Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 06/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 26/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BA LOẠI RỪNG TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phvề hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/NQ-QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3252/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điu chỉnh quy hoạch ba loại rừng tnh Đắk Nông; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tho luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông gồm những nội dung sau:

1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trước khi rà soát, điều chỉnh theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Tng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trước điều chỉnh là 322.981,4 ha, trong đó: diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 38.185,4 ha; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 50.034,1 ha; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 234.761,9 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

Loại đất, loại rừng

Cộng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

1. Đất có rừng

234.165,1

33.689,3

39.654,1

160.821,8

1. Rừng tự nhiên

219.448,3

33.546,6

38.461,9

147.439,8

2. Rừng trồng

14.716,8

142,7

1.192,1

13.382,1

II. Đất chưa có rừng

88.816,3

4.496,2

10.380,0

73.940,1

Tổng cộng (l+ll)

322.981,4

38.185,4

50.034,1

234.761,9

2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp sau khi rà soát, điều chỉnh 2.1. Quy mô đất lâm nghiệp và chức năng ba loại rừng

Tng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau điều chỉnh là 296.439,48 ha, trong đó: diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 41.018,45 ha, chiếm 13,84%; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 62.141,20 ha, chiếm 20,96 %; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 193.279,83 ha, chiếm 65,20%, cụ thể:

Đơn vị: ha

Loại đất, loại rừng

Đất quy hoạch cho lâm nghip

Cộng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sn xuất

I. Đất có rừng

231.165,93

50.805,44

36.543,21

143.817,28

1. Rừng tự nhiên

219.890,95

49.580,37

36.405,77

133.904,81

2. Rừng trồng

11.274,98

1.225,07

137,44

9.912,47

II. Đất chua có rừng

65.273,55

11.335,76

4.475,24

49.462,55

Tổng cộng (l+ll)

296.439,48

62.141,20

41.018,45

193.279,83

2.2. Quy mô đất lâm nghiệp và chức năng ba loại rừng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Đơn vị: Ha

Stt

Huyện/thị xã

Cộng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

1

Đắk Glong

102.351,25

16.943,18

23.784,76

61.623,31

2

Đắk Mil

20.558,05

2.489,35

 

18.068,70

3

Đk R'Lấp

13.779,69

12.824,13

 

955,56

4

Đắk Song

25.777,74

2.914,01

3.577,66

19.286,07

5

Cư Jút

37.081,84

1.431,97

2.980,95

32.668,92

6

Krông Nô

32.050,59

9.391,99

10.675,08

11.983,52

7

Tuy Đức

61.064,55

13.005,11

 

48.059,44

8

TX. Gia Nghĩa

3.775,77

3.141,46

 

634,31

 

Tổng cộng

296.439,48

62.141,20

41.018,45

193.279,83

3. So sánh kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trước và sau khi điều chỉnh

Quy mô đất quy hoạch cho lâm nghiệp: Tng diện tích đất lâm nghiệp giảm 26.541,92 ha trong đó: đất có rừng giảm 2.999,17 ha và đất chưa có rừng giảm 23.542,75 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

Loại đất, loại rừng

Diện tích trước điều chỉnh

Diện tích sau điều chnh

Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)

1. Đất có rừng

234.165,10

231.165,93

-2.999,17

1. Rừng tự nhiên

219.448,30

219.890,95

+442,65

2. Rừng trồng

14.716,80

11.274,98

-3.441,82

II. Đất chưa có rừng

88.816,30

65.273,55

-23.542,75

Tổng cộng

322.981,40

296.439,48

-26.541,92

Về chức năng 3 loại rừng: Diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng tăng 2.833,05 ha; diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ tăng 12.107,10 ha; diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất giảm 41.482,07 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

Stt

Chức năng

Diện tích trước điều chỉnh

Diện tích sau điều chỉnh

Chênh lệch Tăng (+) giảm (-)

1

Đặc dụng

38.185,40

41.018,45

+2.833,05

2

Phòng hộ

50.034,10

62.141,20

+12.107,10

3

Sản xuất

234.761,90

193.279,83

-41.482,07

 

Tổng cộng

322.981,40

296.439,48

-26.541,92

(Chi tiết theo tiểu khu và đơn vị hành chính tại biu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tđại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây nguyên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Công tác đại bi
u;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN t
nh;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh
;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- HĐND
, UBND các huyện và thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TT-DN, HC-TC-QT, HSKH (hòa).

