Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 99/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 23/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát: Quản lý an toàn theo vòng đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (gọi tắt là POP) ở Phú Yên nhằm đáp ứng các yêu cầu của Công ước Stockholm về các chất POP, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong bảo vệ thực vật, diệt côn trùng, y tế (gọi tắt là POP-BVTV) đã bị cấm sử dụng và quản lý an toàn các loại hóa chất POP-BVTV theo quy định của Công ước Stockholm.

- Quản lý an toàn vật liệu, thiết bị có polychlorinated biphenyl (gọi tắt là PCB); chấm dứt sử dụng thiết bị có PCB nồng độ từ 50mg/kg trở lên vào năm 2025.

- Kiểm soát, hạn chế sử dụng và quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong lĩnh vực công nghiệp (gọi tắt là POP-CN).

- Giảm lượng phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (gọi tắt là UPOP) từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dân sinh; quản lý rủi ro do các chất UPOP gây ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

2. Nội dung và nhiệm vụ:

a) Kiểm soát ô nhiễm POP:

- Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển các hóa chất POP theo quy định hiện hành và yêu cầu của Công ước Stockholm.

- Kiểm soát ô nhiễm và xử lý bao bì, hóa chất POP hết hạn và sản phẩm thải bỏ, chất thải chứa hóa chất POP.

b) Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các vật liệu, chất thải chứa POP-BDE, PFOS, PFOSF, HBB, HBCD, HCBD, PCP:

- Quản lý an toàn và kiểm soát ô nhiễm các hóa chất thuộc nhóm hexabromodiphenyl ete, heptabromodiphenyl ete, tetrabomodiphenyl ete, pentabromodiphenyl ete và decabromodiphenyl ete (POP-BDE – tại Phụ lục A, Phần IV, V, Công ước Stockholm) trong đó tập trung vào các sản phẩm điện, điện tử, vật liệu chống cháy, phương tiện gia thông, đồ gia dụng.

- Quản lý an toàn và kiểm soát ô nhiễm các hóa chất thuộc nhóm perluorooctane sulfonic, muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS, PFOSF – tại Phụ lục B, Phần III, Công ước Stockholm). Thúc đẩy việc thay thế PFOS, PFOSF trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; hạn chế và loại bỏ PFOS, PFOSF trong các sản phẩm và hóa chất diệt côn trùng.

- Quản lý an toàn, kiểm soát ô nhiễm và giảm việc sử dụng các hóa chất thuộc nhóm hexabromodiphenyl (HBB), hexabromocycldodecane (HBCD), hexachlorobutadiene (HCBD), pentacholorophenol, muối của nó và các este (PCP) (tại Phụ lục A, Công ước Stockholm). Quản lý an toàn và các hóa chất thuộc nhóm HBCB, HCBD,PCP trong sản xuất, kinh doanh; áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có và thực hành môi trường tốt nhất trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý an toàn các vật liệu, chất thải HBCD, HCBD,PCP.

3. Nguồn lực và kinh phí thực hiện:

a) Nguồn lực thực hiện:

Được huy động và tối ưu hóa trên cơ sở thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, các chương trình khoa học công nghệ và các chương trình, dự án, hoạt động có liên quan khác nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

- Huy động đa dạng các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, nguồn ODA không hoàn lại, vốn vay, nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân.

- Khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đầu tư thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, miễn giảm thuế, vay tín dụng ưu đãi, các hoạt động hợp tác công - tư trong quản lý các chất POP.

- Tranh thủ tối đa nguồn tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế cần được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như: hợp tác kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại cho xây dựng dự án, nâng cao năng lực, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ theo dự án, giải quyết các vấn đề sức khỏe và phúc lợi xã hội cho các đối tượng liên quan.

- Sự tham gia của các kênh truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

b) Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được huy động từ các nguồn:

- Vốn Ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA), gồm: Vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên (sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi trường, chi quản lý hành chính, vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật,...).

- Vốn tài trợ, đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Giải pháp và tổ chức thực hiện:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì kiểm soát ô nhiễm, xử lý và cải tạo phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do ảnh hưởng của các chất POP (nếu có).

