Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Số hiệu: 04/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Văn Sử
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi, tỉnh Cà Mau thành Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tại Tờ trình số 599/TTr-VQGMCM ngày 18 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-UB ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
04/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, trách nhiệm, nội dung phối hợp hoạt động giữa Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức có liên quan, nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên, hoạt động du lịch, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện tốt các chương trình, dự án quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyệntổ chức có liên quan.

Điều 3. Cơ chế thực hiện phối hợp

1. Các lực lượng phối hợp phải chấp hành sự chỉ đạo thống nhất của người có thẩm quyền theo phương án phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trong trường hợp cấp bách khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác tài nguyên và hoạt động du lịch trái pháp luật trên địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, các đơn vị phối hợp có thể chủ động triển khai hoạt động kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị phối hợp, nhưng sau đó phải thông báo đến các đơn vị có liên quan và báo cáo ngay kết qukiểm tra, xử lý vi phạm vụ việc đó đến cấp có thẩm quyền.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc và hình thức phối hợp

1. Về nguyên tắc

a) Công tác phối hợp phải tuân thủ pháp luật; đảm bảo tính thứ bậc và phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định. Mỗi việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị, một người chủ trì và chịu trách nhiệm; không giao vượt thẩm quyền, tránh đùn đẩy trách nhiệm và làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch công tác phối hợp theo từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, thường xuyên, chặt chẽ, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

b) Đảm bảo sự thống nhất giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các  huyện và tổ chức có liên quan; hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo quy định của pháp luật.

c) Việc xử lý các vụ vi phạm phải kiên quyết, đảm bảo tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

d) Trong phối hợp xử lý vi phạm phải đảm bảo khách quan, nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng pháp luật; vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

đ) Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Quy chế này để tổ chức các hoạt động trái pháp luật.

2. Về hình thức

a) Cung cấp thông tin, tài liệu; trao đổi ý kiến, tổ chức cuộc họp; làm việc trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản.

b) Việc trao đổi, xử lý thông tin giữa các cơ quan phối hợp đảm bảo bí mật, kịp thời và chính xác.

c) Nội dung trao đổi thông tin gồm: Tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên thiên nhiên trái pháp luật; an ninh trật tự; hoạt động du lịch và các nội dung khác có liên quan đến công tác phối hợp của các đơn vị.

Điều 5. Công tác tuyên truyền

1. Phối hợp trong việc triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, biển; bảo vệ động vật hoang dã; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên;

2. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch, bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường.

Điều 6. Phối hợp quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, biển và bảo tồn đa dạng sinh học

1. Thống nhất phối hợp trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, tính đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường trong lâm phần; đồng thời bảo vệ, phát triển các tiêu chí Khu Ramsar Mũi Cà Mau, Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau và vùng đệm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

2. Phối hợp, hỗ trợ phương tiện phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và biển;

3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên thiên nhiên; kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, chế biến lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật;

4. Phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động du lịch (cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách du lịch), bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh;

5. Phối hợp trong công tác quản lý ranh giới đất rừng, biển và vùng bãi bồi thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau;

6. Phối hợp trong công tác điều tra, bắt giữ người, dẫn giải đối tượng vi phạm, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, xác minh các thông tin có liên quan để làm căn cứ xử phạt; cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; củng cố hoàn thiện các hồ sơ đưa các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật;

7. Phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản trên lâm phần thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

8. Phối hợp trong công tác bố trí, sắp xếp dân cư sống trong lâm phần Vườn Quốc gia một cách phù hợp;

9. Phối hợp trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, dự án... được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên lâm phần được giao quản lý; triển khai thực hiện dự án cơ sở hạ tầng; xây dựng phương án Quản lý bảo vệ rừng bền vững trình cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thực hiện các đề tài, đề án, dự án, phương án, kế hoạch phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển du lịch,...

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh để thực hiện theo các nội dung trong quy chế. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, các cơ quan liên quan và Chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động điều tra, lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý,  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ cảnh quan môi trường; hoạt động du lịch trên địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

3. Chủ trì xây dựng dự toán, đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện quy chế phối hợp. Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo và tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp.

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên hoặc định kỳ hoặc đột xuất tiến hành tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên; phối hợp quản lý các hoạt động du lịch; hướng dẫn các cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành theo đúng quy định.

5. Cung cấp thông tin, tài liệu và tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; hoạt động du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học khi có yêu cầu của các đơn vị liên quan.