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

BIỂU THỐNG KÊ

DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ THEO QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh Đk Nông)

ĐVT: Ha

Huyện/Thị xã

Xã/Phường/Thị trấn

Tiểu khu

Diện tích QHLN

Phòng h

Đặc dụng

Sản xuất

Cộng

RXY

XY

I. Đắk Glong

 

 

102.351,25

16.943,18

4.397,05

12.546,13

23.784,76

61.623,31

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1686

63,54

 

 

 

 

63,54

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1697

480,79

 

 

 

 

480,79

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1703

2,82

 

 

 

 

2,82

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1704

350,35

222,95

 

222,95

 

127,4

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1712

1.089,63

1.089,63

107,54

982,09

 

 

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1716

853,86

620,15

 

620,15

 

233,71

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1717

823,32

729,26

125,96

603,3

 

94,06

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1727

369,45

 

 

 

 

369,45

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1728

694,21

 

 

 

 

694,21

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1731

13,24

 

 

 

 

13,24

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1733

842,88

325,57

 

325,57

 

517,31

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1734

817,75

817,75

187,5

630,25

 

 

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1735

481,89

 

 

 

 

481,89

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1743

199

 

 

 

 

199

Đắk Glong

Xã Đk Ha

1750

246,01

 

 

 

 

246,01

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1751

984,28

 

 

 

 

984,28

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1753

1.295,57

 

 

 

 

1.295,57

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1754

836,06

 

 

 

 

836,06

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1760

986,54

 

 

 

 

986,54

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1761

904,06

 

 

 

 

904,06

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1766

792,14

 

 

 

 

792,14

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1769

527,03

 

 

 

 

527,03

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1775

1.031,93

 

 

 

 

1.031,93

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1778

1.056,78

 

 

 

 

1.056,78

Đắk Glong

Xã Đk Plao

1779

845,68

 

 

 

 

845,68

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1692

144,03

 

 

 

 

144,03

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1694

468,5

 

 

 

 

468,5

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

170a1

1.062,36

 

 

 

 

1.062,36

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1711

797,31

 

 

 

 

797,31

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1713

455,64

 

 

 

 

455,64

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1718

651,65

 

 

 

 

651,65

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1719

72,14

 

 

 

 

72,14

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1720

1.231,28

 

 

 

 

1.231,28

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1721

1.200,74

1.200,23

 

1.200,23

 

0,51

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1729

389,65

 

 

 

 

389,65

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1730

727,17

 

 

 

 

727,17

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1736

356,81

 

 

 

 

356,81

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1737

651,07

 

 

 

 

651,07

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1738

1.111,40

713,57

713,57

 

 

397,83

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1739

946,88

 

 

 

 

946,88

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1747

1.189,85

 

 

 

 

1.189,85

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1748

944,51

 

 

 

 

944,51

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1749

1.138,39

1.138,39

728,49

409,9

 

 

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1752

1.001,71

648,13

273,86

374,27

 

353,58

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1758

946,65

946,65

946,65

 

 

 

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1759

913,91

 

 

 

 

913,91

Đắk Glong

Xã Đk R'Măng

1768

829,13

234,12

234,12

 

 

595,01

Đắk Glong

Xã Đk Som

1757

974,88

 

 

 

974,88

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1767

877,89

 

 

 

877,89

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1772

1.052,55

 

 

 

1.031,03

21,52

Đắk Glong

Xã Đk Som

1773

925,9

 

 

 

925,9

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1774

513,11

 

 

 

 

513,11

Đắk Glong

Xã Đk Som

1780

904,13

 

 

 

 

904,13

Đắk Glong

Xã Đk Som

1781

956,23

 

 

 

956,23

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1782

212,01

 

 

 

 

212,01

Đắk Glong

Xã Đk Som

1787

1.037,41

 

 

