Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 28/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 tháng 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phát triển bền vững tài nguyên nước; chủ động phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; đáp ứng nhu cầu nước cho các lĩnh vực đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xử lý các nguồn gây ô nhiễm liên quan đến môi trường nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

- Khu vực đô thị đến năm 2020: 100% rác thải sinh hoạt, công nghiệp được thu gom, phân loại và xử lý; thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn có nhà máy xử lý rác thải hoặc bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh; 100% các bệnh viện và trung tâm y tế có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép.

- Khu vực nông thôn đến năm 2020: 70% hộ dân cư có nhà tiêu hợp vệ sinh; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; 100% các xã có bãi chứa rác thải tập trung hoặc có hình thức quản lý rác thải sinh hoạt phù hợp theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương và các quy định của pháp luật.

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2020: 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt quy chuẩn môi trường.

- Khu vực đầu nguồn: 100% các mỏ, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, du lịch, dịch vụ phải có khu xử lý chất thải, nước thải và các công trình phòng hộ theo quy định. Các hoạt động đầu tư xây dựng phải đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường nước.

b) Đảm bảo chất lượng nước theo các mục tiêu:

- Đảm bảo chất lượng nước mặt sông, suối, ao hồ, ngòi... theo các mục đích sử dụng nước tương ứng với các quy chuẩn môi trường cho phép.

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

- Khu vực Hồ Thác Bà: Bảo vệ sự đa dạng sinh thái hồ Thác Bà; đảm bảo cung cấp nước để sản xuất nước sạch cho thành phố Yên Bái và khu vực xung quanh, đảm bảo các yêu cầu cho chương trình phát triển du lịch.

c) Đảm bảo chiều sâu mực nước giới hạn có thể khai thác đối với nước ngầm.

3. Nội dung quy hoạch

a) Quy hoạch khu hành chính dùng nước tỉnh Yên Bái:

Phạm vi hành chính các khu dùng nước tỉnh Yên Bái bao gồm 10 khu: Sông Chảy, Sông Thao 1, Sông Thao 2, Sông Thao 3, Ngòi Hút 1, Ngòi Hút 2, Ngòi Thia 1, Ngòi Thia 2, Ngòi Lao, Nậm Kim (Phụ lục 1 kèm theo).

b) Quy hoạch phân bổ, khai thác tài nguyên nước:

- Quy mô khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt (Phụ lục 2 kèm theo).

- Quy mô khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất (Phụ lục 3 kèm theo).

c) Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước:

- Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt (Phụ lục 4 kèm theo).

- Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Phụ lục 5 kèm theo).

d) Quy hoạch phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: lũ quét, lũ lụt, ngập úng, hạn hán thuộc các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

4. Giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Giải pháp về quản lý:

- Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước các cấp, ngành.

- Tăng cường công tác quản lý và cấp phép sử dụng tài nguyên nước.

- Tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc khai thác sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước, trong việc giám sát các quy định pháp luật về tài nguyên nước.

b) Giải pháp về công nghệ:

- Đầu tư phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Khuyến khích ứng dụng những thành tựu về công nghệ, kỹ thuật mới trong công nghiệp chế biến, khai khoáng…, cải tiến đầu tư thay thế công nghệ lạc hậu, áp dụng các quy trình cấp nước tiên tiến để tiết kiệm nguồn nước và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước.

c) Các giải pháp kỹ thuật:

- Phân bổ nguồn nước theo quy mô công trình đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép của từng tiểu vùng quy hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nước của các công trình, đặc biệt là các công trình thủy lợi và cấp nước tập trung.

- Nghiên cứu xây dựng mạng quan trắc, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các khu dùng nước. Phát hiện sớm các vi phạm, đặc biệt là trong các khu vực có nguy cơ cạn kiệt nguồn nước.

- Nghiên cứu đề xuất các công trình điều hòa nguồn nước mặt ở khu vực có nguy cơ thiếu nước trong tương lai; tăng cường điều tra, thăm dò khả năng khai thác tài nguyên nước dưới đất.

- Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn. Thực hiện điều chỉnh hợp lý để gắn việc phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với lưu vực các nguồn nước. Xây dựng các đới phòng hộ vệ sinh cho các nguồn nước, trám lấp các hố, giếng khoan không còn sử dụng. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn thải. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng dòng chảy tối thiểu trên các đoạn sông, suối để bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, duy trì dòng chảy môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, đầu tư có liên quan đến tài nguyên nước. Có kế hoạch từng bước di rời các khu ô nhiễm trực tiếp ra khỏi các lưu vực của các sông suối. Tu bổ các công trình, hồ chứa trọng điểm đảm bảo an toàn sẵn sàng tham gia chống lũ. Xây dựng các hành lang thoát lũ đảm bảo an toàn hồ đập.

d) Kinh phí thực hiện:

- Đến năm 2020: 55,5 tỷ đồng; đến năm 2030: 150 tỷ đồng;

- Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu là ngân sách nhà nước. Ngoài ra, huy động từ các nguồn vốn đầu tư xã hội hóa, vốn các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Công bố công khai quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, nếu có sự thay đổi thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Tài nguyên nước năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh lập điều chỉnh quy hoạch và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

PHỤ LỤC 1

PHẠM VI HÀNH CHÍNH CÁC KHU DÙNG NƯỚC TỈNH YÊN BÁI
( Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9)

TT

Tên khu

Phạm vi hành chính

1

Sông Chảy

- Huyện Lục Yên: Thị trấn Yên Thế và các xã: Tân Phượng, Lâm Thượng, Khánh Thiện**, Minh Chuẩn, Mai Sơn, Khai Trung, Mường Lai, An Lạc, Minh Xuân, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Yên Thắng, Khánh Hoà, Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Động Quan, Tân Lập, Minh Tiến, Trúc Lâu, Phúc Lợi, Phan Thanh, An Phú, Trung Tâm.

- Huyện Yên Bình: Thị trấn Yên Bình, Thị trấn Thác Bà và các xã: Xuân Long, Tích Cốc**, Cảm Nhân, Ngọc Chấn, Tân Nguyên, Phúc Ninh, Bảo Ái, Mỹ Gia, Xuân Lai, Mông Sơn, Cảm Ân, Yên Thành, Tân Hương, Phúc An, Bạch Hà, Vũ Linh, Đại Đồng, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Thịnh Hưng, Hán Đà, Phú Thịnh, Đại Minh.

2

Sông Thao* 1

Huyện Văn Yên: Các xã: Lang Thíp, Lâm Giang, Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ, An Bình.

3

Sông Thao 2

Huyện Văn Yên: Thị trấn Mậu A và các xã: Quang Minh, Đông Cuông, Mậu Đông, Ngòi A, Tân Hợp, An Thịnh, Yên Thái, Đại Sơn.

4

Sông Thao 3

- Thành phố Yên Bái: Các phường: Yên Thịnh, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nam Cường, Hợp Minh và các xã: Minh Bảo, Tuy Lộc, Tân Thịnh, Âu Lâu, Giới Phiên, Văn Tiến, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Lãng.

- Huyện Trấn Yên: Thị trấn Cổ Phúc và các xã: Tân Đồng, Tuy Lộc, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Minh Quán, Quy Mông, Cường Thịnh, Kiên Thành, Nga Quán, Y Can, Minh Tiến, Lương Thịnh, Bảo Hưng, Việt Cường, Minh Quân, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Việt Hồng, Vân Hội.

- Huyện Văn Yên: Các xã: Yên Hưng, Xuân Ái, Hoàng Thắng.

5

Ngòi Hút 1

Huyện Văn Yên: Các xã: Đông An, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng.

6

Ngòi Hút 2

- Huyện Mù Cang Chải: Các xã: Nậm Có, Cao Phạ.

- Huyện Văn Chấn: Các xã: Tú Lệ, Nậm Búng.

7

Ngòi Thia 1

- Huyện Văn Yên: Các xã: Yên Hợp, Yên Phú, Đại Phác, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu.

- Huyện Văn Chấn: Xã An Lương.

8

Ngòi Thia 2

- Huyện Trạm Tấu: Thị trấn Trạm Tấu và các xã: Túc Đán, Pá Lau, Xà Hồ, Phình Hồ, Trạm Tấu, Tà Si Láng, Pá Hu, Làng Nhì, Bản Công, Bản Mù, Hát Lìu.

