Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Số hiệu: 31/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH KHU BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thng khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.

Xét Tờ trình s 169/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua dự án Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra s 818/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã nhằm thiết lập, đưa vào hoạt động khu bảo tồn và phát triển bền vững sự phong phú, đa dạng về hệ sinh thái thủy sinh tại các vùng nước nội địa, đặc biệt là các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao như cá chiên, cá lăng, cá chép, cá bỗng, cá úc..., khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo vệ các giá trị về đa dạng sinh học và các chức năng của hệ sinh thái, bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Thiết lập khu bảo tồn:

Thiết lập Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã đến năm 2025, với diện tích 10.021,88 ha, bao gồm: 17 vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 11 vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển, trong đó:

- Giai đoạn 2016 - 2020: Thiết lập và đưa vào bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã với tng diện tích 9.636,26 ha, bao gồm: 10 vùng bảo vệ nghiêm ngặt; 8 vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Thiết lập và đưa vào bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã với tổng diện tích 6.794,42 ha, bao gồm: 07 vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 03 vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển

2.2. Bảo tồn các loài quý hiếm

- Giai đoạn 2016 - 2020: Bảo tồn 19 giống loài thủy sinh quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao thuộc sông Mã gồm: Cá úc, cá chiên, cá bng đen Trung Hoa, cá chuối hoa, cá trôi Việt, cá mòi cờ, cá chép, cá mú sao, cá lăng, cá chạch sông, cá vền, cá nhệch, cá thu u, cá bỗng, cá ngạnh, cua ra, trai, cua suối Kim Bôi và một loài có giá trị văn hóa ẩm thực đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa là phi cầu Sài nhằm duy trì, bảo vệ, phát triển và khai thác lâu bền nguồn lợi.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Ngoài bảo tồn 19 giống loài thủy sinh quý hiếm giai đoạn 2016 - 2020, bảo tồn thêm 02 giống loài thủy sinh quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao thuộc sông Mã gồm cá dầu sông thân mỏng, cá rầm xanh nhm duy trì, bảo vệ, phát triển và khai thác lâu bền nguồn lợi.

II. NHIỆM VỤ

1. Quy hoạch các khu bảo tồn

Phạm vi khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã bao gồm toàn bộ diện tích mặt nước sông Mã thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng diện tích 10.021,88 ha, Khu bảo tồn được chia thành các vùng chức năng, gồm:

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Bao gồm 17 vùng bảo vệ nghiêm ngặt, được ký hiệu SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14, SM15, SM16 và SM17 với tổng cộng 33 tiểu vùng có tổng diện tích 673,39 ha.

(Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

Tất cả 17 vùng này đều là bãi đẻ, khu vực sinh trưởng của các loài cá quý hiếm trong scác đối tượng được ưu tiên bảo tồn cũng như của một số loài cá khác (có tên trong Sách ĐViệt Nam 2007 và Danh lục Đỏ IUCN 2012) có giá trị cao về kinh tế như cá chiên, cá lăng, cá chép, cá bỗng, các úc, cá dầu sông thân mỏng, cá rầm xanh,...

- Vùng phục hồi sinh thái nhóm thành từng cụm, mỗi cụm bao quanh một hoặc một số vùng bảo vệ nghiêm ngặt và kéo dài về hai phía thượng lưu và hạ lưu dọc theo dòng chính sông Mã khoảng 5 km. Toàn bộ khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã có 11 vùng phục hồi sinh thái, được ký hiệu PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10 và PH11 với tổng diện tích là 2.939,69 ha. (Có phụ lục chi tiết s 02 kèm theo)

Vùng phục hồi sinh thái vừa đảm bảo được các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao như cá chiên, cá lăng, cá chép, cá bỗng, cá úc... đến được bãi đẻ, khu vực sinh trưởng cũng như bảo vệ đường di cư sinh sản của các loài cá, vừa tạo điều kiện sinh thái, môi trường nước cho quá trình sinh sản, sinh trưởng và khả năng phát triển của nguồn giống trong khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Vùng phát triển là phần mặt nước còn lại của lưu vực sông Mã bao quanh các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng phục hồi sinh thái, với tổng diện tích 6.408,80 ha. (Có phụ lục chi tiết s 03 kèm theo)

- Vùng dịch vụ - hành chính: Là nơi tổ chức và điều hành các hoạt động quản lý, tuần tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục và phát triển các loại hình dịch vụ.

2. Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái.

2.1. Loại hình du lịch:

- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Du lịch sinh thái kết hợp thăm quan các di tích văn hóa - lịch sử.

- Du lịch sinh thái kết hợp thực tập nghiên cứu.

- Du lịch hội thảo hội nghị.

- Du lịch sinh thái cộng đồng.

2.2. Các điểm du lịch

- Cảnh quan thiên nhiên dọc hai bên bờ sông Mã, khu vực ca Hi, khu vực chân cầu Hàm Rồng, khu vực núi Mổ, suối Hón Tra,....

- Các di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng nổi tiếng dọc hai bờ sông như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), suối Cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa), đền Cô Bơ (huyện Hà Trung).

- Các làng chài ven sông Mã.

- Các cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống dọc sông Mã: Mường, Thái, Mông, Dao,...

2.3. Các tuyến du lịch:

- Tuyến 1: Tuyến du thuyền đi ngắm cảnh dọc sông Mã kết hợp tham quan hệ sinh thái rừng ven sông thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

- Tuyến 2: Tuyến du thuyền đi ngắm cảnh, thưởng thức các món ăn thủy hải sản trên thuyền; tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng: Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), suối Cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa), đền Cô Bơ (huyện Hà Trung).

- Tuyến 3: Tuyến du thuyền đi ngm cảnh, chiêm ngưỡng các cảnh quan đẹp: Khu vực cửa Hới, cửa Lạch Sung, khu vực chân cầu Hàm Rồng, khu vực núi Mổ (thị trấn Cẩm Thủy), suối Hón Tra,...

- Tuyến 4: Tuyến du lịch sinh thái Lạch Sung - đảo Nẹ.

- Tuyến 5: Tuyến tham quan dọc sông Mã kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thưng thức các món ăn thủy hải sản trên thuyền.

- Tuyến 6: Tuyến du lịch sinh thái cộng đồng, tìm hiểu cuộc sng của cộng đồng ngư dân và các dân tộc thiểu ssinh sống dọc sông Mã.

- Tuyến 7: Khu vực lòng hồ thủy điện Hồi Xuân - chùa Bà.

3. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trụ sở Ban quản lý để tổ chức làm việc của khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Đầu tư xây dựng trụ sở các trạm tun tra bảo vệ, cht bảo vệ các vùng của khu bảo tồn.

- Xây dựng hệ thống cột mc (hoặc bằng hệ thng phao nổi), phân định ranh giới các vùng của khu bảo tồn.

- Trang bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý bảo vệ và nghiên cứu khoa học.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

- Xây dựng cơ sở hạ tầng của Ban quản lý Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Xây dựng hệ thống phao đánh dấu mốc ranh giới phân vùng.

- Trang bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ ở khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ cho Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Phục hồi đa dạng sinh học và các hệ sinh thái ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và nguồn lợi thủy sản Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu và trang thiết bị phục vụ hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Quan trắc và giám sát đa dạng sinh học ở vùng quy hoạch Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Nghiên cứu sinh học, sinh thái học của một số loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Nghiên cứu thả cá giống góp phần khôi phục nguồn lợi thủy sản ở vùng quy hoạch Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Phát triển cộng đồng, tạo sinh kế bền vững trong và ngoài khu bảo tồn.