 

1.036,57

0,84

Đắk Glong

Xã Đk Som

1788

614,24

 

 

 

 

614,24

Đắk Glong

Xã Đk Som

1789

675,21

542,79

427,71

115,08

 

132,42

Đắk Glong

Xã Đk Som

1792

831,36

 

 

 

831,36

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1793

795,93

 

 

 

795,93

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1794

368,76

 

 

 

279,62

89,14

Đắk Glong

Xã Đk Som

1795

984,02

 

 

 

919,48

64,54

Đắk Glong

Xã Đk Som

1800

301,24

 

 

 

 

301,24

Đắk Glong

Xã Đk Som

1801

980,9

 

 

 

974,91

5,99

Đắk Glong

Xã Đk Som

1802

1.040,41

 

 

 

136,05

904,36

Đắk Glong

Xã Đk Som

1803

612,78

 

 

 

612,78

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1804

915,9

 

 

 

915,9

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1805

615,51

 

 

 

570,38

45,13

Đắk Glong

Xã Đk Som

1806

781,84

 

 

 

602,35

179,49

Đắk Glong

Xã Đk Som

1807

1.001,53

 

 

 

1.001,53

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1808

980,25

 

 

 

979,51

0,74

Đắk Glong

Xã Đk Som

1809

1.040,83

 

 

 

969,06

71,77

Đắk Glong

Xã Đk Som

1810

793,77

 

 

 

793,77

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1811

1.180,26

 

 

 

1.180,26

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1812

1.105,32

 

 

 

1.105,32

 

Đắk Glong

Xã Đk Som

1813

1.304,04

 

 

 

1.211,93

92,11

Đắk Glong

Xã Đk Som

1814

1.114,04

 

 

 

1.114,04

 

Đắk Glong

Xã Quảng Hoà

1637

907,02

 

 

 

 

907,02

Đắk Glong

Xã Quảng Hoà

1650

188,45

 

 

 

 

188,45

Đắk Glong

Xã Quảng Hoà

1651

1.084,17

 

 

 

 

1.084,17

Đắk Glong

Xã Quảng Hoà

1652

1,04

 

 

 

 

1,04

Đắk Glong

Xã Qung Hoà

1660

1.236,45

 

 

 

 

1.236,45

Đắk Glong

Xã Qung Hoà

1673

1.035,22

 

 

 

 

1.035,22

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1769

187,7

 

 

 

 

187,7

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1770

778,83

 

 

 

 

778,83

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1783

24,02

 

 

 

 

24,02

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1784

273,2

113,62

113,62

 

 

159,58

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1786

88,84

 

 

 

 

88,84

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1790

525,42

352,5

226,78

125,72

 

172,92

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1791

542,63

 

 

 

 

542,63

Đắk Glong

Xã Quảng Khê

1796

102,68

 

 

 

 

102,68

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1797

771,66

192,26

192,26

 

 

579,4

Đắk Glong

Xã Qung Khê

1798

114,27

78,13

78,13

 

 

36,14

Đắk Glong

Xã Quảng Khê

1799

591,56

40,86

40,86

 

 

550,71

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1609

1.072,73

 

 

 

1.072,73

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1610

1.000,77

582,3

 

582,3

 

418,47

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1611

770,88

 

 

 

 

770,88

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1612

1.086,95

1.086,95

 

1.086,95

 

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1618

856,99

 

 

 

856,99

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1619

837,12

 

 

 

 

837,12

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1620

901,25

 

 

 

 

901,25

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1621

928,24

928,24

 

928,24

 

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1626

465,99

358,79

 

358,79

 

107,2

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1627

1.060,65

 

 

 

 

1.060,65

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1628

1.060,37

 

 

 

1.058,36

2,01

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1629

861,45

861,45

 

861,45

 

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1630

716,28

 

 

 

 

716,28

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1631

855,92

 

 

 

 

855,92

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1632

805,5

 

 

 

 

805,5

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1633

1.221,81

137,11

 

137,11

 

1.084,70

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1637

170,59

 

 

 

 

170,59

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1643

927,28

117,12

 

117,12

 

810,16

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1644

881,21

 

