEN BIỂN THUỘC CT MTQG ỨNG PHÓ BĐKH (6 TỈNH, 6 DA)

 

2014 - 2015

1.509

554

711

 

1

Nam Định

Phục hồi tài nguyên hệ sinh thái bị suy thoái vùng ven biển tỉnh Nam Định

Diện tích bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

2014 - 2015

50

50

 

QĐ số 1631/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Nam Định

2

Thanh Hóa

Trồng rừng ngập mặn phòng hộ ven biển chống xói lở bờ biển tỉnh Thanh Hóa

Huyện Hậu Lộc, Hoàng Hóa và thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

2014 - 2015

300

300

 

QĐ số 3714/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa

3

Ninh Bình

Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, chống xói lở bờ biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với BĐKH

Huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

2014 - 2015

200

200

100

QĐ số 775/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình

4

Quảng Ngãi

Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2014 - 2015

89

4

11

QĐ số 1470/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

5

Trà Vinh

Đầu tư, xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2015

Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

2014 - 2015

250

 

 

QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh

6

Sóc Trăng

Thí điểm trồng mới, phục hồi rừng ngập mặn nhằm thích ứng với BĐKH trên địa bàn ven biển

Các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2014 - 2015

620

 

600

QĐ số 775/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng

II

CÁC DỰ ÁN ĐÊ ĐIỀU, THỦY LỢI CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ CẤP VỐN CHƯƠNG TRÌNH SP-RCC (4 TỈNH, 4 DỰ ÁN)

 

2014 - 2015

800

 

 

Dự kiến trồng rừng khoảng 800 ha

1

Phú Yên

Kè chống xói lở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

2014 - 2015

 

 

 

Có hạng mục trồng và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn.

2

Bình Định

Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại

Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

2014 - 2015

 

 

 

Trồng mới và khôi phục 305 ha rừng ngập mặn, trong đó rừng trồng tập trung 170 ha, rừng trồng phân tán 65 ha và khôi phục bảo vệ 75 ha rừng hiện có.

3

Hà Tĩnh

Củng cố, nâng cấp tuyến đê, kè biển dọc bờ biển đoạn từ K3+105 đến K11+503 huyện Lộc Hà.

Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

2014 - 2015

 

 

 

Tạo điều kiện trồng lại 200 ha rừng ngập mặn phòng hộ và 250 ha rừng phi lao trên cồn cát.

4

Nghệ An

Củng cố, nâng cấp tuyến đê tả Lam đoạn từ Nam Đàn đến Rào Đừng, huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh

Nghệ An

2014 - 2015

 

 

 

Có hạng mục trồng cây chắn sóng bảo vệ mái đê

B

CÁC DỰ ÁN MỞ MỚI (40 DỰ ÁN) (vốn Chương trình SP-RCC và CT mục tiêu ứng phó BĐKH)

 

2015 - 2020

21.854

 

 

 

I

CÁC DỰ ÁN ĐÊ ĐIỀU, THỦY LỢI CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN (13 TỈNH, 20 DỰ ÁN MỞ MỚI)

 

 

1.425

 

 

Dự kiến trồng rừng khoảng 1,425 ha
Vốn SP-RCC

1

Quảng Ninh

Nâng cấp Hệ thống đê Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

Trồng cây chắn sóng: trồng mới 27 ha, trồng dặm 104,4 ha.