6. Chủ trì và phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, hoạt động du lịch, bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương trên địa bàn biết để thực hiện.

7. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với thế mạnh của địa phương cho nhân dân sinh sống trong và ngoài vùng đệm của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

8. Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí thường xuyên và các nguồn vốn khác nằm trong kế hoạch hàng năm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các chương trình, đề án, dự án, phương án xây dựng và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

9. Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy chế này, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp, hỗ trợ triển khai, hướng dẫn, đề xuất giải pháp thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, thủy sản bền vững.

2. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các chương trình, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển vùng đệm của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Phối hợp xây dựng phương án tuần tra, kiểm tra quản lý lâm sản, nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn xử lý việc săn bắt, tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã và hành vi khai thác thủy sản trái pháp luật; kiểm soát các loài động, thực vật, loài thủy sản mới nhập nội.

4. Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản.

5. Tổ chức việc điều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích, cơ cấu trữ lượng của từng loại rừng, lập bản đồ rừng theo đúng quy định.

6. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu về lâm nghiệp, thủy sản; tổ chức thống kê diễn biến đất lâm nghiệp và diễn biến rừng theo quy định.

7. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

8. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các công tác khuyến lâm, khuyến ngư bao gồm:

a) Xây dựng dự án, phương án thực nghiệm các hệ thống canh tác lâm, ngư kết hợp, các dự án trình diễn về sử dụng các sản phẩm ngoài gỗ, trồng cây phân tán và tập trung, nuôi các loài thủy sản với loại hình nuôi phù hợp và hiệu quả.

b) Huấn luyện, đào tạo mạng lưới kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật sản xuất lâm, ngư kết hợp cho người dân trong và ven địa bàn quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

c) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về cây giống trồng rừng, giống thủy sản; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; hợp tác nghiên cứu sản xuất giống loài thủy sản.

Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp, hỗ trợ triển khai, hướng dẫn, đề xuất việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đúng định hướng về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển thanh tra, kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi gây ô nhiễm môi trường, gây tác động xấu đến hệ sinh thái Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (khi có đề nghị của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau bằng văn bản).

3. Xây dựng dự án quan trắc môi trường ở khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

4. Lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thực địa phần đất bãi bồi.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành theo thẩm quyền được giao.

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp xây dựng nguyên tắc hợp tác và quy định tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; dịch vụ du lịch xuyên rừng và phát triển bền vững của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

2. Hỗ trợ việc xây dựng phương án, đề án, dự án phát triển du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

3. Phối hợp trong xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường do hoạt động du lịch gây ra.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, hướng dẫn viên du lịch cho cán bộ, viên chức, người lao động Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

5. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền được giao.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

1. Cân đối, đề xuất cấp thẩm quyền phân bổ các nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để triển khai các chương trình, dự án, phương án xây dựng và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và tài chính giúp Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao.

Điều 12. Sở Xây dựng

Thẩm định thiết kế cơ sở các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng trên các lĩnh vực hoạt động của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo quy định hiện hành được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 13. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp trong lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ cũng như xét duyệt, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Trang thông tin điện tử (website) của Vườn.

2. Phối hợp, hỗ trợ, tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ về nội dung, phương pháp tuyên truyền trong xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Điều 15. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng chuyên ngành để tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, trật tự xã hội; bảo vệ an ninh, quốc phòng; chủ động phòng ngừa các hành vi quá khích, kích động, xúi giục…gây áp lực nhằm xâm chiếm tài nguyên Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, gây rối, mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng an ninh biển, chủ quyền quốc gia.

2. Xây dựng phương án lồng ghép công tác vận động, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

3. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng có liên quan để quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học,… theo quy định.

Điều 16. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, nhằm thu hút các nhà đầu tư, du khách tham quan du lịch, phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế.

2. Thực hiện chuyên đề, chuyên mục thông tin về Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

3. Viết và đăng tin, ảnh, bài viết, phim chuyên đề về Khu Ramsar Mũi Cà Mau, Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, khu du lịch, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường,... Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức báo chí cho nhân viên truyền thông của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; xây dựng mạng cộng tác viên với báo, đài.

Điều 17. Ủy ban nhân dân các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

2. Xây dựng các chương trình, dự án, giải pháp thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thuộc địa giới hành chính của địa phương, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

3. Xây dựng dự án, phương án giải tỏa, sắp xếp, bố trí, tái định cư nhằm ổn định dân cư đang sinh sống trong Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại Quy chế này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này. Đồng thời, triển khai quán triệt Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của địa phương, đơn vị biết để thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ảnh về Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69