- Thử nghiệm và triển khai một số mô hình nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Phát triển nghề truyền thống trong vùng quy hoạch Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

- Xây dựng và phát triển các mô hình Du lịch sinh thái Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

(Có phụ lục chi tiết s 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức thực hin; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC 01

THỨ TỰ ƯU TIÊN VÙNG BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT KHU BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Điểm (N0)

Địa điểm phân b

Mô tả bằng tọa độ

Diện tích (ha)

Chiều dài sông (km)

Các loại cá cần bảo vệ trong danh mục hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa (theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg)

Kinh độ

Vĩ độ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Tổng số

 

 

673,39

44,871

 

A

 

GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

 

442,76

23,756

 

I

SM3

Khu vực ngã ba sông Luồng - sông Mã, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

 

 

8,18

1,104

Cá Chiên, cá Chép

1

SM3.1

Khu vực thượng lưu tại ngã ba sông Luồng - sông Mã, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

105°4'36"-105°4'38"

20°24'15"- 20°24'8"

2,18

0,552

 

2

SM3.2

Khu vực hạ lưu tại ngã ba sông Luồng - sông Mã, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

105°4'38"-105°4'41"

20°24'15"-20°24'10"

6,00

0,552

 

II

SM4

Khu vực sông Lò tại ngã ba sông Lò - sông Mã, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

105°4'59"-105°6'5"

20°22'48"-20°22'45"

10,63

0,903

Cá Chép, cua sui Kim Bôi

3

SM4

Khu vực sông Lò tại ngã ba sông Lò - sông Mã, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

105°4'59"-105°6'5"

20°22'48"-20°22'45"

10,63

0,903

 

III

SM5

Khu vực cồn Thác Voi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa

 

 

40,27

8,91

Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Trôi, cá Chép, cá Ngạnh, cá Bỗng

4

SM5.1

Khu vực bên hữu cồn Thác Voi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa

105°8'43"-105°8'54"

20°22'7"-20°22'10"

12,73

0,939

 

5

SM5.2

Khu vực bên tả cồn Thác Voi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa

105°8'57"-105°9'3"

20°21'45"-20°21'59"

4,35

6,2

 

6

SM5.3

Khu vực thượng lưu cồn Thác Voi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa

105°9'2"-105°9'2"

20°21'43"-20°21'43"

23,19

1,771

 

IV

SM6

Khu vực suối Hòn Tra, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước

105°9'57"-105°10'3"

20°17'55"-20°17'53"

9,29

1,248

Cá Chiên, cá Chép, cua sui Kim Bôi

7

SM6

Khu vực suối Hòn Tra, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước

105°9'57"-105°10'3"

20°17'55"-20°17'53"

9,29

1,248

 

V

SM11

Khu vực núi Mỗ, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

105°27'54"-105°27'54"

20°13'20"-20°13'21"

3,28

0,823

Cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng, cá Ngạnh

8

SM11

Khu vực núi Mỗ, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

105°27'54"-105°27'54"

20°13'20"-20°13'21"

3,28

0,823

 

VI

SM12

Khu vực bãi gian đá thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

 

 

30,77

2,749

Cá chiên, cá Lăng, chai

9

SM12.1

Khu vực thượng lưu xã Cẩm Giang-Cẩm Tú- Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy

105°27'55-105°28'1"

20°13’18"-20°13'22"

25,89

2,267

 

10

SM12.2

Khu vực bên hữu, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

105°28'36"-105°28'39"

20°13'13"-20°13'12"

4,88

0,482

 

VII

SM13

Khu vực cồn Sành, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa về 2 phía thượng lưu và hạ lưu

 

 

36,30

3,148

Cá Chuối hoa, cá Chiên, cá Trôi, cá Chép, cá Vền

11

SM13.1

Khu vực ngã ba Hà Sơn, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa

105°45'29"-105°45'41"

19°57'37"-19°57'34"

3,49

0,688

 