2

Quảng Ninh

Gây bồi ổn định bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê thôn 1, TP Móng Cái

TP Móng Cái, Quảng Ninh

 

 

 

 

 

3

Hải Phòng
Giảm sóng, ổn định bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển 1

 

 

 

 

 

 

4

Thái Bình

Giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển 5 và 6 Thái Bình

 

 

 

 

 

 

5

Nam Định

Giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ nam Cồn Xanh, Nam Định

 

 

 

 

 

 

6

Khánh Hòa

Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn ứng phó với BĐKH thành phố Nha Trang

Nha Trang

 

 

 

 

 

7

Quảng Ngãi

Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh

 

 

 

 

 

 

8

Tiền Giang

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Gò Công Đông

 

 

 

 

 

 

9

Bến Tre 1

Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Thừa Đức

 

 

 

 

 

 

10

Bến Tre 2

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

 

 

 

 

 

 

11

Trà Vinh 1

Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Hiệp Thạnh

 

 

 

 

 

 

12

Trà Vinh 2

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

 

 

 

 

 

13

Sóc Trăng 1

Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

 

14

Sóc Trăng 2

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Vĩnh Tân - Vĩnh Phước

 

 

 

 

 

 

15

Bạc Liêu 1

Gây bồi tạo bãi, trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát

 

 

 

 

 

 

16

Bạc Liêu 2

Chống xói lở, gây bồi, trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển Gành Hào

 

 

 

 

 

 

17

Cà Mau 1

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ bờ biển khu vực Đất Mũi

 

 

 

 

 

 

18

Cà Mau 2

Chống xói lở, gây bồi, trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển huyện Trần Văn Thời

Huyện Trần Văn Thời

 

 

 

 

 

19

Kiên Giang 1

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển từ Bình Sơn đến Bình Giang

 

 

 

 

 

 

20

Kiên Giang 2

Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Nam Thái

 

 

 

 

 

 

II

CÁC DA TRỒNG RỪNG VEN BIỂN XD MỚI VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VỐN SP-RCC VÀ CT MỤC TIÊU ỨNG PHÓ BĐKH (19 TỈNH 20 DA)

 

2015 - 2020

20.429

104.770

1.391

 

 

Quảng Ninh (1 DA)

 

 

 

 

 

 

1

DA bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020

H. Móng Cái, Tiên Yên, Hải Hà

2015 - 2020

2.980

20.000

 

 

 

Hải Phòng (2 DA)

 

 

 

 

 

 

2

Dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển, ven sông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020

Các quận/huyện ven biển TP Hải Phòng

2015 - 2020

4.123

4.566

261

Xây dựng vườn giống, rừng giống, vườn ươm

3

Dự án trồng rừng phòng hộ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc thích ứng BĐKH huyện Bạch Long Vỹ

Huyện Bạch Long Vỹ Hải Phòng

2015 - 2020

101

64

 

Công trình hạ tầng lâm sinh khác

 

Thái Bình (1 DA)

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Phục Hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020

Huyện Thái Thụy, Tiền Hải

2015 - 2020

3.000

 

 

 

 

Nam Định (1 DA)

 

 

 

 

 

 

5

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020

Huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy

2015 - 2020

1.160

2.500

 

 

 

Thanh Hóa (1 DA)

 

 

 

 

 

 

6

Trồng cây chắn sóng thuộc Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

2015 - 2020

112

 

 

 

 

Quảng Bình (1 DA)

 

 

 

 

 

 

7

Dự án BV và PTR BQL RPH ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020

Huyện Lệ Thủy

2015 - 2020

760

9.248

 

 

 

Quảng Trị (1 DA)

 

 

 

 

 

 

8

Dự án trồng rừng trên cát nhằm giảm nhẹ thiên tai và cải thiện đời sống của người dân vùng cát tỉnh Quảng Trị

Triệu Phong, Hải Lăng Quảng Trị

2015 - 2020

200

200

 

Dự án đã triển khai trồng rừng năm 2013 và tiếp tục chăm sóc, bảo vệ rừng

 

TT Huế (1 DA)

 

 

 

 

 

 

9

Dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng vùng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà

2014 - 2015

1.053

5.272

 

Đường lâm sinh 7 km

 

Quảng Nam (1 DA)

 

 

 

 

 

 

10

Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư CSHT phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng

Xã Cẩm Thanh, Quảng Nam

2015 - 2020

200

50

 