 

 

 

881,21

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1645

633,81

 

 

 

 

633,81

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1646

34,19

 

 

 

 

34,19

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1647

27,02

 

 

 

 

27,02

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1648

276,82

 

 

 

 

276,82

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1649

1.077,64

 

 

 

 

1.077,64

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1650

902,38

 

 

 

 

902,38

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1657

853,47

511,08

 

511,08

 

342,39

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1658

582,53

 

 

 

 

582,53

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1659

65,95

 

 

 

 

65,95

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1661

913

 

 

 

 

913

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1667

895,27

 

 

 

 

895,27

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1668

1.401,23

 

 

 

 

1.401,23

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1669

27,01

 

 

 

 

27,01

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1670

532,2

 

 

 

 

532,2

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1671

986,65

 

 

 

 

986,65

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1674

914,31

 

 

 

 

914,31

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1675

95,69

 

 

 

 

95,69

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1679

410,08

 

 

 

 

410,08

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1680

1.384,43

 

 

 

 

1.384,43

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1681

687,46

 

 

 

 

687,46

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1685

377,51

368,82

 

368,82

 

8,69

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1692

422,64

 

 

 

 

422,64

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1693

924,05

924,05

 

924,05

 

 

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1694

547,48

 

 

 

 

547,48

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1695

947,48

 

 

 

 

947,48

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1696

1.123,26

 

 

 

 

1.123,26

Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

1700

1.060,71

1.060,71

 

1.060,71

 

 

II. Đắk Mil

 

 

20.558,05

2.489,35

0,00

2.489,35

0,00

18.068,70

Đắk Mil

Thị trấn Đk Mil

1078

1,44

 

 

 

 

1,44

Đắk Mil

Xã Đk Gằn

1049

1,79

 

 

 

 

1,79

Đắk Mil

Xã Đk Gn

1054

1,99

 

 

 

 

1,99

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1027

782,98

537,91

 

537,91

 

245,07

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1028

1.172,68

 

 

 

 

1.172,68

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1029

806,19

 

 

 

 

806,19

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1030

979,28

355,02

 

355,02

 

624,26

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1031

907,13

 

 

 

 

907,13

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1032

751,86

 

 

 

 

751,86

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1033

1.015,88

 

 

 

 

1.015,88

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1034

856,16

 

 

 

 

856,16

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1035

849,23

 

 

 

 

849,23

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1036

809,65

 

 

 

 

809,65

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1039

887,18

 

 

 

 

887,18

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1040

884,08

 

 

 

 

884,08

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1041

1.122,02

 

 

 

 

1.122,02

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1043

953,88

752,84

 

752,84

 

201,04

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1044

1.085,53

 

 

 

 

1.085,53

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1047

1.185,99

17,94

 

17,94

 

1.168,05

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1050

1.484,19

 

 

 

 

1.484,19

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1058

349,98

 

 

 

 

349,98

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1059

1.135,54

 

 

 

 

1.135,54

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1060

795,57

793,73

 

793,73

 

1,84

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1061

1.008,49

 

 

 

 

1.008,49

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1066

503,34

 

 

 

 

503,34

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1071

40,31

31,91

 

31,91

 

8,4

Đắk Mil

Xã Đk Lao

1072

98,46

 

 

 

 

98,46

Đắk Mil

Xã Đắk R’La

1037

46,27

 

 

 

 

46,27

Đắk Mil

Xã Đức Mạnh

1067

35,49

 

 

 

 

35,49

Đắk Mil

Xã Thuận An

1083

268

 

 

 

 

2,68

Đắk Mil

Xã Thuận An

1090

2,79

 

 

 

 

2,79

III. Đắk R’Lp

 

 

13.779,69

12.824,13

7.458,75

5.365,38

-

955,56

Đắk R'Lap

Thị trấn Kiến Đức

1546

13,67

 

 

 

 

13,67

Đắk R’Lp

Xã Đk Sin

1600

841,25

796,41

374,35

422,06

 

44,84

Đắk R’Lp

Xã Đk Sin

1601

780,41

768,38

674,77

93,61

 

