Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6122/KH-UBND năm 2016 hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 6122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6122/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC RỪNG BỀN VỮNG VÙNG TÂY NGUYÊN NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mc tiêu:

1. Thực hiện nghiêm túc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên và đóng cửa rừng tự nhiên theo Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện còn trong diện tích 453.129 ha trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng năm 2015).

3. Không chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo; rà soát đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyn đi rừng sang trồng các loại cây khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp từ năm 2006 đến nay, đề xuất các giải pháp phù hợp.

4. Quản lý, sử dụng, phát triển rừng và đất lâm nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đã được Chính phủ phê duyệt.

II. Yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc và các đơn vị chủ rừng tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 4613/UBND-LN ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Kế hoạch hành động phải gắn liền với các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

III. Nhim v thc hin:

Các nhiệm vụ, đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

IV. Tổ chức thc hin:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đôn đốc, theo dõi các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công của kế hoạch; tổng hp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các đơn vị chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, tiến độ và kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh;
- MTTQ VN tỉnh; Tỉnh đoàn;
- Chi cục Kiểm lâm;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC, KH, TH
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THCỦA KHOẠCH HÀNH ĐỘNG
(Đính kèm Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Nhim v

Đơn vị chủ trì thc hin

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CÁC SỞ, NGÀNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Giao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đến Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và từng đơn vị chủ rừng trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng năm 2014 và công bố hiện trạng rừng năm 2015 và kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; xử lý trách nhiệm khi để xảy ra mất rừng theo quy đnh tại Quyết đnh số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng; Công an tỉnh

Trong quý IV/2016

2

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2006 đến nay. Đxuất các giải pháp phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng

Trong quý IV/2016

3

Củng cố tổ chức và chấn chỉnh hoạt động của Ban Lâm nghiệp cấp xã và Kiểm lâm địa bàn nhằm phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ; UBND cấp huyện

Quý IV/2016

4

Thực hiện nghiêm chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị, Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, kcả đi với các Công ty lâm nghiệp đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng

Thường xuyên

5

Kiểm tra, theo dõi tiến độ, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng kế hoạch được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng

Trong Quý IV/2016

6

Xây dựng Dự án ổn định dân di cư tự do, phát triển lâm nghiệp gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện; các cơ quan đơn vị liên quan.

Quý IV/2016

7

Xây dựng kế hoạch khoanh nuôi, tái sinh và trồng lại rừng trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; các đơn vị chủ rừng

Trong Quý IV/2016

8

Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh; các địa phương và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

9

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát trin rừng; kịp thời đưa tin đảm bảo khách quan về các vụ phá rừng, phê phán các hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Thông tin truyền thông; UBND cấp huyện; các cơ quan Báo, Đài

Thường xuyên

10

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán gỗ và lâm sản bất hợp pháp tại khu vực giáp ranh; thành lập các Đội liên ngành giữa Quân đội, Công an và Kiểm lâm để đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng

Thường xuyên

11

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới 1 Công ty lâm nghiệp theo Nghị định s 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan

Trong Quý I/2017

12

Rà soát các dự án thủy điện đang thi công xây dựng hoặc đã hoàn thành, đi vào vận hành, nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng thì tổng hp danh sách các dự án này báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Bộ Công Thương cho dừng triển khai hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan

Trong quý IV/2016

13

Phối hp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện Dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện.

Theo thời hạn của Dự án

14

Rà soát lại lực lượng Kiểm lâm để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; phương pháp tiếp cận, xử lý vụ việc; văn hóa ứng xử; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị có liên quan.

Trong Quý IV/2016.

15

Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

16

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc với các dự án đã thu hút đầu tư, bị ảnh hưởng bởi chủ trương dừng khai thác lâm sản hoặc dừng chuyển mục đích sử dụng rừng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện

Trong Quý IV/2016

17

Thu hồi diện tích đất lâm nghiệp, rừng thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng dự án được phê duyệt, đặc biệt là mục tiêu thu hút người dân tại chỗ tham gia vào các hoạt động của dự án để tăng thu nhập, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, không bố trí hoặc bố trí lực lượng không đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ QLBVR, để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, …;

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện.

Hoàn thành trong Quý II/2017

18

Kiểm tra rà soát các dự án đã cấp khai thác khoáng sản trên diện tích đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên; có báo cáo đề xuất các giải pháp phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện.

Hoàn thành trong Quý II/2017

19

Không chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng tự nhiên hiện còn trên địa bàn tỉnh sang mục đích khác; không chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện; các đơn vị chủ rừng

Thường xuyên

20

Tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác các dự án thủy điện trong quy hoạch đã được duyệt có tác động đến rừng tự nhiên. Không đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa vào quy hoạch các dự án thủy điện, kể cả các dự án đã được UBND cho phép nghiên cứu, khảo sát để bổ sung vào quy hoạch.

Sở Công Thương

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện và các dự án thủy đin

Trong quý IV/2016

21

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng tại các Dự án thủy điện; đảm bảo không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện để chặt phá và vận chuyển gỗ trái phép qua các tuyến đường thi công của các Dự án thủy điện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương; UBND cp huyện và các đơn vị chủ rừng.

Thường xuyên

22

Phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, đấu tranh chng các hành vi vi phạm pháp luật về rừng

Công an tỉnh

Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn th; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

II. UBND CẤP HUYỆN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

23

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấy gỗ, lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất trái pháp luật; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; chống người thi hành công vụ; chỉ đạo UBND cấp xã trực thuộc thực hiện nhiệm vụ này.

UBND cấp huyện

Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, các cơ quan nội chính; các đơn vị chủ rừng

Thường xuyên

24

Lập phương án cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011.

UBND cấp huyện

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan

Hoàn thành trong Quý II/2017

25

Giải quyết dứt điểm các trường hp tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa người dân tại chỗ với các chủ rừng, chủ đầu tư dự án, không để tạo ra điểm nóng và khiếu kiện đông người; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6122/KH-UBND năm 2016 hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175