12

SM13.2

Khu vực thượng lưu, xã Hong Khách, huyện Hong Hóa

105°45'52"-105°45'42"

19°57'37"-19°57'30"

5,68

0,949

 

13

SM13.3

Khu vực hạ lưu, xã Định Công, huyện Yên Định

105°45'24"-105°45'26"

19°57'29"-19°57'33"

7,28

0,747

 

14

SM13.4

Khu vực trung tâm, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa

105°46'33"-105°46'35"

19°52'23"-19°52'23"

19,88

0,764

 

VIII

SM15

Khu vực cửa Lạch Sung, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc từ cửa sông lên thượng nguồn

 

 

218,21

2,331

Cá Úc, cua Ra, Phi Cầu Sài

15

SM15.1

Khu vực cửa Lạch Sung, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

106°0'5"-106°0'5"

19°57'45"-19°57'41"

79,51

1,295

 

16

SM15.2

Khu vực cửa Lch Sung, xã Nga Thủy, Nga Tân, huyện Nga Sơn

106°0'22"-106°0'22"

19°57'12"-19°57'12"

138,7

1,036

 

IX

SM16

Khu vực cửa Lạch Trường, xã Hong Yến, huyện Hong Hóa

105°56'20"-105°56'23"

19°53'26"-19°53'29"

30,31

1,56

Cá Úc, cá Mú Sao, cá Nhệch, cua Ra, Phi Cầu Sài

17

SM16

Khu vực cửa Lạch Trường, xã Hoằng Yến, huyện Hong Hóa

105°56'20"-105°56'23"

19°53'26"-19°53'29"

30,31

1,56

 

X

SM17

Khu vực cửa Hi, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa

105°54'36"-105°54'44"

19°47'39"-19°47'38"

55,52

0,98

Úc, bng đen hoa Trung Hoa, cá Mòi cờ, cá Nhệch, cá Thu u, cua Ra, Phi Cầu Sài

18

SM17

Khu vực cửa Hi, xã Hoằng Châu, huyện Hong Hóa

105°54'36"-105°54'44"

19°47'39"-19°47'38"

55,52

0,98

 

B

 

GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

 

230,63

21,115

 

I

SM1

Khu vực ngã ba sui Sim, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát

 

 

5,74

1,341

Cá Chiên, cá Rầm xanh, cá Lăng

1

SM1.1

Khu vực thượng lưu ngã ba suối Sim -sông Mã, xã Tén Tần, huyện Mường Lát

104°29'10"-104°29'10"

20°32'0"-20°32'1"

3,95

0,688

 

2

SM1.2

Khu vực hạ lưu ngã ba suối Sim -sông Mã, xã Tén Tần, huyện Mường Lát

104°29'13"-104°29'16"

20°32'3"-20°32'1"

1,79

0,653

 

II

SM2

Khu vực chân cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý, huyện Mường Lát

 

 

6,76

3,377

Cá Chiên, cá Trm, cá Chép, cá Rầm Xanh, cá Lăng

3

SM2.1

Khu vực bên tả dưới chân cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý, huyện Mường Lát

104°41'29"-104°42'23"

20°31'40"-20°31'35"

3,14

1,665

 

4

SM2.2

Khu vực bên hữu dưới chân cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý, huyện Mường Lát

104°41'28"-104°41'40"

20°31'39"-20°31'37"

3,62

1,712

 

III

SM7

Khu vực thủy điện Bá Thước, xã Điền Lư, huyện Bá Thước

 

 

37,82

3,422

cá Lăng, cá Chiên, cá Chép, cá Bỗng

5

SM7.1

Khu vực thượng lưu thủy điện Bá Thước, xã Điền Lư, huyện Bá Thước

105°20'2"-105°20'15"

20°19'6"-20°19'31"

29,87

2,246

 

6

SM7.2

Khu vực bên tả thủy điện Bá Thước, xã Điền Lư, huyện Bá Thước

105°20'5"-105°20'18"