Tái tạo, phục hồi và phát triển rừng dừa

 

Quảng Ngãi (01 DA)

 

 

 

 

 

 

11

DA trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2015 - 2020

200

 

50

 

 

Phú Yên (1 DA)

 

 

 

 

 

 

12

Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên

Huyện Đông Hòa, thị xã Sông Cầu

2015 - 2020

450

272

 

 

 

Ninh Thuận (01 DA)

 

 

 

 

 

 

13

Trồng mới, phục hồi kết hợp QLBV rừng chống xâm thực bờ biển tỉnh Ninh Thuận

H. Hải Ninh, Ninh Phước, Thuận Nam

2015 - 2020

115

 

 

Đã được UBND tỉnh duyệt tại QĐ 2149a/QĐ-UBND 24/10/2013 chưa có vốn thực hiện

 

Bình Thuận (01 DA)

 

 

 

 

 

 

14

Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận

2015 - 2020

 

 

 

 

 

Trà Vinh (1 DA)

 

 

 

 

 

 

15

Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh

H. Châu Thành; H. Cầu Ngang;
H. Duyên Hải.

2015 - 2020

900

 

 

 

 

Sóc Trăng (1 DA)

 

 

 

 

 

 

16

Dự án thí điểm trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc địa bàn ven biển tỉnh Sóc Trăng

Thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

2015 - 2020

640

400

600

 

 

Bạc Liêu (1 DA)

 

 

 

 

 

 

17

DA gây bồi tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP Bạc Liêu

2015 - 2020

690

1.564

480

 

 

Bến Tre (1 DA)

 

 

 

 

 

 

18

DA bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020

3 huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú Bến Tre

2015 - 2020

745

29.855

 

(Đang chờ phê duyệt)

 

Kiên Giang (1 DA)

 

 

 

 

 

 

19

Dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020

Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, An Biên, An Minh - Kiên Giang

2015 - 2020

1.700

4.782

 

 

 

Cà Mau (1 DA)

 

 

 

 

 

 

20

Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

Dải rừng ngập mặn phòng hộ tỉnh Cà Mau

2015 - 2020

800

26.000

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TỪ NGUỒN VỐN CỦNG CỐ, BẢO VỆ, NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tỉnh/Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Chỉ tiêu thực hiện

Ghi chú

Trồng rừng (ha)

Bảo vệ rừng (ha)

Khác

 

Các dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2014 - 2020 (37 DA trên 13 tỉnh)

 

 

3.488

0

 

 

1

Hải Phòng (4 DA)

 

 

46

 

 

 

1

Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê biển I (K13+500-K15+500)

 

2014 - 2015

11.0

 

 

 

2

Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê biển II (K3+500-K5+500)

 

2015

5.0

 

 

 

3

Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê biển Cát Hải (K16+000-K17+500 và K7+500-K8+000)

 

2016

10.0

 

 

 

4

Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê Phù Long, đảo Cát Bà

Xã Phù Long, đảo Cát Bà

2016

20.0

 

 

 

2

Thái Bình (5 DA)

 

 

416.9

 

 

 

5

Dự án nắn tuyến đê biển 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao thông

Xã Thụy Xuân, Thụy Hải, huyện Thái Thụy

2014 - 2016

50.0

 

 

 

6

Trồng cây chắn sóng đê biển 5 (K1-K3; K13-K18)

Nam Thịnh, Nam Cường, Nam Hưng, Nam Phú, Tiền Hải

2015 - 2020

140.0

 

 

 

7

Trồng cây chắn sóng đê biển 6
(K0,8-K8; K10,5-K11,2; K13,5-K14; K17,2-K18,5)

Đông Long, Đông Minh; Đông Hoàng, Tiền Hải

2015 - 2018

85.0

 

 

 

8

Trồng cây chắn sóng đê biển 7 (K1,25-K3,06; K4,065-K4,7; K11-K13)