12,03

Đắk R’Lp

Xã Đk Sin

1603

578,91

578,91

334,27

244,64

 

 

Đắk R’Lp

Xã Đk Sin

1604

660,6

660,6

456,4

204,2

 

 

Đắk R’Lp

Xã Đăk Wer

1543

0,9

0,9

 

0,9

 

 

Đắk R’Lp

Xã Đk Wer

1549

5,27

5,27

 

5,27

 

 

Đắk R’Lp

Xã Đạo Nghĩa

1588

137,12

0,19

0,19

 

 

136,93

Đắk R’Lp

Xã Đạo Nghĩa

1591

7,77

 

 

 

 

7,77

Đắk R’Lp

Xã Đạo Nghĩa

1594

975,06

964,18

964,18

 

 

10,88

Đắk R’Lp

Xã Đạo Nghĩa

1599

1.231,12

1.199,10

589,12

609,98

 

32,02

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1595

2,51

 

 

 

 

2,51

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1597

2,7

 

 

 

 

2,7

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1602

1.198,10

1.198,10

479,87

718,23

 

 

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1605

1.014,45

1.014,45

263,38

751,07

 

 

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1606

996,1

996,1

690,55

305,55

 

 

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1607

1.357,30

1.357,30

817,01

540,29

 

 

Đắk R’Lp

Xã Hưng Bình

1608

1.153,00

1.153,00

1.056,19

96,81

 

 

Đắk R’Lp

Xã Kiến Thành

1550

5,1

 

 

 

 

5,1

Đắk R’Lp

Xã Kiến Thành

1553

80,43

 

 

 

 

80,43

Đắk R’Lp

Xã Nghĩa Thng

1571

3,3

 

 

 

 

 

Đắk R’Lp

Xã Nhân Đạo

1577

430,35

 

 

 

 

430,35

Đắk R’Lp

Xã Nhân Đạo

1586

936,24

845,25

 

845,25

 

90,99

Đắk R’Lp

Xã Nhân Đạo

1587

1.271,77

1.261,15

758,47

502,68

 

10,62

Đắk R’Lp

Xã Nhân Cơ

1555

24,84

24,84

 

24,84

 

 

Đắk R’Lp

Xã Nhân Cơ

1562

17,79

 

 

 

 

17,79

Đắk R’Lp

Xã Nhân Cơ

1570

53,63

 

 

 

 

53,63

IV. Đắk Song

 

 

25.777,74

2.914,01

10,83

2.903,18

3.577,66

19.286,07

Đắk Song

Thị trấn Đức An

1614

3,9

 

 

 

 

 3,9

Đắk Song

Thị trấn Đức An

1615

3,54

 

 

 

 

3,54

Đắk Song

Thị trấn Đức An

1624

0,65

 

 

 

 

0,65

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1097

90,63

 

 

 

 

90,63

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1098

468,11

 

 

 

 

468,11

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1102

7,08

 

 

 

 

7,08

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1103

4,73

 

 

 

 

4,73

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1107

837,09

 

 

 

 

837,09

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1112

737,68

 

 

 

 

737,68

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1123

851,62

 

 

 

851,62

 

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1131

825,75

 

 

 

 

825,75

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1132

1.285,75

 

 

 

277,34

1.008,41

Đắk Song

Xã Đk Hòa

1133

1.046,23

 

 

 

1.046,23

 

Đắk Song

Xã Đk Môi

1094

24,92

 

 

 

 

24,92

Đắk Song

Xã Đk Môi

1097

122,68

 

 

 

 

122,68

Đắk Song

Xã Đk Môi

1098

401,68

 

 

 

 

401,68

Đắk Song

Xã Đk Môi

1104

1.006,93

 

 

 

 

1.006,93

Đắk Song

Xã Đk Môi

1110

821,78

 

 

 

821,78

 

Đắk Song

Xã Đk Môi

1111

877,71

 

 

 

 

877,71

Đắk Song

Xã Đk Môi

1117

580,69

 

 

 

580,69

 

Đắk Song

Xã Đk N'Dung

1614

23,8

 

 

 

 

23,8

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1614

7,41

 

 

 

 