- Tăng cường năng lực quan trắc môi trường, cập nhật dữ liệu về nguồn và lượng phát thải các chất POP hình thành không chủ định, ưu tiên đối với các nguồn nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát các chất POP trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ trước 31/12 hàng năm.

b) Sở Công Thương:

- Kiểm kê, đánh giá các chất POP sử dụng trong các ngàng công nghiệp.

- Kiểm kê phát thải UPOP từ các ngành công nghiệp.

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu, thay thế và giảm phát thải các chất POP trong công nghiệp.

- Cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu sử dụng các chất POP.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu các chất POP sử dụng trong nông nghiệp.

- Kiểm kê, đánh giá việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật dạng POP.

- Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển các hoá chất POP-BVTV theo quy định hiện hành.

- Rà soát, điều tra các khu vực bị ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu, hóa chất bảo vệ thực vật bị tịch thu và bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng và đề xuất biện pháp xử lý.

- Tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm soát các chất POP theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác điều tra, kiểm kê, đánh giá ảnh hưởng các chất POP-BVTV.

d) Sở Y tế:

- Kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu các chất POP sử dụng trong lĩnh vực y tế.

- Tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm soát các chất POP theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác điều tra, kiểm kê, đánh giá ảnh hưởng các chất POP sử dụng trong lĩnh vực y tế.

- Đầu tư hoặc đề xuất đầu tư các loại hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ ít hoặc không phát thải các chất UPOP.

e) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, dự án liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm và xử lý các chất POP trên địa bàn tỉnh.

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư về tác hại của các chất POP đến sức khoẻ và môi trường sống.

- Tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm soát các chất POP theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan trong công tác điều tra, rà soát các điểm, khu vực bị ô nhiễm các chất POP và xử lý, cải tạo phục hồi môi trường phục hồi môi trường tại các khu vực tồn lưu, ô nhiễm các chất POP.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề xuất, kiến nghị gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX,TX;
- CT và PCT UBND tỉnh (đ/c Hiến);
- CVP và PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa);
- Lưu VT, Q, Nh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

DANH SÁCH

CÁC CHẤT POP THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC STOCKHOLM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 23 /4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Tên chất POP

Phụ lục

Thời điểm đưa vào Công ước Stockholm

Mục đích sử dụng chính, đặc điểm phát thải

Các chất POP ban đầu

1

Aldrin

A

2001

Bảo vệ thực vật và diệt côn trùng, sử dụng trong y tế (gọi tắt là POP-BVTV)

2

Chlordane

A

3

Dieldrin

A

4

Endrin

A

5

Heptachlor

A

6

Mirex

A

7

Toxaphene

A

8

1,1,1 -trichloro2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane (DDT)

B

9

Hexachlorobenzene (HCB)

A, C

Công nghiệp, POP-BVTV, phát sinh không chủ định (gọi tắt là UPOP)

10

Polychlorinated biphenyl (PCB)

A, C

Công nghiệp, UPOP

11

Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD)

C

UPOP

12

Polychlorinated dibenzofuran (PCDF)

C

Các chất POP mới bổ sung

13

Chlordecone

A

2009

POP-BVTV

14

Alpha hexachlorocyclohexane

A

15

Beta hexachlorocyclohexane

A

16

Lindane

A

17

Hexabromobiphenyl (HBB)

A

Công nghiệp

18

Hexabromodiphenyl ete và Heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)

A

19

Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)

A

20

Pentachlorobenzene (PeCB)

A, C

Công nghiệp, POP-BVTV, UPOP

21

Các axit Perfluorooctane sulfonic, muối của chúng (PFOS) và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)

B

Công nghiệp, POP-BVTV

22

Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan

A

2011

POP-BVTV

23

Hexabromocyclododecane (HBCD)

A

2013

Công nghiệp

24

Pentachlorophenol (PCP), muối của nó và các este

A

2015

Công nghiệp, POP-BVTV

25

Polychlorinated naphthalene (PCN)

A, C

Công nghiệp, POP-BVTV, UPOP

26

Hexachlorobutadiene (HCBD)

A, C

27

Decabromodiphenyl ete (DBDE)

A

2017

Công nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171