Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Công văn số 5067/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 325/TTr-STNMT ngày 16 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Khí tượng thủy văn;
- Đài KTTV khu vực Nam Bộ;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (VIC);
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Báo, Đài, CTTĐT tỉnh;
- PNN - TN (T38.7);
- Lưu: VT, M.A71/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1150/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và công tác phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Mục đích phối hợp

Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, liên ngành, liên vùng; tính đồng bộ, hiệu quả, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

2. Việc phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động khí tượng thủy văn là các hoạt động quan trắc; dự báo, cảnh báo; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu và tác động vào thời tiết.

2. Dịch vụ khí tượng thủy văn là hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu; tư vấn; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, nhằm phục vụ mục đích dùng riêng dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ khí tượng thủy văn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khí tượng thủy văn ở địa phương trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cho cán bộ quản lý các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào điều tra, đánh giá quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh bao gồm: Danh mục vị trí các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; danh mục tài liệu khí tượng thủy văn hiện có; danh mục và số liệu các yếu tố khí tượng thủy văn quan trắc được trên địa bàn tỉnh.

5. Lập kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn của địa phương.

6. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tính kịp thời trong việc cảnh báo, dự báo và cung cấp các thông tin khí tượng thủy văn.

7. Quản lý, khai thác các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin, dữ liệu, cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn tại địa phương; theo dõi đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý hoạt động khí tượng thủy văn, các biện pháp bảo vệ tài nguyên khí hậu và thủy văn trên địa bàn; các chương trình, kế hoạch về khí tượng thủy văn theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động đối với công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương; cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn theo quy định.

c) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

d) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc bảo vệ, giải quyết các vấn đề liên quan đến hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.

e) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn.

g) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về khí tượng thủy văn; các đề án, dự án, chương trình về khí tượng thủy văn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về khí tượng thủy văn.

h) Chủ trì hoặc tham gia phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin, tư liệu, dữ liệu quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thủy văn; thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn.

i) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, phổ biến các thông tin, kiến thức và văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

k) Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau và các đơn vị có liên quan thu thập, cập nhật và tổng hợp các thông tin, số liệu về tác động của biến đổi khí hậu đến lâm nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp ứng phó, khắc phục.

b) Tiếp nhận các thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn do Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau cung cấp và xử lý thông tin theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất và phòng, chống thiên tai.

c) Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh; thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân để chủ động ứng phó.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến khí tượng thủy văn; tổ chức tư vấn, lựa chọn công nghệ và thẩm định công nghệ phục vụ các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bố nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu (vốn đầu tư phát triển).

5. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí vốn hàng năm thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau thông tin phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động, tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

a) Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

b) Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động chỉ đạo sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra. Khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng hoặc thông tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy, sạt lở đất hoặc các hiện tượng thời tiết bất thường khác, phải khẩn trương triển khai phương án phù hợp để chủ động phòng, chống thiệt hại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan cập nhật kịp thời diễn biến thiên tai, thời tiết để có biện pháp ứng phó thích hợp.

c) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn.

d) Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

9. Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau

a) Đề xuất cấp thẩm quyền việc xây dựng mới và tu sửa các công trình khí tượng thủy văn; nâng cấp và đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn.

b) Cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn cho các cơ quan chức năng, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai.

c) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương.

d) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo, điều tra cơ bản khí tượng thủy văn; nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn. Phát thông tin cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, mưa lớn, lụt,...) đến các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng theo quy định của Chính phủ; đồng thời thu nhận thông tin dữ liệu, phát cảnh báo, dự báo bổ sung các tin về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm theo thẩm quyền và sự chỉ đạo của cơ quan chức năng.

đ) Phối hợp Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và đề xuất các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

e) Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực khí tượng thủy văn, góp phần phát hiện, dự báo, cảnh báo sớm, chính xác các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc xây dựng phương án cắm mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; tham gia kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

h) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phối hợp thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật.

i) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm tra mức độ đầy đủ, chính xác các số liệu khí tượng thủy văn được sử dụng để tính toán, thiết kế công trình, quy hoạch.

k) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh.

l) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xây dựng, duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

m) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, thống kê các công trình khí tượng thủy văn phải lập hồ sơ xác định ranh giới và công khai hành lang kỹ thuật; công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn; công trình khí tượng thủy văn không bảo đảm hành lang kỹ thuật;... thực hiện việc bảo vệ, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.

n) Phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khí tượng thủy văn tại địa phương.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng; cập nhật, truyền phát các bản tin về khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai theo quy định của pháp luật.

11. Các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201