20°19'3"- 20°19'13"

7,95

1,176

 

IV

SM8

Khu vực gò Phèn, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy

 

 

80,24

4,296

Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Ngnh, cá Lăng

7

SM8.1

Khu vc bên hữu, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy

105°23'22"-105°23'46"

20°14'29"-20°14'34"

15,71

1,573

 

8

SM8.2

Khu vc bên tả, xã Cẩm Giang, huyện cẩm Thủy

105°23'22"-105°23'30"

20°14'25"-20°14'27"

27,45

1,582

 

9

SM8.3

Khu vực hạ lưu, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy

105°25'41"-105°25'45"

20°14'45"-20°14'48"

37,08

1,141

 

V

SM9

Khu vực gò Song, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy

 

 

66,74

4,463

Cá Chiên, cá Lăng, cá Chạch sông, cá Bỗng

10

SM9.1

Khu vực gò Song, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy

105°26'38"-105°26'45''

20°14'0"-20°13'54"

40,19

2,262

 

11

SM9.2

Khu vực bên hữu, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy

105°26'50"-105°26'53"

20°13'11"-20°13'10"

3,78

0,754

 

12

SM9.3

Khu vc bên tả, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy

105°27'27"-105°27'30"

20°13'33"-20°12'30"

22,77

1,447

 

VI

SM10

Khu vực gò Chỏ, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy

105°27'48"-105°27'46"

20°12'50"-20°12'55"

4,1

0,582

Cá Chiên, cá Dầu sông thân mỏng, cá Ngnh

13

SM10

Khu vực gò Chỏ, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy

105°27'48"-105°27'46"

20°12'50"-20°12'55"

4,1

0,582

 

VII

SM14

Khu vực chân cầu Hàm Rồng về thượng lưu và hạ lưu

 

 

29,23

3,634

Cá Lăng, cá Trm, cá Chép, cua Ra

14

SM14.1

Khu vực núi Hàm Rồng, phường Tào Xuyên, Tp Thanh Hóa

105°47'0"-105°47'3"

19°51'10"-19°51'11"

11,93

1,817

 

15

SM14.2

Khu vực Tào Xuyên, phường Tào Xuyên, Tp Thanh Hóa

105°47'11"-105°47'8"

19°51'12"-19°51'12"

17,3

1,817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

THỨ TỰ ƯU TIÊN VÙNG PHỤC HỒI SINH THÁI KHU BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Điểm (N0)

Mô tả bằng tọa độ

Diện tích (ha)

Chiều dài sông (km)

Kinh độ

Vĩ độ

 

Tổng số

 

 

2.939,69

139,102

I

GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

 

2.784,70

113,844

1

PH4

105°3'9"-105°9'3"

20°26'35"-20°20'50"

506,21

14,26

2

PH5

105°4'4"-105°4'3"

20°24'0"-20°23'58"

23,93

5,00

3

PH6

105°5’47"- 105°5'50"

20°22'20"-20°22'18"

29,02

5,00

4

PH7

105°20'2"-105°17'44"

20°19'6"-20°20'40"

617,12

43,29

5

PH8

105°43'23"-105°43'29"

19°59'22"-19°59'24"

782,63

24,81

6

PH9

105°57'13"-105°57'13"

19°57'25"-19°59'27"

135,13

8,012

7

PH10

105°54'8"-105°56'58"

19°53'22"-19°53'29"

190,73

5,478

8

PH11

105°51'58"-105°54'15"

19°46'11"-19°46'48"

499,93

7,994

II

GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

 

154,99

25,258

1

PH1

104°29'20"-104°29'31"

20°31'40"-20°31'5"

16,66

4,83

2

PH2

104°29'12”-104°29'15"

20°32'2"-20°32'0"

55,56

6,168

3

PH3

104°38'3"-104°38'3"

20°31'29"-20°31'31"

82,77

14,26

 

