Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 307/KH-UBND 2021 quản lý môi trường tại các làng nghề Hà Nội 2021 2025

Số hiệu: 307/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 27/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ, CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngày 19/01/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 14/CTr-UBND về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021” (sau đây gọi tắt là Chương trình số 14/CTr-UBND) và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 về “Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 84/KH-UBND).

Để tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 14/CTr-UBND và Kế hoạch số 84/KH-UBND đạt được các mục tiêu, hiệu quả thiết thực; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 8917/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 26/11/2021); thực hiện Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố tại Thông báo số 1109-TB/BCSĐ ngày 17/12/2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp”, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện thành công Chương trình hành động số 14/CTr-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND Thành phố về “Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 14/CTr-UBND và bản Kế hoạch này đến các tổ chức, nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các Chương trình công tác khác của Thành ủy nhằm phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

- Các Sở, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.

- Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (đến hết năm 2025):

+ Tỷ lệ chất thải nguy hại ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp được xử lý: 100%;

+ Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải: 100%;

+ Tỷ lệ các làng nghề được công nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội được đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành: 100%;

+ Phấn đấu 100% các làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phạm vi và thời gian thực hiện

- Kế hoạch được triển khai thực hiện đến toàn bộ các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021” và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/03/2021 của UBND Thành phố về “Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

- Thời gian: giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái và nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm tra, giám sát, từng bước ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.

3. Giải pháp trọng tâm

3.1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội phục vụ phân loại và quản lý.

- Đề xuất, xây dựng trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phân cấp đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm tại làng nghề trên địa bàn Thành phố, nhằm đạt được tiêu chí về đánh giá, phân loại ô nhiễm tại các làng nghề theo quy định tại phụ lục 3, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT và tránh trùng lặp giữa các cấp

- Tổng hợp nhu cầu ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện. Ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường tại làng nghề (xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề được khuyến khích phát triển). Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở làng nghề, các khu, cụm công nghiệp theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và quy định pháp luật liên quan.

- Đề xuất, xây dựng cơ chế huy động nguồn vốn cho các quận, huyện đối với công tác thu gom và xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm do sản xuất tại các làng nghề phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của các hộ gia đình... tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu trình UBND Thành phố các quy định hạn chế cấp phép đầu tư đối với các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

c) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán chi sự nghiệp môi trường (bao gồm chi bảo vệ môi trường làng nghề) trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, đơn vị báo cáo UBND Thành phố.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở làng nghề, các khu, cụm công nghiệp theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và quy định pháp luật liên quan.

3.2. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề các khu, cụm công nghiệp; kiểm soát các nguồn thải CTNH:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; trong đó yêu cầu các chủ nguồn thải xây dựng kế hoạch quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các quy định hiện hành.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải trên địa bàn thành phố để kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó có khu vực làng nghề.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa cơ quan quản lý môi trường với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; các đơn vị xử lý chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn thành phố...

- Đối với các cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ và ngoài các khu công nghiệp: Tăng cường kiểm tra, xử lý và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các điểm thu gom, lưu trữ rác thải, chất thải, tại các làng nghề để vận chuyển tới các điểm xử lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Công an Thành phố:

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật hình sự.

c) UBND các quận, huyện và thị xã:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí (đặc biệt là kinh phí lấy mẫu và phân tích chất thải), nhân lực, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải của các đơn vị trên địa bàn theo thẩm quyền;

- Hướng dẫn các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của đơn vị sản xuất thuộc quy mô được phân cấp.

- Đối với UBND các quận, huyện và thị xã (có làng nghề) chủ trì tiếp tục thực hiện theo Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 31/08/2017. Đôn đốc, phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện các phương án Bảo vệ môi trường các làng nghề.

d) Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

- Đôn đốc các Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành thường xuyên, đúng quy trình, đảm bảo hoạt động đúng công suất, hiệu suất xử lý, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn theo đúng quy định. Hướng dẫn, khuyến khích chủ nguồn thải thực hiện quan trắc, phân tích ngưỡng CTNH theo quy định hiện hành để thực hiện quản lý theo chất thải thông thường đối với chất thải không vượt ngưỡng nguy hại, nhằm giảm thiểu chi phí trong thu gom, vận chuyển, quản lý và xử lý chất thải.

