Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 08/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký:
Ngày ban hành: 06/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Công văn số 5088/BCT-TKNL ngày 14/7/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1624/SCT-KTNL ngày 28/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Mạnh Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /      /2021 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 và Công văn số 5088/BCT-TKNL ngày 14/7/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 20/CT-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Yêu cầu

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg; tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp điện, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg .

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần khắc phục thiếu hụt nguồn điện quốc gia và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện. Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

b) Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch

- Phấn đấu tiết kiệm từ 2% - 3% tổng mức điện năng tiêu thụ toàn tỉnh, cụ thể:

+ Tiết kiệm điện khối cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng: 2%-3%.

+ Tiết kiệm điện trong chiếu sáng, sinh hoạt: 2,5% - 3%.

+ Tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh: 2,5% - 3%.

- Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện khoảng 245,4 triệu kWh, cụ thể:

+ Năm 2021, tiết kiệm 21 triệu kWh.

+ Năm 2022, tiết kiệm 23 triệu kWh.

+ Năm 2023, tiết kiệm 25 triệu kWh.

+ Năm 2024, tiết kiệm 27 triệu kWh.

+ Năm 2025, tiết kiệm 30 triệu kWh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

- Các cơ quan, công sở xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.

- Đối với các công trình xây dựng mới: Tuân thủ áp dụng Quy chuẩn quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng; thiết kế và xây dựng mới tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt; sử dụng các loại phương tiện, thiết bị có dán nhãn năng lượng, có hiệu suất cao ít tiêu tốn năng lượng để tiết kiệm điện.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

- Việc mua sắm, sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng thực hiện theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

- Phối hợp, triển khai thực hiện, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu sử dụng điện năng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên trang điện tử www.sudungdien.evn.com.vn.

- Đôn đốc, rà soát, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng đảm bảo nguyên tắc vừa đảm bảo chiếu sáng theo tiêu chuẩn vừa tiết kiệm điện; thay thế các đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp từ năm 2021 về sau.

- Thực hiện điều chỉnh thời gian bật, tắt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hợp lý, tùy theo địa bàn và các mùa trong năm có thể bật, tắt sớm hoặc trễ hơn khoảng 30 phút.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Thực hiện tiết kiệm điện tại hộ gia đình

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thiết lập thói quen thực hiện tiết kiệm điện, thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên thay thế cho đèn và quạt, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt.

- Vận động, khuyến khích người dân tiết kiệm điện trong giờ cao điểm; mua sắm, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các thiết điện gia dụng; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; xây dựng nhà ở có khả năng tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt khi xây dựng.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ

- Thực hiện tốt các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, giám sát việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở.

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho nhân viên biết để thực hiện; phối hợp với điện lực địa phương thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

- Tuyên truyền, vận động cơ sở thương mại và dịch vụ thực hiện các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các thiết bị sử dụng điện để giảm tổn thất điện năng; hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm.

- Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử dụng điện, hệ thống nhiệt, hệ thống làm lạnh, chiếu sáng tại các cơ sở kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

- Thực hiện quy định về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg .

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

(mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm, giải pháp, nguồn lực thực hiện để đạt được mục tiêu) đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Khuyến khích lắp đặt, tích hợp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (hệ thống điện mặt trời mái nhà...) vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị, ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử dụng điện, hệ thống nhiệt, hệ thống làm lạnh, chiếu sáng.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ ban hành phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan (thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng, ...).

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định (các doanh nghiệp thuộc ngành bia, nước giải khát, thép, nhựa, ...).

- Thực hiện quy định về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg .

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình lập kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2020;

- Rà soát, tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông (tập huấn, hội nghị, hội thảo,...) nhằm nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và cộng đồng về tiết kiệm điện; phát động các sự kiện, hưởng ứng chiến dịch tiết kiệm điện (Giờ Trái đất).

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tuân thủ các quy định về định mức tiêu hao năng lượng,

các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc ngành điện thực hiện đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân để giảm tổn thất điện năng.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật; kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về loại bỏ phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo quy định tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg .

- Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp mức độ hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện trong năm của các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thẩm định, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh (nếu có) và khả năng cân đối ngân sách; xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh để thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Xây dựng

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật; khuyến khích tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng nội bộ của các đơn vị.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm trong lĩnh vực nông nghiệp như: Tưới tiêu, chiếu sáng kích thích ra hoa trái vụ, sử dụng hầm biogas, sử dụng nguồn năng lượng từ các phụ phẩm nông nghiệp; khuyến khích tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời mái nhà tận dụng kết cấu mái nhà xưởng sản xuất, nuôi trồng và chăn nuôi) vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Thực hiện thẩm định công nghệ, dây chuyền, thiết bị các dự án đầu tư, ưu tiên các dự án sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, ít tiêu tốn năng lượng.

- Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền thiết bị hiện đại ít tiêu thụ năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng bắt buộc phải loại bỏ theo quy định tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg .

- Xây dựng và lồng ghép chương trình tài trợ cho các nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của địa phương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin, giải pháp về tiết kiệm điện nhằm vận động quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng việc thực hiện tiết kiệm điện.

- Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng các chương trình phát thanh để chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi sử dụng điện đối với các học viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

- Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong các khu công nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10. Tỉnh đoàn Quảng Bình

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức sử dụng điện, xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện đối với đoàn viên thanh niên, mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng.

- Tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị điện gia dụng đến từng đoàn viên.

- Phát động phong trào sáng kiến tiết kiệm điện trong đoàn viên thanh niên.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý.

- Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên Cổng thông tin điện tử, đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng bản tin, chuyên mục, hoặc đưa tin định kỳ trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương để tuyên truyền nội dung “Tiết kiệm điện”.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện đến từng hộ dân nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện, chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và an toàn điện.

- Khuyến khích các hộ dân sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời mái nhà, sử dụng hầm biogas để xử lý chất thải kết hợp với bảo vệ môi trường; phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai và tổ chức thực hiện việc xây dựng quy chế tiết kiệm điện, kế hoạch tiết kiệm điện tại mỗi đơn vị, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Theo dõi, kiểm tra việc mua sắm các phương tiện, thiết bị điện thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg .

- Có kế hoạch, lộ trình thay thế các đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu thế hệ cũ không tiết kiệm điện bằng đèn tiết kiệm điện hiệu suất cao, công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng hiện đại (có thể điều chỉnh giảm công suất vào giờ thấp điểm, khi mật độ giao thông giảm). Từ năm 2021, tất cả hệ thống chiếu sáng công cộng khi thực hiện đầu tư mới hoặc sửa chữa thay mới phải sử dụng loại đèn tiết kiệm điện có hiệu suất cao, đèn 2 cấp công suất.

- Hỗ trợ ngành điện trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình điện trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình điện.

- Kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật; khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý gửi về Sở Công Thương.

12. Công ty Điện lực Quảng Bình

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trong toàn Công ty; chủ động xây dựng phương án ứng phó trường hợp mất cân đối cung cầu điện trên địa bàn tỉnh khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý hiệu quả trong phân phối và kinh doanh điện, công tác quản lý nhu cầu điện để giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng; phấn đấu đến năm 2025, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 5%.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Sở Công Thương.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ sử dụng điện về các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, cộng đồng về tiết kiệm điện và an toàn điện như: Tổ chức hội thảo, hội thi, chương trình, mô hình tiết kiệm điện....

- Thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng điện đồng bộ, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, cung cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp trên địa tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng, theo dõi, báo cáo Sở Công Thương về tình hình sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và những cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh... so với chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm điện trong năm. Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Công Thương (ước số liệu đến cuối năm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao. Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244