Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020

Số hiệu: 02/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 12/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 104/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 107/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số: 41/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung, khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 107/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 với nội dung chủ yếu sau:

1. Phân vùng quy hoạch theo nguồn cấp nước: Căn cứ điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phân chia thành 3 vùng quy hoạch:

a) Vùng I: Thuận lợi về nguồn cấp nước, gồm 3 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng. Nguồn cấp nước chủ yếu là nước ngầm, nước mặt sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc, sông Hóa, sông Tiên Hưng, sông Thái sư.

b) Vùng II: Tương đối khó khăn về nguồn nước, gồm huyện Vũ Thư và huyện Kiến Xương. Nguồn cấp nước chủ yếu là nước mặt sông Hồng, sông Trà Lý, sông Kiến Giang.

c) Vùng III: Khu vực khó khăn về nguồn nước, gồm huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Nguồn cấp nước là nước mặt sông Hóa, sông Trà Lý, sông Hồng, sông Kiến Giang, sông Lân, về mùa khô thường bị nhiễm mặn cao.

2. Quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn

a) Các công trình hiện có đang cấp nước sạch trên địa bàn:

- Tổng số công trình: 74 công trình, trong đó khu vực nông thôn là 61 công trình; 12 công trình cấp nước đô thị còn công suất cấp nước cho các xã lân cận.

- Tổng công suất thiết kế: 117.165 (m3/ngày đêm); trong đó khu vực nông thôn là 29.865 (m3/ngày đêm);

- Tổng số 82 xã đến cuối năm 2012 cơ bản được cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung;

- Tổng số hộ khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch: 73.648 hộ (tương đương 255.792 người).

b) Quy hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch tập trung

* Mở rộng phạm vi cấp nước của các công trình hiện có:

- Tổng số công trình được mở rộng phạm vi cấp nước: 22 công trình;

- Tổng công suất cấp nước mở rộng: 22.100 (m3/ngày đêm);

- Tổng số xã được cấp nước: 38 xã;

- Số người được sử dụng nước sạch: 222.286 người.

* Nâng cấp các công trình cấp nước hiện có:

- Tổng số công trình được nâng cấp: 04 công trình;

- Tổng công suất nâng cấp: 2.350 (m3/ngày đêm);

- Tổng số xã được cấp nước sau khi nâng cấp: 05 xã;

- Số người được sử dụng nước sạch: 29.500 người.

* Quy hoạch xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung:

- Tổng số công trình: 49 công trình, trong đó:

+ Công trình cấp nước cho 01 xã: 03 công trình;

+ Công trình cấp nước cho 02 xã: 10 công trình;

+ Công trình cấp nước cho 03 xã: 28 công trình;

+ Công trình cấp nước cho 04 xã: 06 công trình;

+ Công trình cấp nước cho 05 xã: 02 công trình.

- Tổng công suất cấp nước: 79.000 (m3/ngày đêm);

- Tổng số xã được cấp nước: 141 xã;

- Số người được sử dụng nước sạch: 832.600 người.

- Tổng hợp theo huyện:

Tên huyện

Tổng số C.trình

Tổng C.suất (m3/ng.đ)

Tổng số xã được cấp

Tổng số người được sử dụng

Quy mô xã/công trình

01 xã

02 xã

03 xã

04 xã

05 xã

Đông Hưng

09

13.900

29

153.800

0

02

04

02

01

Hưng Hà

09

15.000

24

161.600

01

02

05

01

0

Kiến Xương

06

7.200

13

74.650

02

01

03

0

0

Quỳnh Phụ

10

15.000

26

154.600

0

04

04

01

0

Thái Thụy

10

18.200

34

187.650

0

0

07

02

01

Tiền Hải

04

7.500

12

78.200

0

0

04

0

0

Vũ Thư

01

2.200

03

22.100

0

0

01

0

0

3. Vốn đầu tư và cơ chế chính sách

a) Nguồn vốn:

- Dự kiến tổng nguồn vốn: 1.604 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tài trợ của các tổ chức Quốc tế, vốn vay tín dụng, vốn đóng góp của nhân dân, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Cơ chế, chính sách:

- Vùng khó khăn được ưu tiên bằng vốn Ngân sách, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tài trợ, vốn vay tín dụng ưu đãi do Nhà nước bảo lãnh;

- Các khu vực còn lại: Tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư mở rộng phạm vi, nâng cấp, xây dựng mới công trình cấp nước sạch nông thôn.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, kỳ họp thứ tư thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76