7,41

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1615

122,57

105,74

 

105,74

 

16,83

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1616

1.235,96

 

 

 

 

1.235,96

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1617

1.291,08

 

 

 

 

1.291,08

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1622

21,98

0,38

 

0,38

 

21,6

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1624

198,61

63,62

 

63,62

 

134,99

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1625

943,65

 

 

 

 

943,65

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1635

940,9

 

 

 

 

940,9

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1636

805,64

646,81

 

646,81

 

158,83

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1641

30,29

30,29

 

30,29

 

 

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1642

1.137,11

 

 

 

 

1.137,11

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1653

336,54

 

 

 

 

336,54

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1655

31,98

31,98

3,01

28,97

 

 

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1656

1.083,31

 

 

 

 

1.083,31

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1664

54,88

7,82

7,82

 

 

47,06

Đắk Song

Xã Nâm N'Jang

1666

1.286,96

 

 

 

 

1.286,96

Đắk Song

Xã Nam Bình

1106

1,5

 

 

 

 

1,5

Đắk Song

Xã Nam Bình

1119

264,84

 

 

 

 

264,84

Đắk Song

Xã Nam Bình

1122

757,19

 

 

 

 

757,19

Đắk Song

Xã Nam Bình

1130

418,28

 

 

 

 

418,28

Đắk Song

Xã Thuận Hà

1116

150,84

148,28

 

148,28

 

 2,56

Đắk Song

Xã Thuận Hà

1124

324,82

136,69

 

136,69

 

188,13

Đắk Song

Xã Thuận Hà

1128

2,93

 

 

 

 

2,93

Đắk Song

Xã Thuận Hạnh

1099

453,1

453,1

 

453,1

 

 

Đắk Song

Xã Thuận Hạnh

1101

7

 

 

 

 

7

Đắk Song

Xã Thuận Hạnh

1108

354,2

354,2

 

354,2

 

 

Đắk Song

Xã Thuận Hạnh

1116

114,97

114,97

 

114,97

 

 

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1665

3,8

2,84

 

2,84

 

0,96

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1676

172,94

 

 

 

 

172,94

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1677

29,18

 

 

 

 

29,18

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1678

318,57

 

 

 

 

318,57

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1682

12,32

1,24

 

1,24

 

11,08

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1683

52,28

7,01

 

7,01

 

45,27

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1687

695,56

682,74

 

682,74

 

12,82

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1689

494,85

 

 

 

 

494,85

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1698

529,79

 

 

 

 

529,79

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1699

31,39

30,93

 

30,93

 

0,46

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1706

599,41

 

 

 

 

599,41

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1707

182,72

15,21

 

15,21

 

167,51

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1708

74,75

17,35

 

17,35

 

57,4

Đắk Song

Xã Trường Xuân

1709

178,69

62,81

 

62,81

 

115,88

V. Cư Jút

 

 

37.081,84

1.431,97

-

1.431,97

2.980,95

32.668,92

Cư Jút

Thị trn Ea T'Ling

886

2,38

 

 

 

 

2,38

Cư Jút

Xã Đăk DRông

867

3,12

 

 

 

 

3,12

Cư Jút

Xã Đk Wil

827

652,44

 

 

 

652,44

 

Cư Jút

Xã Đk Wil

828

644,11

 

 

 

644,11

 

Cư Jút

Xã Đk Wil

829

1.347,59

 

 

 

1.120,01

227,58

Cư Jút

Xã Đk Wil

830

1.056,00

 

 

 

164,18

891,82

Cư Jút

Xã Đk Wil

831

1.257,95

 

 

 

2,57

1.255,38

Cư Jút

Xã Đk Wil

832

1.718,73

 

 

 

 

1.718,73

Cư Jút

Xã Đk Wil

833

1.238,16

 

 

 

 

1.238,16

Cư Jút

Xã Đk Wil

835

1.278,08

 

 

 

 

1.278,08

Cư Jút

Xã Đk Wil

836

1.125,26

572,96

 

572,96

397,64

154,66

Cư Jút

Xã Đk Wil

837

1.556,38

 

 

 

 