Thái Đô, Thái Thượng, Thái Thụy

2015 - 2020

57.9

 

 

 

9

Trồng cây chắn sóng đê biển 8 (K6,8-K7,7; K21-K22; K27-K30)

Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thụy

2017 - 2020

84.0

 

 

 

3

Ninh Bình (1 DA)

 

 

12.7

 

 

 

10

Duy tu bảo dưỡng đê điều

Huyện Kim Sơn

2014

12.7

 

 

 

4

Thanh Hóa (1 DA)

 

 

100.0

 

 

 

11

Duy tu đê biển huyện Hậu Lộc

 

2015 - 2020

100.0

 

 

 

5

Nghệ An (5 DA)

 

 

280

 

 

 

12

Đê Nghi Yên

Xã Nghi Yên- huyện Nghi Lộc

2015 - 2016

10.0

 

 

 

13

Đê Bãi Ngang

Huyện Quỳnh Lưu

2015 - 2020

50.0

 

 

 

14

Đê Long - Thuận

Huyện Quỳnh Lưu

2015 - 2020

20.0

 

 

 

15

Đê Trung - Thịnh - Thành

Huyện Diễn Châu

2015 - 2020

130.0

 

 

 

16

Đê Kim - Hải - Hùng

Huyện Diễn Châu

2015 - 2020

70.0

 

 

 

6

Hà Tĩnh (8 DA)

 

 

222.5

 

 

 

17

Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê Hội Thống

H. Nghi Xuân

2014 - 2016

30.8

 

 

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 07/4/2014

18

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Đồng Môn

Tp Hà Tĩnh

2014 - 2015

18.7

 

 

 

19

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Cẩm Lĩnh

H. Cẩm Xuyên

2015 - 2020

28.3

 

 

 

20

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Kỳ Thọ

H. Kỳ Anh

2016 - 2020

20

 

 

 

21

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Kỳ Ninh

H. Kỳ Anh

2016 - 2020

24

 

 

 

22

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Kỳ Khanh

H. Kỳ Anh

2016 - 2020

45

 

 

 

23

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Hải Hà Thư

H. Kỳ Anh

2016 - 2020

28

 

 

 

24

Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê Hoàng Đình

H. Kỳ Anh

2016 - 2020

28

 

 

 

7

Quảng Trị (3 DA)

 

 

8

 

 

 

25

Nâng cấp đê Vĩnh Thái (có trồng cây chắn sóng)

Vĩnh Linh

2014

3

 

 

 

26

Nâng cấp đê Bắc Phước (có trồng cây chắn sóng)

Triệu Phong

2014

5

 

 

 

27

Trồng cây chắn sóng

Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh

2015 - 2020

 

80

 

BC SNN

8

TP. Đà Nẵng (5 DA)

 

 

179.33

 

 

 

28

Dự án đê kè biển Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu

2015

1.5

 

 

Đã có đê biển

29

Dự án trồng rừng ven biển Tuyến cầu Kim Liên - đồi Xuân Dương

Quận Liên Chiểu

2015

7.5

 

 

Bảo vệ bờ biển

30

Trồng rừng phòng hộ tại Nam Hải Vân

Quận Liên Chiểu

2016

100

 

 

Phòng hộ ven biển

31

Xã hội hóa trồng rừng ven biển tại các khu du lịch, dự án và diện tích đất ven biển trồng chưa quy hoạch

Toàn thành phố

2015 - 2020

58.83

 

 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trồng và các nguồn vốn khác

32

Dự án chăm sóc rừng phi lao ven biển

Toàn thành phố

2015

11.5

 

 

 

9

Bình Định (1 DA)

 

 

 

 

 

 

33

Dự án "Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với BĐKH vùng đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định"

Xã Phước Hòa, H. Tuy Phước

2015

 

4.74

 

 

Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước

2015

 

4

 

 

10

Khánh Hòa (1 DA)

