Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Số hiệu: 104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

n cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi bsung một s điu của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định s13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 ca Thủ tưng Chính phủ v cơ chế khuyến khích phát trin các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s2023/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025;

Căn cứ Quyết định s2987/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phĐà Nng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nng thực hiện Nghị quyết s 55/NQ-TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát trin năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành ph Đà Nng;

Căn cứ Quyết định s 3496/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Chủ tịch UBNĐ thành ph Đà Nng về việc phê duyệt đề cương và kinh phí lập Đ án Phát trin điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 15/TTr-SCT ngày 06/01/2021 vviệc đề nghị phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành ph Đà Nng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà

a) Mục tiêu chung

- Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành ph khoảng 169,54 MW (khoảng 17,76% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 247.535 MWh, đóng góp khoảng 3,89% tng nhu cầu điện toàn thành phố (6.355.600 MWh);

- Đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phkhoảng 293,92 MW (khoảng 30,78% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 429.128 MWh, đóng góp khoảng 4,8% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (8.939.600 MWh);

- Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phkhoảng 402,24 MW (khoảng 42,13% so với tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).

b) Mục tiêu cụ thể và định hướng phát triển

* Đối với khu vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ: Công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 79,79 MW đến năm 2025, đạt 142,55 MW đến năm 2030 và đạt 191,49 MW đến năm 2035, trong đó:

- Tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành ph, đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;

- Khuyến khích, ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, nhất là các khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, điểm nóng phát triển về du lịch trên đa bàn thành phnhm giảm tải nguồn điện lưới quốc gia tại khu vực.

* Đối với khu vực công (chợ, cơ sở hành chính, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế); Công sut lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 32,43 MW đến năm 2025, đạt 36,72 MW đến năm 2030 và đạt 38,77 MW đến năm 2035. Thực hiện đu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tại khu vực công đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

* Đối với khu vực dân cư: Công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 57,33 MW đến năm 2025, đạt 114,65 MW đến năm 2030 và đạt 171,98 MW đến năm 2035. Nghiên cu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy hộ gia đình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà, hưng tới hình ảnh thành phố điện mặt trời, góp phn xây dựng thành phố môi trường và phát triển bền vững.

(Đính kèm Phụ lục)

2. Giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển

a) Giải pháp về chính sách, đầu tư

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách thành phố để thực hiện kế hoạch, chương trình thúc đy phát triển điện mặt trời mái nhà theo từng giai đoạn 5 năm, trong đó chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công và các mái nhà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Tạo điều kiện thuận lợi đcác dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà (lĩnh vực năng lượng mới) được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay theo Nghị quyết số 149/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nng quy định chính sách htrợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đđầu tư các dự án phát trin kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

b) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao năng lực quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan quản lý, chính quyn địa phương nhằm thống nhất mục tiêu, định hướng và lộ trình phát trin trong từng giai đoạn, đồng bộ tại các cấp quản lý;

- Tổ chức các chương trình tham quan, hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời;

- Tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc phát trin nguồn nhân lực về điện mặt trời, nâng cao nhận thức và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời.

c) Giải pháp về nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước

- Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà thành ph Đà Nng giai đoạn 05 năm và kế hoạch hàng năm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đánh giá hiệu quả và xây dựng, điều chỉnh lộ trình phát trin cho phù hợp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công đáp ứng mục tiêu đề ra;

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, thẩm định dự án, cấp phép xây dng, giám sát hoạt động đầu tư điện mặt trời mái nhà;

- Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư phát triển điện mặt trời, công khai các kết quả khảo sát và bản đồ tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời đ nhà đu tư, người dân thuận lợi trong quá trình đầu tư lắp đặt.

d) Giải pháp vxúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, hợp tác phát triển

- Tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước ngoài để nghiên cu htrợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận ngun vn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư điện mặt tri mái nhà;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hp tác phát triển điện mặt trời mái nhà hiu quả nhm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của vic sdụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà;

