Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Từng bước sử dụng hiệu quả sản phẩm, dữ liệu viễn thám; ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám trong các ngành, lĩnh vực; trọng tâm là điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó vi biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực viễn thám.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Công nghệ viễn thám được sử dụng phải tiên tiến, hiện đại, đồng bộ với công nghệ của đt nước, đáp ứng các nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 01/01/2014;

- Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật khoa học và công nghệ;

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tm nhìn đến 2040;

- Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch trin khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040.

2. Nội dung

- Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng công nghệ viễn thám.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt việc cập nhật, xử lý dữ liệu viễn thám, đáp ứng nhu cầu phát trin kinh tế - xã hội, quc phòng - an ninh.

- Triển khai thực hiện hoàn thành các Dự án sử dụng công nghệ viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu nền phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh sau:

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất chuyên trồng lúa của các huyện.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp vi GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát đất nhiễm mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động bờ sông, bờ biển.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông, ven bin.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm nước vùng cửa sông, vùng nuôi trồng thủy sản.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đu tư nâng cp hạ tng giao thông.

+ Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác lập, quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phSóc Trăng và các thị xã thuộc tnh.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về viễn thám. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đào tạo có địa chỉ; thu hút người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực viễn thám về công tác tại địa phương thông qua chính sách thu hút nhân tài. Phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cập nhật công nghệ viễn thám.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

3. Tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, các tỉnh thành phố trong hoạt động viễn thám.

4. Đầu tư cơ sở hạ tầng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho xử lý dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám nêu theo Kế hoạch. Định kỳ sơ kết, tổng kết từng dự án trong Kế hoạch, làm cơ sđể lập kế hoạch cho Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh chính xác và hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án trong Kế hoạch. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực viễn thám.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, cơ cấu bộ máy, vị trí việc đối với nhiệm vụ về viễn thám.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành, tổ chức có liên quan liên xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ viễn thám vào đời sống xã hội và hoạt động sản xuất.

- Tổ chức đánh giá, thẩm định công nghệ theo quy định, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án của Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, bố trí vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu việc ban hành chính sách phù hợp quy định để đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

6. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và thường xuyên cập nhật, chia sẻ dữ liệu của dự án.

7. Sở Xây dựng

Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát về quy hoạch xây dựng, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp cáo ngành chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển viễn thám.

9. Các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện các dự án trong Kế hoạch, đảm bảo việc ứng dụng công nghệ viễn thám hiệu quả và phù hợp thực tiễn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp quy định và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- Cục Viễn thám qu
c gia (số 83 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP.HN);
- Các sở ngành tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&CN, NV, NN&PTNT, CT, TC, GTVT, XD;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Email: p
qlhdvt@monre. gov.vn;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VIỄN THÁM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Kế hoạch s: 73/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên nhiệm vụ, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cập nhật dữ liệu sản phẩm

1

Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cu quản lý, ứng dụng công nghệ viễn thám.

Sở Nội vụ

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2022

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc cập nhật, xử lý dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2022

 

3

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

4

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đất chuyên trồng lúa của các huyện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

5

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát đt nhiễm mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

6

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động bờ sông bờ biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2022

Từ tháng 01/2023

7

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát biến động đt rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2022

Từ tháng 01/2023

8

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm nước vùng cửa sông, vùng nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở ngành liên quan và UBND huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

9

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát trong việc quản lý và kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Sở Giao thông vận tải

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Từ năm 2021 đến 2022

Từ tháng 01/2023

10

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2022 đến 2023

Từ tháng 01/2024

11

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác lập, quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

12

Dự án sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và các thị xã thuộc tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và Vĩnh Châu

Từ năm 2020 đến 2021

Từ tháng 01/2022

 

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Kế hoạch s: 73/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên cơ quan cán bộ đầu mối

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

Đa chỉ email

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0299.3820514

 

2

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số 08 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0299.3820795

 

3

Ông Phùng Quốc Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0917449009

quochoast@yahoo.com.vn

4

Ông Trịnh Hiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số 08 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

0918595628

trinhhiepst@gmail.com

5

Bà Lê Thị Ngọc Lý

Sở Công Thương - S14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0975965744

lengocly@.gmail.com

6

Ông Nguyễn Hoàng Em

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Số 253 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0942231201

 

7

Ông Lâm Hồng Sơn

Công an tỉnh - Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

 

 

8

Ông Lâm Quốc Cường

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 48 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

0986908770

lamquoccuong@.soctrang.edu.vn

9

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa

Sở Xây dựng - Số 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0937708877

 

10

Ông Lý Minh Thái

Sở Nội vụ - Số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

0299.3820062

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115