Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1123/QĐ-CT năm 2005 về phê duyệt Quy hoạch sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Hà Nam đến năm 2010

Số hiệu: 1123/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QĐ-CT

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2000 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản và thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương quy hoạch sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Tờ trình số 332/TTr-KH ngày 13 tháng 7 năm 2005 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 585/TTr-STN&MT ngày 08 tháng 7 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt quy hoạch sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Hà Nam đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các điểm, mỏ được khai thác cát:

TT

Tên điểm, mỏ cát

Vị trí (xã)

Độ sâu khai thác tối ưu (m)

Trữ lượng của các loại cát theo khả năng sử dụng (10003)

Phương pháp khai thác

Tổng

Vữa xây dựng

San lấp

M50-75

M ≤50

1

Hoàn Dương

Mộc Bắc

4,5

3.471

478

2.575

418

- Gầu xúc, bơm hút

2

Yên Hoà

Mộc Bắc

3,5

198

 

 

198

- Gầu xúc, bơm hút

3

Lảnh Trì

Mộc Nam

4,6

531

 

81

450

- Gầu xúc

4

Đồng Yên

Chân Lý

4,0

592

30

522

40

- Gầu xúc, bơm hút

5

Đức Thông

Chân Lý

6,2

3.589

 

3.173

416

- Gầu xúc, bơm hút

7

Do Đạo

Nhân Thịnh

5,3

1.788

34

38

1.716

- Gầu xúc, bơm hút

8

Thanh Nga 1

Phú Phúc

4,6

136

 

 

136

- Gầu xúc, bơm hút

9

Thanh Nga 2

Phú Phúc

4,2

360

 

 

360

- Gầu xúc, bơm hút

9

Do Lễ

Liên Sơn

3,8

26

 

 

26

- Gầu xúc

10

Quyển Sơn

Thi Sơn

3,0

178

 

 

178

- Gầu xúc

11

Thanh Nộn

Thanh Sơn

3,4

99

 

 

99

- Gầu xúc

12

Kim Thượng

Kim Bình

2,0

10

 

 

10

- Gầu xúc

 

Tổng cộng

 

 

10.978

542

6.389

4.047

- Gầu xúc

2. Các điểm, mỏ cấm khai thác cát

TT

Tên điểm, mỏ cát

Vị trí (xã)

Lý do cấm khai thác

1

Từ Đài

Chuyên ngoại

Gây xói ở đường bộ

2

Vũ Điện

Chân Lý

Trong phạm vi bảo vệ kè Chân Lý

3

Trạm Khê

Chân Lý

Trong phạm vi bảo vệ kè Chân Lý

4

Đồng Lư Hạ

Chân Lý

Trong phạm vi bảo vệ kè Chân Lý

5

Tân Lang

Tân Sơn

Gây xói ở đường bờ

6

Thôn Gốm

Thuỵ Lôi

Gây xói mòn ở bờ, trong khu dân cư

7

Khả Phong

Khả Phong

Gây xói mòn ở bờ, trong khu dân cư

8

Đanh Xá

Ngọc Sơn

Khu di tích chùa Bà Đanh

3. Các tuyến, đoạn sông cấm khai thác cát bằng phương tịên bơm hút:

Tên sông

Vị trí

Lý do cấm khai thác

Tuyến, đoạn sông

Đơn vị hành chính

Sông Hồng

Khu vực cầu Yên Lệnh

Xã Mộc Nam, Chuyên Ngoại

Hàng lang bảo vệ cầu Yên Lệnh

Sông Hồng

Từ thôn Từ Đài đến Trạm Khê

Xã Chuyên Ngoại, Nguyên Lý, Đạo Lý, Chân Lý

Gây xói mòn ở bờ và ảnh hưởng đến kè bờ hữu sông Hồng

Sông Hồng

Từ Trạm Khê đến đò Nhật Tảo

Xã Chân Lý

Ảnh hưởng đến an toàn kè bờ hữu sông Hồng

Sông Hồng

Từ bến đò Nhật Tảo đến bến đò Như Trác

Xã Chân lý, Nhân Đạo

Gây xói lở đường bờ

Sông Hồng

Từ Đông Trữ đến trạm bơm Hữu Bị

Xã Phú Phúc, Hoà Hậu

Ảnh hưởng đến kè bờ hữu sông Hồng và cửa trạm bơm

Sông Đáy

Toàn tuyến

Huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, TX Phủ Lý

Gây xói lở đường bờ và ảnh hưởng đến kè bờ và khu dân cư

Sông Nhuệ

Toàn tuyến

Huyện Duy Tiên, Kim Bảng, TX Phủ Lý

Gây xói lở đường bờ và ảnh hưởng đến kè bờ và khu dân cư

4. Sông Châu Giang: Có kế hoạch nạo vét khơi thông dòng chảy

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã; công khai và quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch. Trình UBND tỉnh ban hành Quy định cấp phép, thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1123/QĐ-CT năm 2005 về phê duyệt Quy hoạch sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Hà Nam đến năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75