3.3. Tăng cường công tác kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giám sát, buộc các dự án, cơ sở có phát sinh khí thải, nước thải quy mô lớn phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động theo quy định; truyền dẫn số liệu trực tiếp quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, cập nhật và xử lý số liệu; khuyến khích cơ sở lắp bảng điện tử công khai số liệu quan trắc tự động ngay tại cơ sở.

3.4. Xử ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Triển khai có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ của Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

+ Công bố danh mục làng nghề bị ô nhiễm cần xử lý (giai đoạn 2020-2030);

+ Đề xuất các dự án xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Thí điểm một số mô hình cng đồng bảo vệ môi trường tại làng nghề để triển khai nhân rộng.

- Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý, xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề và làng có nghề theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm soát khí thải và tiếng ồn phát sinh từ các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp và trong các làng nghề.

b) Sở Công thương:

- Quản lý các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề đảm bảo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để di chuyển vào các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi sản xuất và chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Xây dựng các cụm tiểu thủ công nghiệp để tách việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, các khu dân cư.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ sản xuất trong làng nghề, làng có nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nằm trong khu vực nội thành, khó áp dụng các biện pháp xử lý chất thải và không còn quỹ đất xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.

c) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch chuyên ngành.

- Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp làng nghề.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phát triển làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao; nghiên cứu, đưa công nghệ mới, công nghệ thân thiện môi trường vào làng nghề. Xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích các cơ sở sản xuất trong làng nghề di dời vào các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề.

e) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đánh giá, đề xuất sử dụng công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý ô nhiễm thân thiện với môi trường đối với các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.

g) UBND các quận, huyện, thị :

- Giám sát, yêu cầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường đối với cơ sở, các điểm sản xuất của hộ gia đình có nguồn xả thải.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quy hoạch hoặc rà soát lại các quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; điều tra, thống kê, lập danh mục loại hình hoạt động của các cơ sở trong làng nghề theo nguy cơ gây ô nhiễm.

- Đề xuất các giải pháp và triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn;

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường làng nghề hàng năm theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được giao chủ trì, theo dõi thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch phải triển khai ngay các giải pháp để thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: tổng hợp các nội dung của Kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố; Theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện tại các đơn vị về công tác quản lý nhà nước về môi trường.

2.2. Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này song song, đồng bộ với các nội dung khác của Chương trình số 14/CTr-UBND , Kế hoạch số 84/KH-UBND và các chương trình khác của Thành ủy.

2.3. Cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình:

- Tăng cường tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Thành phố liên quan đến các nội dung của Chương trình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cơ quan phối hợp thực hiện Kế hoạch này.

3. Chế độ thông tin báo cáo

- Các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này sau khi được ban hành, triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện tại đơn vị, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp theo dõi.

- Các Sở, ngành; UBND các quận, huyện thị xã định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo của UBND Thành phố, Thành ủy.

4. Công an Thành phố

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp và trong các làng nghề.

5. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành tự kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch ở đơn vị. Việc tự kiểm tra phải có nội dung sát thực, có phân tích, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố, Thành ủy theo quy định.

- Căn cứ kết quả tự kiểm tra của từng ngành, từng cấp và báo cáo tự kiểm tra của đơn vị, UBND Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra tại một số quận, huyện, sở, ngành thuộc Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp” theo Chương trình số 14/CTr-UBND và Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề mới, những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, làm rõ, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ.c Chủ tịch UBND Thành phố; (để
báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng DĐBQH & HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- V
P UBTP: CVP, Các PCVP, TH
KT, KGVX, ĐT(thực,qn);
- Lưu: VT. (67473)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 307/KH-UBND ngày 27/12/2021 về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173