Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật quản lý nước thải tại thành phố Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng thực hiện

Số hiệu: 1115/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT DO CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 374/SXD-KT&VLXD ngày 29/3/2017 và Văn bản số 618/SXD-KT&VLXD ngày 16/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh định mức kỹ thuật quản lý nước thải tại thành phố Đà Lạt do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đng thực hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 và điều chỉnh tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 09/8/2012, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng từ 0,334 kw/m3 nước thải (bao gồm 5% dự phòng) thành 0,324 kw/m3 nước thải (bao gồm 5% dự phòng).

b) Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu cho 1m3 nước thải xử lý thành:

- Dầu Diezel: 0,0052 lít/m3

- Nhớt máy các loại: 0,000121 lít/m3

- Mỡ: 0,000005 kg/m3

- Xăng: 0,000112 lít/m3

c) Điều chỉnh tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn và phụ tùng thay thế trên nguyên giá tài sản cố định từ 0,5% thành 0,2%.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 và Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đng.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

2. Giao Sở Tài chính:

- Thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đng và Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP; các CV: MT, KT, KH;

- Lưu: VT, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật quản lý nước thải tại thành phố Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61