 

 

603

 

 

 

34

Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015

H. Vạn Ninh, Cam Lâm; thị xã Ninh Hòa; TP Nha Trang, Cam Ranh

2014 - 2015

603.00

78,16

 

Quyết định 419/QĐ-UBND ngày 4/02/2011

11

Bình Thuận (1 DA)

 

 

1.000

 

 

 

35

DA trồng rừng PH ven biển chắn sóng chắn cát

Các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, H. Thuận Nam, Hàm Tân

2015 - 2020

1.000

 

 

 

12

Trà Vinh (1 DA)

 

 

20

 

 

 

36

Dự án Trồng rừng phòng hộ chống xói lở bờ biển, bảo vệ kè biển, đê biển bằng giải pháp cải tạo thành phần cơ giới và rào cản sóng tạo bùn ven biển huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

H. Duyên Hải

2015 - 2020

20

 

 

 

13

Sóc Trăng (1 DA)

 

 

600

 

 

 

37

Dự án trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển

Thị xã Vĩnh Châu, huyện Cù Lao Dung và huyện Trần Đề

2015 - 2020

600

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Loại dự án

Nhà tài trợ

Vốn tài trợ (USD)

Vốn đối ứng (USD)

Tổng vốn (USD)

Quy mô trồng rừng (ha)

Thời gian

Địa bàn dự án

CQ chủ trì/thực hiện

I

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN (4 DA)

 

 

4.019.188

300.000

4.319.188

4.517

 

 

 

1

Chương trình trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa (do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ)

Tài trợ

Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản

1.743.938

 

1.743.938

2.296

2009 - 2015

06 Huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoang Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia

Thanh Hóa

2

Dự án đầu tư phát triển rừng ngập mặn phòng hộ tại các xã ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Quỹ thiên tai miền trung tài trợ)

Tài trợ

Quỹ thiên tai miền trung

925.250

 

925.250

200

2010 - 2015

Huyện Hậu Lộc

Thanh Hóa

3

Quản lý rừng bền vững tiến tới cấp chứng chỉ rừng FSC đối với rừng sản xuất

Vốn ODA tài trợ không hoàn lại

Phi chính phủ

150.000

 

150.000

2.000

2014 - 2020

Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh 2.000 ha

Quảng Trị

4

Kết hợp bảo vệ bờ biển và khôi phục đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau (KFW)

Vốn vay ưu đãi

CHLB Đức

1.200.000

300.000

1.500.000

21

2013 - 2019

Biển Tây (Huyện U Minh)

Cà Mau

II

DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT (9 DA)

130.200.000

10.500.500

140.700.500

20.450

 

 

 

1

Phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn tại tỉnh Thái Bình

ODA không hoàn lại

Hàn Quốc

1.900.000

 

1.900.000

100

2014 - 2023

Tỉnh Thái Bình

Tổng cục lâm nghiệp

2

Tăng cường năng lực thích ứng dựa trên hệ sinh thái rừng ngập mặn và rừng vùng biên giới

ODA vay WB

IDA

110.000.000

10.000.000

120.000.000

11.400

2016 - 2023

06 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và - Thanh Hóa

BQL các dự án lâm nghiệp Bộ NN và PTNT

3

Trồng, phục hồi rừng ngập mặn tại một số tỉnh ven biển (Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận)

ODA không hoàn Lại

Đan Mạch

2.000.000

 

2.000.000

400

2014

Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận

Bộ Tài nguyên và MT đang xây dựng Đề cương Dự án

4

Dự án bảo tồn và phát triển thảm thực vật tự nhiên trên cát

Tài trợ không hoàn lại

 

200.000

 

200.000

2.000

 

Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh

Quảng Trị

5

DA Quản lý rừng bền vững

ODA

USAID

4.000.000

400.000

4.400.000

1.500

2016 -2020

Bình Thuận

Là các huyện có DT rừng ven biển trên cát

6

DA Trồng rừng chống sạt lở bảo vệ Bàu Trắng

ODA

 

