Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021

Số hiệu: 28/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình s 158/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021; Báo cáo thẩm tra số 812/BC- HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021 với những nội dung sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Chđầu tư có dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hỗn hợp và công nghệ đốt, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cho phép đầu tư và đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành; phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt; bao gồm:

- Chủ đầu tư có dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn xã Đông Nam, huyện Đông Sơn có công suất xử lý 500 tấn/ngày.đêm bằng công nghệ hỗn hợp.

- Chủ đầu tư có dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào 04 khu xử lý trọng điểm của tỉnh theo quy hoạch, có công suất trên 200 tấn/ngày.đêm bằng công nghệ đốt; gồm: Khu xử lý chất thải rắn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Khu xử lý chất thải rắn tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia; Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; Khu xử lý chất thải rn tại xã Cm Châu, huyện Cẩm Thủy.

- Chủ đầu tư có dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa điểm khác có công suất xử lý trên 100 tấn/ngày.đêm bằng công nghệ đt.

- Các dự án cải tạo, nâng cấp lò đốt đã đi vào hoạt động, có công suất tối thiểu 500 kg/giờ.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

- Hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 320.000 đồng/tấn. Mức hỗ trợ trên là tổng chi phí chủ đầu tư được thanh toán để xử lý 01 tấn chất thải rn sinh hoạt chưa phân loại được vận chuyển đến khu xử lý (bằng công nghệ hn hợp tại khu xử lý chất thải rắn xã Đông Nam, huyện Đông Sơn hoặc xử lý bằng công nghệ đốt tại các khu xử lý chất thải rắn khác).

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ngoài dự án (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện) nối với hệ thống hạ tầng kthuật chung của khu vực đi với các dự án tại 05 khu vực xử lý trọng đim của tỉnh theo quy hoạch và các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công sut trên 100 tn rác/ngày.đêm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu xử lý từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường hằng năm của tỉnh.

- Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài dự án nối với hệ thống hạ tầng kthuật chung của khu vực từ nguồn vn ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện; trong đó: Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện 50%.

4. Thời gian hỗ trợ: Từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quvới Hội đng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính ph;
- Bộ Tài nguyên và Môi trườn
g:
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư ph
áp,
- TTr: T
nh ủy, HĐND tnh, UBND tnh;
- Đại biểu QH tỉnh, đại biểu
HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn th
cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- VP: T
nh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tnh; UBND tnh;
-
Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52