- Thị xã Nghĩa Lộ: Các phường: Pú Trạng, Trung Tâm, Tân An, Cầu Thia và các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa An.

- Huyện Văn Chấn: Thị trấn NT Liên Sơn, Thị trấn NT Nghĩa Lộ và các xã: Gia Hội, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, Sơn Lương, Suối Quyền, Suối Giàng, Sơn A, Phù Nham, Nghĩa Sơn, Suối Bu, Sơn Thịnh, Thanh Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thạch Lương, Đồng Khê.

9

Ngòi Lao

Huyện Văn Chấn: Thị trấn NT Trần Phú và các xã: Đại Lịch, Cát Thịnh, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm.

10

Nậm Kim

Huyện Mù Cang Chải: Thị trấn Mù Cang Chải và các xã: Hồ Bốn, Khao Mang, Mồ Dề, Chế Cu Nha, Lao Chải, Kim Nọi, La Pán Tẩn, Dế Su Phình, Chế Tạo, Púng Luông, Nậm Khắt.

Ghi chú: * Theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục lưu vực sông nội tỉnh thì đoạn sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái có tên là sông Thao.

** Các suối, ngòi trên địa bàn xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên và xã Tích Cốc huyện Yên Bình có dòng chảy hướng về sông Lô.

 

PHỤ LỤC 2

QUY MÔ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
( Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9)

Đơn vị: m3/ngày đêm

TT

Khu đối tượng dùng nước

Nguồn nước

Định hướng nhu cầu sử dụng nước mặt

Tổng lượng nước mặt tiềm năng

Tổng lượng nước mặt có thể khai thác

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

LƯU VỰC SÔNG CHẢY

 

 

 

 

 

 

-

Lượng gia nhập từ Lào Cai

 

 

 

 

14.509.589

4.352.877

-

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

4.386.027

1.315.808

a

Sinh hoạt

Sông Chảy, Ngòi Biếc, Ngòi Đồng Lầm, Ngòi Thôn, Sông Chạp, suối Đại Cại, suối Lẩu, Nậm Chí, Ngòi Thuồng, Suối Cây Đa, Ngòi Vông, Ngòi Song, Ngòi Hốc, Ngòi Bang, suối nhỏ, hồ Thác Bà, hồ Làng Át và các hồ, ao, đầm khác trong khu vực.

12.210

15.001

15.951

18.895.616

5.668.685

b

Công nghiệp

 

28.013

34.157

46.804

 

 

c

Nông nghiệp

 

204.477

212.782

225.467

 

 

II

LƯU VỰC SÔNG THAO

 

 

 

 

 

 

-

Lượng gia nhập từ Lào Cai

 

 

 

 

52.038.356

15.611.507

-

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

15.943.014

4.782.904

1

Khu sông Thao 1

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Sông Thao, Ngòi Thíp, Ngòi Khay, Ngòi Lâu, Ngòi Nhược, Ngòi Cài, suối Chạc, Ngòi Dàng, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực

3.209

2.923

2.923

53.323.014

15.996.904

b

Công nghiệp

 

1.320

1.326

2.162

 

 

c

Nông nghiệp

 

1.320

20.594

22.336

 

 

2

Khu sông Thao 2

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Sông Thao, Ngòi A, Ngòi Lẫm, Ngòi Giám, Ngòi Thắt, Ngòi Bục, Ngòi Trạng, Ngòi Khai, Ngòi A, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực

3.475

4.364

4.882

56.648.219

16.730.531

b

Công nghiệp

 

8.856

15.433

17.972

 

 

c

Nông nghiệp

 

29.822

30.674

32.830

 

 

3

Khu sông Thao 3

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Sông Thao, Suối Hòa Cuông, Ngòi Lâu, Ngòi Viêng, Ngòi Thấp, Ngòi Hóp, Ngòi Minh Quán, Ngòi Rào, Ngòi Gùa, Ngòi Lâu, Mường Hồng, suối nhỏ, hồ Thác Bà và các hồ, ao, đầm khác trong khu vực

20.544

27.921

34.773

65.965.753

19.237.224

b

Công nghiệp

 

73.897

92.120

115.039

 

 

c

Nông nghiệp

 

120.006

130.371

136.609

 

 

4

Khu Ngòi Hút 1

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Sông Thao, Ngòi Hút, Khe Mang, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực

1.564

1.865

1.865

2.107.397

368.285

b

Công nghiệp

 

1.784

5.033

5.641

 

 

c

Nông nghiệp

 

17.407

17.805

18.918

 

 

5

Khu Ngòi Hút 2

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Ngòi Hút, Nậm Có, Nậm Păng, Nậm Búng, Nậm Chậu, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực.