1.000.000

100.000

1.100.000

350

2017 -2019

Huyện Bắc Bình Bình Thuận

 

7

DA đầu tư phát triển rừng PH ven biển hạn chế xói lở bờ biển, bảo vệ kè biển, đê biển bằng giải pháp cải tạo thành phần cơ giới kết hợp rào chắn gió, tích tụ bùn ở các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh

 

 

5.000.000

 

5.000.000

400

2015 - 2020

Trên địa bàn 02 huyện: Cầu Ngang và Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Trồng mới 400 ha

8

Dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

ODA

 

1.100.000

 

1.100.000

300

2016 - 2020

Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

 

9

Phục hồi và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu

Vốn ODA

 

5.000.000

500

5.000.500

4.000

2015 - 2020

Các huyện, thành phố ven biển tỉnh Bạc Liêu

 

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN,….)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Quy mô

Ghi chú

Trồng rừng (ha)

Bảo vệ rừng (ha)

Hạng mục khác

1

Trồng rừng thay thế tỉnh Phú Yên

Các xã ven biển tỉnh Phú Yên

2014 - 2018

50

 

 

 

2

Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác Titan tỉnh Bình Định

Huyện Phù Mỹ, Phù Cát

2014 - 2020

520

 

 

 

3

Dự án bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Cà Mau

Khu vực rừng ngập mặn là rừng sản xuất tỉnh Cà Mau

2015 - 2020

1.000

40.000

 

(khu vực rừng sản xuất, lồng ghép với dự án của các Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp)

4

Dự án trồng rừng sản xuất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác ...

 

 

7.480

 

 

Ước tính

 

Cộng:

 

 

9.050

 

 

 

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 120/QD-TTg

Hanoi, January 22, 2015

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON PROTECTION AND DEVELOPMENT OF COASTAL FORESTS TO COPE WITH CLIMATE CHANGE IN 2015-2020 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Protection and Development of Forests dated December 03, 2004;

Pursuant to Resolution No. 24-NQ-TW of the 7th Conference of the 11th Central Party Committee on proactive responses to climate change, enhancing natural resource management and environmental protection;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 18/2007/QD-TTg dated February 05, 2007 approving strategy for forestry development in 2006 – 2020 period;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 57/QD-TTg dated January 09, 2012 approving plan for protection and development of forests in 2011 – 2020 period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Minister of Agriculture and Rural Development,

HEREBY DECIDE:

Article 1. Approve “The project on protection and development of coastal forests to cope with climate change in 2014 – 2020 period” (hereinafter referred to as the Project) as follows:

1. Viewpoints

- Management, protection and development of coastal forests are key and urgent tasks for preventing and fighting natural disasters, coping with climate change and rising sea in accordance with forestry development strategy in 2006 – 2020 period, ensuring sustainable development, harmonizing interests of the country with localities, organizations and individuals that take part in the management, protection and development of forests, and at the same time satisfying Vietnam’s commitments to environmental protection and coping with climate change as a signatory of the Convention and International Agreement;

- The State shall prioritize allocation of resources from state budget in combination with other investment capitals, mobilization of social resources for the protection and development of coastal forests;

- The State shall create beneficial mechanism and policies to attract economic sectors, households and residential communities to take part in the investment in protection and development of coastal forests.