- Đy mạnh tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu giữa các cơ sở sản xut công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, người dân và các đơn vị cung ứng mô hình, giải pháp về kỹ thuật, tài chính trong lĩnh vực đin mặt trời để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển điện mặt trời.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Tchức công bố Đán Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nng đến năm 2025, tm nhìn đến 2035 được phê duyệt; tổ chức tuyên truyền, hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân vlợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phn thúc đy phát trin điện mặt trời mái nhà;

- Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch, chương trình thúc đy phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố Đà Nng từng giai đoạn 05 năm và kế hoạch hàng năm đáp ứng các mục tiêu, lộ trình phát triển điện mặt tri mái nhà;

- Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dng và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án, hình thc đu tư phát trin hệ thng điện mặt trời mái nhà tại khu vc công theo đúng quy định của pháp luật;

- Ch trì, phi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu hoặc đề xuất các biện pháp về xử lý và tái chế cht thải rn phát sinh trong các dự án đầu tư đin mt trời trên đa bàn thành ph;

- Ch trì, phối hợp các ngành liên quan đề xuất và tham mưu với UBND thành phố xem xét tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn của các tchức quc tế liên quan đến các dự án đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà hàng năm.

2. S Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đ xut phương án, hình thức đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khu vực công theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định, hướng dẫn doanh nghiệp có dự án đầu tư điện mặt trời được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành ph Đà Nng.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung khuyến khích, tuyên truyền sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các công trình, tòa nhà đã và đang xây dựng trên địa bàn thành ph;

- Yêu cầu, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện khảo sát tiềm năng điện mặt trời mái nhà trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng trụ sở công, các dự án xây dựng tòa nhà trên địa bàn thành ph;

- Xây dựng, hướng dẫn UBND quận, huyện liên quan đến công tác thẩm định thiết kế, khả năng an toàn chịu lực và ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng và công tác cp giy phép xây dựng đối với các công trình điện mặt trời mái nhà.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện lồng ghép mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà vào các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính;

- Phối hợp Sở Công Thương nghiên cu, đề xuất và tham mưu UBND thành ph vcông tác quản lý, hướng dẫn, giám sát, xử lý và tái chế chất thải rn phát sinh trong lĩnh vực điện mặt trời trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về môi trường.

6. SKhoa học và Công nghệ

- Khuyến khích nghiên cứu, tổ chức đánh giá và đề xuất nhân rộng kết quả từ các đtài nghiên cứu về năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời;

- Khuyến khích, định hướng phát triển hệ thống điện mặt trời lắp mái tại các doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, thẩm đnh, đánh giá và hỗ trợ việc chuyn giao, đi mới công nghệ, các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khuyến khích, ưu tiên phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời trên mái để tối ưu hóa tài nguyên đất và nhu cầu sdụng điện.

8. SGiáo dục vào Đào tạo

Phối hợp với Sở Công Thương và các tổ chức liên quan xây dựng, tổ chức các hoạt đng truyn thông, giao lưu tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên vứng dụng năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời mái nhà nói riêng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. SThông tin và Truyền thông

Chtrì định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp ng dụng năng lượng mặt trời mái nhà trên các phương tiện truyn thông.

10. UBND các quận, huyện

- Phối hợp với SCông Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, thông tin về điện mặt trời mái nhà trong quá trình quản lý đô thị tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý đu tư xây dựng các công trình điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật.

11. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nng

Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các giải pháp khuyến khích, thúc đy phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất trong khu công ngh cao, các khu công nghiệp.

12. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nng

- Tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương định kỳ hàng năm về tình hình phát trin điện mặt trời trên địa bàn thành phố (số lượng khách hàng, địa điểm lắp đt, công suất lp đặt, sản lượng điện phát lên lưới...);

- Công khai và cập nhật thường xuyên danh sách các trạm biến áp/đường dây còn khả năng và không còn khả năng giải tỏa công suất khi đấu nối điện mặt trời mái nhà theo tng khu vực;

- Phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu xây dựng các cơ chế khuyến khích lp đặt điện mặt trời mái nhà trên đa bàn thành phố;