1.556,38

Cư Jút

Xã Đk Wil

838

910,08

 

 

 

 

910,08

Cư Jút

Xã Đk Wil

839

122,33

 

 

 

 

122,33

Cư Jút

Xã Đk Wil

842

1.420,45

 

 

 

 

1.420,45

Cư Jút

Xã Đk Wil

843

1.241,75

 

 

 

 

1.241,75

Cư Jút

Xã Đk Wil

844

1.120,06

 

 

 

 

1.120,06

Cư Jút

Xã Đk Wil

845

1.061,31

 

 

 

 

1.061,31

Cư Jút

Xã Đk Wil

847

1.268,30

 

 

 

 

1.268,30

Cư Jút

Xã Đk Wil

848

908,1

 

 

 

 

908,1

Cư Jút

Xã Đk Wil

849

1.130,60

 

 

 

 

1.130,60

Cư Jút

Xã Đk Wil

850

1.283,23

859,01

 

859,01

 

424,22

Cư Jút

Xã Đk Wil

851

1.224,99

 

 

 

 

1.224,99

Cư Jút

Xã Đk Wil

854

442,01

 

 

 

 

442,01

Cư Jút

Xã Đk Wil

855

1.433,78

 

 

 

 

1.433,78

Cư Jút

Xã Đk Wil

856

1.537,52

 

 

 

 

1.537,52

Cư Jút

Xã Đk Wil

860

1.327,61

 

 

 

 

1.327,61

Cư Jút

Xã Đk Wil

861

1.485,07

 

 

 

 

1.485,07

Cư Jút

Xã Đk Wil

862

1.472,34

 

 

 

 

1.472,34

Cư Jút

Xã Đk Wil

863

1.176,55

 

 

 

 

1.176,55

Cư Jút

Xã Đk Wil

871

1.224,05

 

 

 

 

1.224,05

Cư Jút

Xã Đk Wil

874

1.386,38

 

 

 

 

1.386,38

Cư Jút

Xã Đk Wil

875

1.314,28

 

 

 

 

1.314,28

Cư Jút

Xã Ea Pô

826

67,49

 

 

 

 

67,49

Cư Jút

Xã Ea Pô

839

182,04

 

 

 

 

182,04

Cư Jút

Xã Ea Pô

840

413,32

 

 

 

 

413,32

Cư Jút

Xã Tâm Thắng

887

48

 

 

 

 

48

VI. Krông Nô

 

 

32.050,59

9.391,99

940,15

8.451,84

10.675,08

11.983,52

Krông Nô

Thị trấn Đắk Mâm

1258

8,46

 

 

 

 

8,46

Krông Nô

Thị trấn Đk Mâm

1261

8,04

 

 

 

 

8,04

Krông Nô

Xã Đk Drô

1264

12,68

 

 

 

 

12,68

Krông Nô

Xã Đk Drô

1265

243,05

46,9

 

46,9

 

196,15

Krông Nô

Xã Đk Drô

1270

23,33

 

 

 

 

23,33

Krông Nô

Xã Đk Nang

1308

22,22

 

 

 

 

22,22

Krông Nô

Xã Đk Nang

1312

342,06

 

 

 

 

342,06

Krông Nô

Xã Đk Nang

1322

554,92

423,93

 

423,93

 

130,99

Krông Nô

Xã Đk Nang

1326

503,78

 

 

 

 

503,78

Krông Nô

Xã Đắk Sôr

1244

869,45

 

 

 

869,45

 

Krông Nô

Xã Đk Sôr

1246

68

 

 

 

68

 

Krông Nô

Xã Đk Sôr

1247

29,3

 

 

 

29,3

 

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1298

739,32

170,71

 

170,71

 

568,61

Krông Nô

Xã Đc Xuyên

1299

327,04

166,29

 

166,29

 

160,75

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1307

763,87

420,4

102,34

318,06

 

343,47

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1313

818,43

252,32

 

252,32

 

566,11

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1314

737,45

 

 

 

737,45

 

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1321

1.129,59

 

 

 

1.129,59

 

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1323

1.015,84

1.015,84

 

1.015,84

 

 

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1329

1.265,87

1.265,87

 