2.310

2.777

2.777

1.129.863

338.959

b

Công nghiệp

 

15.411

15.411

25.411

 

 

c

Nông nghiệp

 

22.372

22.987

24.332

 

 

6

Khu Ngòi Thia 1

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Sông Thao, Ngòi Thia, Khe Giang Cái, Ngòi Thíp, suối Chung, Ngòi Lươn, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực.

2.463

2.937

2.954

6.654.246

1.707.707

b

Công nghiệp

 

2.984

2.984

4.924

 

 

c

Nông nghiệp

 

26.376

27.025

28.508

 

 

7

Khu Ngòi Thia 2

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Ngòi Thia, Nậm Đông, Nậm Pưởi, Nậm Min, suối Sùng Đô, ngòi Nhì, suối Tẳng Chon, Nậm Cò Noòng, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực.

12.358

16.241

18.301

5.585.479

1.675.644

b

Công nghiệp

 

6.970

12.294

14.151

 

 

c

Nông nghiệp

 

137.974

144.476

151.578

 

 

8

Khu Ngòi Lao

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Ngòi Lao, Ngòi Pạ, Ngòi Nậm, suối Thọ, Suối Hán, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực

3.852

4.735

5.053

2.015.616

604.685

b

Công nghiệp

 

7.019

8.522

12.753

 

 

c

Nông nghiệp

 

51.397

57.153

59.868

 

 

III

LƯU VỰC SÔNG ĐÀ

 

 

 

 

 

 

1

Khu Nậm Kim

 

 

 

 

 

 

a

Sinh hoạt

Nậm Kim, Nậm Mu, suối Háng Mào Sa, suối Háng Tầu Dê, suối Trai, suối nhỏ và các hồ, ao, đầm trong khu vực

4.637

5.629

5.822

2.886.849

866.055

b

Công nghiệp

 

63

948

967

 

 

c

Nông nghiệp

 

40.225

44.296

47.068

 

 

 

PHỤ LỤC 3

QUY MÔ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
( Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9)

Đơn vị: m3/ngày đêm

TT

Lưu vực

Đối tượng dùng nước

Định hướng nhu cầu sử dụng

Trữ lượng tiềm năng

Trữ lượng có thể khai thác

Tầng chứa nước

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Sông Chảy

Sinh hoạt

12.666

15.554

16.543

436.563

130.969

q, t1, d1, e1, np - є1

Công nghiệp

1.431

1.744

2.390

 

 

 

Nông nghiệp

16.109

16.763

17.762

 

 

 

2

Sông Thao 1

Sinh hoạt

843

1.010

1.011

97.560

29.268

q, j-k, e1, np - є1

Công nghiệp

0

0

0

 

 

 

Nông nghiệp

1.108

1.143

1.239

 

 

 

3

Sông Thao 2

Sinh hoạt

1.919

2.408

2.691

88.193

26.458

q, j-k, e1, np - є1

Công nghiệp

588

1.024

1.193

 

 

 

Nông nghiệp

1.631

1.677

1.795

 

 

 

4

Sông Thao 3

Sinh hoạt

7.813

10.620

13.227

153.721

46.116

q, j-k, c-p, d1, e1, np - є1

Công nghiệp

2.363

2.946

3.679

 

 

 

Nông nghiệp

8.394

9.120

9.556

 

 

 

5

Ngòi Hút 1

Sinh hoạt

468

561

562

45.392

13.618

j-k, e1, np - є1

Công nghiệp

0

0

0

 

 

 

Nông nghiệp

582

595

632

 

 

 

6

Ngòi Hút 2

Sinh hoạt

49

59

59

41.173

12.352

j-k, e1, np - є1

Công nghiệp

1.358

1.358

2.241

 