- Tăng cường quản lý và đánh giá hiện trạng lưới điện và các trạm biến áp phân phi nhm đảm bảo hiệu quả đấu nối các hthống điện mặt trời mái nhà; Kịp thời cải tạo, nâng cấp công suất trạm biến áp đảm bảo đấu ni với hthống điện mặt trời đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối theo quy đnh;

- Nghiên cứu thực hiện các giải pháp lưới điện thông minh tích hp các ngun điện phân tán (điện mặt trời mái nhà) nhằm khai thác hiệu quả công suất nguồn năng lượng tái tạo;

- Tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả tư vấn thông tin, quy trình đấu ni với dự án đu tư điện mặt trời mái nhà qua Tổng đài tư vấn thông tin (1900 1909) của Tng Công ty Điện lực Miền Trung.

13. Các đơn vị sự nghiệp công lập

- Phi hp cung cấp thông tin về tiềm năng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị được giao quản lý, sử dụng;

- Phối hợp triển khai đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị được giao quản lý, sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP (để b/c);
- Các s, ban, ngành;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Trung;
- Cng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KT, ĐTĐT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành m theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 ca UBND thành ph Đà Nng)

Bảng 1. Mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2035

Nội dung

Năm 2025

Năm 2030

Năm 2035

1. V tim năng kỹ thuật

Tiềm năng kỹ thuật (MW)

954,79

Công sut lắp đặt (MW)

169,54

293,92

402,24%

Tỷ lệ khai thác (%)

17,76%

30,78%

42,13%

II. Về nhu cu sử dụng điện

Nhu cu điện thành ph Đà Nng (MWh)

6.355.600

8.939.600

12.127.700

Sản lượng điện mặt trời mái nhà (MWh)

247.535

429.128

587.273

Tỉ lệ (%)

3,89%

4,80%

4,84%

 

Bảng 2. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2035

Lĩnh vực

Tiềm năng kỹ thuật (MW)

Lũy kế đến năm 2025 (MW)

Công suất lắp đặt giai đoạn 2025-2030 (MW)

Lũy kế đến năm 2030 (MW)

Công suất lắp đặt giai đoạn 2030-2035 (MW)

Lũy kế đến năm 2035 (MW)

1. Khu vực công nghiệp

233,71

58,43

46,74

105,17

35,06

140,23

2. Khu vực thương mại dịch vụ

106,80

21,36

16,02

37,38

13,88

51,26

3. Khu vực dân cư

573,27

57,33

57,33

114,65

57,33

171,98

4. Khu vực công

41,01

32,43

4,29

36,72

2,05

38,77

- Chợ

189

1,13

0,38

1,51

0,09

1,61

- Cơ sở hành chính

6,19

4,95

0,62

5,57

0,31

5,88

- Cơ sở giáo dục

26,08

20,86

2,61

23,47

1,30

24,78

- Cơ sở y tế

6,85

5,48

0,69

6,17

0,34

6,51

Tổng công sut lp đặt (MW)

954,79

169,54

124,38

293,92

108,32

402,24

 

Bảng 3. Tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2035

Lĩnh vực

Tiềm năng kỹ thuật (MWh)

Lũy kế đến năm 2025 (MWh)

Sản lượng điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2025-2030 (MWh)

Lũy kế đến năm 2030 (MWh)

Sản lượng điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2030-2035 (MWh)

Lũy kế đến năm 2035 (MWh)

1. Khu vực công nghiệp

341.222

85.304

68.243

153.547

51.182

204.730

2. Khu vực thương mại dịch vụ

155.935

31.186

23.389

54.575

20.271

74.845

3. Khu vực dân cư

836.978

83.697

83.697

167.395

83.697

251.092

4. Khu vực công

50.889

47.348

6.263

53.611

2.994

56.605

- Chợ

2.759

1.656

552

2.208

138

2.345

- Cơ sở hành chính

9.044

7.230

904

8.134

452

8.586

- Cơ sở giáo dục

38.079

30.461

3.808

34.269

1.904

36.173

- Cơ sở y tế

1.007

8.001

1.000

9.001

500

9.501

Tổng tiềm năng điện mặt trời mái nhà (MWh)

1.385.024

247.535

181.593

429.128

158.144

587.273

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171