1.265,87

 

 

Krông Nô

Xã Đức Xuyên

1330

1.526,48

 

 

 

1.526,48

 

Krông Nô

Xã Buôn Choah

1248

1.513,53

1.480,74

 

1.480,74

 

32,79

Krông Nô

Xã Buôn Choah

1255

16,82

 

 

 

 

16,82

Krông Nô

Xã Buôn Choah

1260

1.620,86

1.588,55

 

1.588,55

 

32,31

Krông Nô

Xã Nâm N’Đir

1271

17,77

 

 

 

 

17,77

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1286

466,1

 

 

 

 

466,1

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1289

200,03

 

 

 

 

200,03

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1297

875,79

 

 

 

 

875,79

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1303

984,66

 

 

 

984,66

 

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1309

224,78

 

 

 

224,78

 

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1315

1.096,66

 

 

 

1.096,66

 

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1316

955,08

 

 

 

955,08

 

Krông Nô

Xã Nâm N'Đir

1331

1.244,86

 

 

 

1.244,86

 

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1277

7,67

 

 

 

 

7,67

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1283

29,56

 

 

 

 

29,56

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1285

0,88

 

 

 

 

0,88

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1290

454,49

 

 

 

 

454,49

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1293

1.041,04

 

 

 

 

1.041,04

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1294

959,39

542,82

223,89

318,93

 

416,57

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1297

188,33

 

 

 

 

188,33

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1302

1.105,87

1.105,87

613,92

491,95

 

 

Krông Nô

Xã Nâm Nung

1309

1.136,96

 

 

 

1.136,96

 

Krông Nô

Xã Nam Đà

1246

692,4

 

 

 

671,32

21,08

Krông Nô

Xã Nam Đà

1251

940,23

911,75

 

911,75

0,49

27,99

Krông Nô

Xã Nam Đà

1254

149,26

 

 

 

 

149,26

Krông Nô

Xã Nam Xuân

1250

10,66

 

 

 

 

10,66

Krông Nô

Xã Nam Xuân

1252

4,72

 

 

 

 

4,72

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1311

348,53

 

 

 

 

348,53

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1317

375,31

 

 

 

 

375,31

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1324

150

 

 

 

 

150

Krông Nô

Xã Qung Phú

1325

3,46

 

 

 

 

3,46

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1328

6,43

 

 

 

 

6,43

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1332

1.272,49

 

 

 

 

1.272,49

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1333

751,62

 

 

 

 

751,62

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1334

436,01

 

 

 

 

436,01

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1335

746,34

 

 

 

 

746,34

Krông Nô

Xã Quảng Phú

1336

603,83

 

 

 

 

603,83

Krông Nô

Xã Tân Thành

1263

35,25

 

 

 

 

35,25

Krông Nô

Xã Tân Thành

1269

46,92

 

 

 

 

46,92

Krông Nô

Xã Tân Thành

1275

325,93

 

 

 

 

325,93

Krông Nô

Xã Tân Thành

1284

0,89

 

 

 

 

0,89

VII. Tuy Đức

 

 

61.064,55

13.005,11

-

13.005,11

-

48.059,44

Tuy Đức

Xã Đắk Búk So

1457

403,35

342,33

 

342,33

 

61,02

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1460

2,49

2,37

 

2,37

 

0,12

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1461

5,74

0,93

 

0,93

 

4,81

Tuy Đức

Xã Đắk Búk So

1462

1,27

 

 

 

 

1,27

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1468

63,79

32,1

 

32,1

 

31,69

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1471

72,24

24,26

 

24,26

 

47,98

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1472

11,73

 

 

 

 

11,73

Tuy Đức

Xã Đắk Búk So

1473

27,99

5,5

 

5,5

 

22,49

Tuy Đức

Xã Đk Búk So

1480

59,51

 

 

 

 

59,51

Tuy Đức

Xã Đk Ngo

1501

1.019,76

 

 

 

 

1.019,76

Tuy Đức

Xã Đắk Ngo

1507

1.000,38

 

 

 

 

1.000,38

Tuy Đức

Xã Đk Ngo

1512

1.027,20