Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phKế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-BNN-TCTL ngày 09/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhm tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi để chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức, triển khai, thực hiện trong đời sống xã hội đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi áp dụng của Luật Thủy lợi.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trong việc triển khai thi hành Luật.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, cơ chế phối hợp cho các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật. Ban hành các văn bản thi hành nhm đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật.

- Trong quá trình triển khai phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy lợi tại các địa phương:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản có liên quan đến Luật tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tổ chức phổ biến Luật Thủy lợi cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến đến các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các Tổ hợp tác dùng nước, UBND các xã, thị trấn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức giới thiệu phổ biến Luật Thủy lợi thông qua các phương tiện truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Chương trình phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phổ biến tuyên truyền thường xuyên rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các nội dung, ý nghĩa của Luật, các văn bản chỉ đạo triển khai Luật của Trung ương và của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để phù hợp với Luật Thủy lợi

- Tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thủy lợi do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành còn hiệu lực để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Xây dựng Quyết định quy định phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Cơ quan thực hiện:

+ Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu;

+ Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý khai thác công trình thủy lợi của đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực Thủy lợi

- Thường xuyên tổ chức tập huấn về lĩnh vực chuyên môn, các quy định về pháp luật thủy lợi hiện hành, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi cho đội ngũ công chức, viên chức và người trực tiếp làm công tác thủy lợi; phát huy tốt hiệu quả tưới, cấp nước của các công trình thủy lợi để cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp và các ngành kinh tế khác; góp phần đưa các nội dung Luật vào thực tế hoạt động thủy lợi tại các địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình của các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia vận hành công trình thủy lợi

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo kiện toàn, cng cố năng lực các Hợp tác xã và tổ hợp tác dùng nước đthực hiện phân cấp công trình được giao đến tận các đơn vị đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm quản lý, vận hành trực tiếp.

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT; Liên minh HTX.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018, 2019.

5. Các nhiệm vụ khác

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo các nội dung Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và địa phương.

2. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2018, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 để tổ chức thực hiện.

3. Kinh phí nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình của các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia vận hành công trình thủy lợi nhm kiện toàn, củng cố năng lực các Hợp tác xã và thợp tác dùng nước các huyện, Thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trích từ kinh phí được cấp bù miễn thủy lợi phí và các nguồn khác để thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; hàng năm gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

(Các nhiệm vụ c thể theo Phụ lục đính kèm)

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Công t
hương, Tài chính, KH&ĐT, XD, TT&TT, TN&MT;
- Hội Nông dân t
nh;
- Báo Hòa B
ình;
- Liên Minh HTX;
- Đài Phát thanh &Tr
uyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Hòa B
ình;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD27b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 81/KH-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thủy li

 

1

Xây dựng và ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, UBND các huyện, Thành phố và các đơn vị trực tiếp quản lý khai thác CTTL

Quý III, IV năm 2018

2

Rà soát lại các Văn bản QPPL đang thực hiện, cụ thể:

- Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 quy định một số nội dung về Quản lý an toàn đập;

- Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 quy định về phân cấp quản lý khai thác công trình thy lợi và thực hiện cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh

- Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/11/2013 quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp

Thường xuyên

II

Phổ biến pháp luật về thủy li

 

1

Tuyên truyền phổ biến Luật Thủy lợi tại các địa phương

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, Thành phố

UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; các hợp tác xã, tổ hợp tác

Năm 2018-2019

2

Tuyên truyền phổ biến Luật thủy lợi thông qua các phương tiện truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài truyền hình tỉnh; báo Hòa Bình

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, Thành phố

Quý 3,4-2018

III

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy li

 

1

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức trong tham mưu quản lý nhà nước về thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan

Năm 2018,2019

2

Tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia vận hành công trình đáp ứng điều kiện tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

UBND các huyện, Thành phố, Công ty KTCTTL

UBND các xã, Hợp tác xã, tổ hợp tác

Năm 2018,2019

IV

Xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ trin khai thực hiện Luật Thủy li

 

1

Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình (khu vực sông Bôi - Đáy) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân các huyện,Thành phố, Công ty KTCTTL

Từ năm 2018

2

Rà soát phân cấp lại công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, Thành phố, Công ty KTCTTL

Quý 3,4-2018

3

Triển khai thực hiện giá dịch vụ thủy lợi

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, TP, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, các HTX, tổ hợp tác

Từ năm 2018

4

Quy định danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành trên địa bàn tnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, Thành phố

Các đơn vtrực tiếp quản lý khai thác công trình

Năm 2018-2019

5

Quy định danh mục công trình, hệ thống công trình phải thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, Thành phố

Các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Năm 2018-2019

6

Các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ triển khai thi hành Luật Thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công ty KTCTTL; y ban nhân dân các huyện, Thành phố

Thường xuyên

7

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan

Từ 2018-2020

8

Tăng cường năng lực hệ thống dự báo, cnh báo về hạn hán, thiếu nước, lũ, ngập úng

Sở Tài nguyên môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan

Năm 2019-2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


528
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89