2. Objectives

a) General objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Particular objectives

- Protect existing coastal forests with an area of 310,695 ha;

- Develop 46,058 ha to increase total area of coastal forests to the year 2020 up to 356,753 ha with coverage from 16.9% (in 2014) to 19.5% to the year 2020;

3. Contents of the Project

a) Protect existing coastal forests with an area of 310,695 ha;

b) Restore 9,602 ha of poor quality forests;

c) Develop 46,058 ha, of which:

- 37,008 ha as protective forests and specialized forests that are comprised of 29,500 ha as mangrove forest and 7,508 ha as wind and sand break forests;

- 9,050 ha as production and protective forests;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Demands for capital and capital sources

a) Demand for capital

- Total demand for capital for the implementation of the Project in 2014 – 2020 is VND 5,415 billion (VND 902.5 billion per year on average), of which:

+ Forest protection on a contractual basis: VND 412, 7 billion;

+ Forest restoration: VND 288.1 billion

+ Forest restoration: VND 288.1 billion

+ Scattered trees: VND 235 billion

+ Others: VND 1,292.4 billion

- Allocated from sources as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ ODA capital: VND 1,397.5 billion (25.8%)

+ Other legal sources: VND 226.2 billion (4.2%)

b) Capital sources:

- State budget: The plan for protection and development of forests in 2011 - 2020 period under the Prime Minister's Decision No. 57/QD-TTg dated January 09, 2012; National target program for climate change in 2012 – 2015 period under the Prime Minister’s Decision No. 1183/QD-TTg dated August 30, 2012; the supporting program for coping with climate change (SP – RCC); Target program for coping with climate change in 2016 - 2020 period;

- Investment program for reinforcement, protection and upgrading of sea dikes under the Prime Minister's Decision No. 58/2006/QD-TTg dated March 14, 2006 and Decision No. 667/QD-TTg dated May 27, 2009;

c) ODA capital

d) Other legal sources: receipts from forest environmental services; budget for planting alternative forests by organizations specializing in changing forest use purposes; investment capital from organizations, households and individuals;

5. Investment projects for protection and development of forests in 2011 – 2020 period;

- Plan for protection and development of forests in 2011 – 2020 period: 44 projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Program for reinforcement, protection and upgrading of sea dikes: 37 projects;

- International cooperation projects: 14 projects;

- Projects from other capital sources: Projects on forestation for replacement and production by organizations and individuals;

Expected area for prioritized forestation projects: 55,660 ha;

Of which:

- New development: 46,058 ha;

- Restoration: 9,602 ha;

(List of investment projects with capital sources mentioned in Appendices I, II, II, III, IV and V)

6. Implementation solutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning for protection and development of coastal forests must be associated with planning for land use to the year 2020, ensure long-term stability and defined on the map and in the field; conversion of use purposes for forests and coastal forest land into other purposes must be tightly controlled;

- Checking and recovering areas of land within sea dike protection corridors or within forestry development planning that are illegally used or used with wrong purposes by organizations and individuals;

- Step up assigning the task of forest protection on a contractual basis to economic sectors, communities and households for the protection and development of coastal forests;

- Encourage forms of association with residents such as land lease, contribution of capital by land use rights for forest development under the planning in combination with aquaculture and forestry combined and ecotourism;

b) Investment mechanism

- Investment budget for protection and development of coastal forest is used in combination with other sources; Of which, central budget is only reserved for coastal provinces yet to be able to balance budgets; Other provinces and cities that are able to balance their budgets shall be responsible for allocating budgets from local budget, mobilizing international assistance, credit loans and other sources for the implementation of the tasks as prescribed in the Project;

- Level of investment in protection and development of coastal forests

+ Level of investment in zoning for forest regeneration and protection of protective and specialized forests on a contractual basis shall be 1.5 times the contracted job for protection of headwater forests as prescribed. Specific piece work shall be decided by People’s committees of provinces in accordance with actual circumstances of the locality;

+ Level of investment in new development, addition and restoration of protective and specialized coastal forests shall follow the design and cost estimates approved by competent agencies on the basis of current economic and technical norms in accordance with specific implementation conditions of each locality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Science and technology

- Determine types of trees suitable for regional and local conditions; formulate technical regulations and standards for development and restoration of wind and sand break forests; develop breakwater mangrove forests and solutions for fighting erosion at estuaries and along the coasts;