 

 

Nông nghiệp

42

43

46

 

 

 

7

Ngòi Thia 1

Sinh hoạt

273

327

327

61.384

18.415

q, j-k, c-p, d1, e1, np - є1

Công nghiệp

2.079

2.079

3.436

 

 

 

Nông nghiệp

336

345

363

 

 

 

8

Ngòi Thia 2

Sinh hoạt

3.347

4.401

4.960

112.107

33.632

q, j-k, c-p, d1-2, e1

Công nghiệp

2.322

4.100

4.715

 

 

 

Nông nghiệp

2.434

2.548

2.674

 

 

 

9

Ngòi Lao

Sinh hoạt

2.882

3.545

3.788

15.339

4.602

q, j-k, k2, t1, c-p, d1-2, d1, e1, np - є1

Công nghiệp

948

1.151

1.723

 

 

 

Nông nghiệp

2.277

2.532

2.653

 

 

 

10

Nậm Kim

Sinh hoạt

37

45

46

58.491

17.547

j-k

Công nghiệp

0

0

0

 

 

 

Nông nghiệp

0

0

0

 

 

 

 

Tổng

 

74.297

87.700

99.313

1.109.923

332.977

 

 

PHỤ LỤC 4

CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN CÁC ĐOẠN SÔNG, SUỐI, NGÒI VÀ ĐẦM, HỒ, AO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
( Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9)

TT

Tiểu khu (sông)

Mục đích sử dụng

Chất lượng nước

1

Khu sông Chảy

(Là phần nhánh của sông Chảy, bắt đầu từ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên đến xã Đại Minh huyện Yên Bình, trong khu bao gồm hồ Thác Bà và các hồ, ao, đầm khác)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các nhánh suối của sông Chảy (loại B1).

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép trước khi đổ vào các suối nhánh của sông Chảy: Nậm Chí, Ngòi Vông, Cây Đa,....

- Bảo đảm chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh trên sông Chảy và hồ Thác Bà, đảm bảo chất lượng nước hồ Thác Bà cấp nước cho thành phố Yên Bái (loại A2).

- Bảo đảm chất lượng nước cấp cho thị trấn Yên Bình, Thác Bà, Yên Thế, chất lượng nước Ngòi Thôn, Ngòi Đồng Lầm, hồ Làng Át đạt loại A2.

2

Khu sông Thao1

(Là đoạn sông Thao đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ xã Lang Thíp huyện Văn Yên đến xã Đông An huyện Văn Yên, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại Ngòi Thíp, ngòi Khay, Ngòi Nhược, suối Chạc (loại B1).

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

- Bảo đảm chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh tại sông Thao (loại A2).

3

Khu sông Thao 2

(Nối tiếp khu sông Thao 1 bắt đầu từ xã Đông An đến xã Yên Hưng huyện Văn Yên, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép tại các suối nhánh Ngòi Lẫm, Ngòi Giám, Ngòi Thắt, Ngòi Bục, Ngòi A, ngòi Trạng (loại B1).

- Bảo đảm chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh, đảm bảo cấp nước hợp vệ sinh cho thị trấn Mậu A tại sông Thao (loại A2).

4

Khu sông Thao 3

(Tiếp nối khu sông Thao 2 từ xã Yên Hưng huyện Văn Yên đến xã Minh Quân huyện Trấn Yên, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt thị trấn Cổ Phúc, đảm bảo nước cho hệ sinh thái thủy sinh và đảm bảo cấp nước sạch cho vùng hạ du tại sông Thao(A2).

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các suối nhánh của sông Thao: Ngòi Gùa, Hòa Cuông, Minh Quán, Ngòi Lâu,…(loại B1).

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

5

Khu Ngòi Hút 1

(bao gồm một phần nhánh sông Ngòi Hút đổ vào sông Thao tại xã Đông An huyện Văn Yên, bắt đầu từ xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm )

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Môi trường

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại nhánh nhỏ tại xã Phong Dụ Thượng (loại B1)

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

- Bảo đảm chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh đoạn Ngòi Hút tiếp giáp với sông Thao chảy qua xã Đông An, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ (loại A2).