PHỤ LỤC 03

VÙNG PHÁT TRIỂN KHU BẢO TỒN NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Điểm (N0)

Kinh độ

Vĩ độ

1

104°29'5"

20°37'22"

2

105°58'20"

20°37'22"

3

104°29'5"

19°45'41"

4

105°58'20"

19°45'41"

 

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ KHU BẢO TỒN VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA SÔNG MÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên dự án

Quy mô

Thời gian KC-HT

Khái toán vn đầu tư (tr.đ)

Nguồn vốn

1

2

3

4

5

6

 

Tổng số

 

 

88.970

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng của Ban quản lý, trụ sở tuần tra bảo vệ, chốt bảo vệ khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

610 m2

2016-2020

7.010

Ngân sách

2

Xây dựng hệ thống phao đánh dấu mốc ranh giới phân vùng Khu bảo tn vùng nước nội địa sông Mã.

600 phao

2016-2020

3.000

Ngân sách

3

Trang bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

Máy đo nhanh môi trường (01 bộ), ống nhòm (02 chiếc), xuồng cao tốc (02 chiếc), ô tô (01 chiếc), xe máy (03 chiếc)

2016-2020

3.410

Ngân sách

4

Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ cho Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

Hàng năm tập hun định kỳ 1 đợt/năm. Mỗi đợt 30-40 người

2016-2025

1.100

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

5

Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tn đa dạng sinh học Khu bảo tn vùng nước nội địa sông Mã

Hàng năm xây dựng kế hoạch quản lý, bo tồn đa dạng sinh

2016-2025

300

Ngân sách

6

Phục hồi đa dạng sinh học và các hệ sinh thái ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

Các loài thủy sinh quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam cần bảo tồn

2016-2025

10.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác

7

Xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyn giáo dục môi trường cho cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và nguồn lợi thủy sản khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

Định kỳ 1 đợt/năm.

2016-2025

550

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu và trang thiết bị phục vụ hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường ở khu bo tồn vùng nước nội địa sông Mã

Xây dựng tập Alát

2016-2020

3.000

Doanh nghiệp và các thành phn kinh tế

9

Quan trắc và giám sát đa dạng sinh học ở vùng quy hoạch khu bảo tồn vùng nước ni địa sông Mã

10.021,88 ha

2016-2025

6.600

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

10

Nghiên cứu sinh học, sinh thái học của một số loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao ở khu bảo tồn vùng nước nội đa sông Mã.

các loài thủy sinh quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam cn bảo tồn

2016-2020

5.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác

11

Nghiên cứu thcá giống góp phần khôi phục nguồn lợi thủy sn vùng quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

cá Chiên, cá chép, cá Lăng, cá Nhệch, cá Úc, các Rầm xanh, cá Vn, cá Chuối hoa, cá Chạch sông, cá Bống, cá Mòi

2016-2025

10.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác

12

Bo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã

các loài thy sinh quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam cần bảo tồn

2021-2025

6.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác

13

Phát triển cộng đồng, tạo sinh kế bền vững trong và ngoài khu bo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

cộng đng dân cư trong và ngoài khu bảo tồn

2021-2025

8.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

14

Thnghiệm và triển khai một số mô hình nuôi các loài thủy sản có giá tr kinh tế cao khu bảo tồn vùng nước nội đa sông Mã.

03 mô hình. Mỗi mô hình nuôi 2-3 loài thủy sn

2016-2020

5.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

15

Phát triển nghề truyn thống trong vùng quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã.

Dệt, nhuộm, thêu, mây tre đan, làm bánh, nấu rượu

2021-2025

10.000

Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

16

Xây dựng và phát triển các mô hình Du lịch sinh thái ở khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, sông Mã.

03 mô hình du lịch (Tham quan, văn hóa, nghiên cứu

2021-2025

10.000

Doanh nghiệp và các thành phn kinh tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155