- Develop general, sustainable  and effective cultivation models (forestry, aquaculture, forestry and agriculture combined) to replace low-productive extensive farming models; develop and make appropriate use of non-woody forest products associated with protection and development of coastal forests;

- Study technological solutions to enhance quality of coastal forests, ensure forest formation, cope with pests and forest fire;

- Construct the system of monitoring and determining the amount of carbon, coastal forest ecology services to mobilize receipts serving sustainable development of forests;

- Apply advanced remote sensing technology, geographic information system, information technology to management, prediction, assessment and monitoring of coastal forest development and natural disasters;

d) Propaganda, education and enhancement of capacity

Intensify propaganda, education and enhancement of awareness of people from all social strata about role and function of coastal forests as well as responsibilities of organizations and individuals for protection and development of coastal forests; Intensify expansion of forestry, fishery and agriculture;

dd) Mechanism and policies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Implementation

a) Ministries or central agencies:

- The Minister of Agriculture and Rural Development:

+ As a permanent agency for the Project, shall preside over and cooperate with ministries, agencies and coastal provinces in implementing the Project successfully;

+ Preside over and cooperate with ministries and sectors in the examination and assessment of investment projects for protection and development of coastal forests in localities;

+ Carry out a study and formulation of policies on management, protection and development of coastal forests, make the submission to the Prime Minister for approval;

+ Inspect, supervise and speed up the implementation of the Project; play a role as a central agency in compilation of performance results and make the report to the Prime Minister;

+ Promulgate technical instructions regarding management, protection and development of coastal forests;

+ Preside over and cooperate with ministries, sectors and localities in running the check over the list of projects prioritized for protection and development of coastal forests for allocation of investment capital in annual programs and plans and the entire 2015 - 2020 period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Planning and Investment

+ Preside over and cooperate with the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture and Rural Development in balancing capital demands for the implementation of the Project;

+ Cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in bringing projects on protection and development of coastal forests into the list of projects prioritized to use international assistance and loans (WB, ADB, KfW,...);

+ Cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in carrying out the inspection, supervision and speeding up the implementation of the Project;

- The Ministry of Finance:

+ Preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Agriculture and Rural Development in guaranteeing non-business capital sources for forest regeneration zoning, forest protection on a contractual basis, scientific research and monitoring development of coastal forests under this Project;

+ Instruct and manage use of capital sources for the implementation of the Project within functions and duties and applicable regulations;

- The Ministry of Natural Resources and Environment:

+ Cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and localities in running the check over the list of projects related to protection and development of coastal forests by capital sources for climate change and making the report to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance for compilation and submission to the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other ministries and sectors shall carry out the implementation of the tasks as prescribed in the Project within assigned functions and duties.

b) People’s committees of coastal provinces:

- Direct the formulation of the province’s planning and plans for protection and development of coastal forests in 2015 – 2020 period and a vision to 2030;

- Direct, check and formulate investment projects on protection and development of coastal forests by capital sources, make the submission to the Ministry of Agriculture and Rural Development for examination and verification before approval;

c) Direct and check the planning and plans for land use; be determined to recover areas of land within dike protection corridors, areas of land under coastal land development planning invaded, illegally used, wrongly and unproductively developed by organizations and individuals for the restoration of forests as prescribed;

d) Organize the implementation, inspection and monitoring of approved projects on protection and development of coastal forests; make annual reports on performance result to the Ministry of Agriculture and Rural Development for compilation and submission to the Prime Minister;

dd) Direct propaganda, education and enhancement of awareness of people from all social strata about role and function of coastal forests; mobilize people and economic sectors to actively participate in the protection and development of coastal forests to cope with climate change; organize management and protection of coastal forests under applicable regulations;

Article 2. This Decision takes effect since the signing date.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies, presidents of People’s committees of central-affiliated cities and provinces shall be responsible for executing this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Trung Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204