6

Khu Ngòi Hút 2

(là phần thượng nguồn tiếp giáp với khu Ngòi Hút 1 bao gồm các nhánh suối nhỏ Ngòi Hút, Nậm Có, Nậm Păng, Nậm Chậu, Nậm Búng, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các nhánh suối: Nậm Có, Nậm Păng, Ngòi Hút,… (loại B1).

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

7

Khu Ngòi Thia

(là sông nhánh đổ vào sông Thao bắt đầu từ xã An Lương huyện Văn Chấn đến xã Yên Hợp huyện Văn Yên, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Đảm bảo chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh trên Ngòi Thia (loại A2).

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các nhánh suối nhỏ đổ vảo Ngòi Thia (loại B1).

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

8

Khu Ngòi Lao

(là nhánh suối bắt đầu từ xã Cát Thịnh đến xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt và đảm bảo chất lượng nước cho hệ sinh thái thủy sinh trên Ngòi Lao đoạn qua thị trấn Nông trường Trần Phú và xã Chấn Thịnh (loại A2).

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các nhánh suối nhỏ còn lại trong khu Ngòi Lao (loại B1)

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

9

Khu Văn Chấn

(Bao gồm các nhánh suối nhỏ đổ vào Suối Ngòi Thia, bắt đầu từ xã Bản Công đến xã Suối Quyền huyện Văn Chấn, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công Nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt các đoạn qua thị trấn Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, yêu cầu nước sông Ngòi Thia đạt chuẩn (loại A2).

- Các nhánh suối nhỏ đảm bảo tiêu chuẩn nước tưới (loại B1)

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

10

Khu Nậm Kim

(là nhánh suối đổ vào sông Đà, có diện tích lưu vực nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tiếp giáp với Ngói Hút 2 tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải, trong khu bao gồm cả các hồ, ao đầm)

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy điện

Môi trường

- Đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt tại nhánh suối Nậm Kim từ thị trấn Mù Cang Chải xuôi theo phía về sông Đà (loại A2).

- Bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước tưới tại các nhánh suối nhỏ còn lại (loại B1)

- Kiểm soát nước thải theo quy chuẩn nước thải cho phép.

Ghi chú: Các tiêu chuẩn A2, B1 được lấy theo QCVN 08:2008/BTNMT.

 

PHỤ LỤC 5

PHÂN VÙNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
( Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9)

Tầng chứa nước

Mức độ cần bảo vệ chất lượng/chiều sâu mực nước có thể khai thác

Nậm Kim

Sông Thao 1

Sông Thao 2

Sông Thao 3

Ngòi Hút

Ngòi Lao

Sông Chảy

Ngòi Thia

q

 

TB/15

TB/15

TB15

TB/15

 

TB/15

TB/15

qp

 

TB/15

TB/15

TB/15

TB/15

 

 

TB/15

n

 

TB/30

TB/30

TB/30

TB/30

 

TB/30

TB/30

k2

 

 

 

 

 

TB/30

 

 

j-k

C/50

C/50

C/50

C/50

C/50

C/50

 

C/50

t3

 

 

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

 

TB/50

t2-3

C/50

 

 

 

 

 

C/30

TH/30

t1

 

 

 

 

 

TB/30

TB/30

 

c-p

 

 

 

 

 

TH/50

 

TH/50

d3

 

 

 

 

 

TH/50

 

 

d1-2

 

 

 

 

 

TH/50

 

TH/50

d1

 

 

 

 

 

TB/50

TB/50

TB/50

є – o

 

 

 

 

 

TB/50

 

 

e2

 

 

 

 

 

 

C/30

 

e1

 

C/50

C/50

C/50

C/50

C/50

C/50

C/50

np - є1

 

C/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

pr

 

C/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

TB/50

Ghi chú:

TH - Mức độ cần được bảo vệ chất lượng nước dưới đất thấp;

TB - Mức độ cần được bảo vệ chất lượng nước dưới đất trung bình;

C - Mức độ cần được bảo vệ chất lượng nước dưới đất cao;

15; 30; 50 - Chiều sâu mực nước lớn nhất có thể khai thác của tầng chứa nước (m);

Vùng trắng - Không tồn tại tầng chứa nước.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226