Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2907/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2907/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Phạm Văn Nam
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2907/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ, để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành Lâm nghiệp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Lâm nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Luật Lâm nghiệp được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP

1. Triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Lâm nghiệp

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Lâm nghiệp

a) Cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Thành phần:

+ Ở tỉnh: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có liên quan), Chi cục Kiểm lâm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh;

+ Ở huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nông nghiệp, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên và các đơn vị chủ rừng khác.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện.

b) Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung Luật Lâm nghiệp.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên, các đơn vị chủ rừng khác; tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã. Mời thêm đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tham dự.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện; Hạt Kiểm lâm hoặc phòng Kinh tế (đối với địa phương không có phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 (Sau Hội nghị cấp tỉnh).

1.2. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Nội dung thực hiện: Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật Lâm nghiệp bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thi tìm hiểu về pháp luật lâm nghiệp, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử; xây dựng, nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng các chuyên mục lâm nghiệp trên báo viết, báo hình, báo điện tử, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật ở cơ sở,… qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp Luật Lâm nghiệp của cán bộ và nhân dân;

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về lâm nghiệp; đăng tải thông tin tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Website của Sở;

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp

- Nội dung thực hiện: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tham mưu lộ trình sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh) .

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền của tỉnh

- Nội dung thực hiện: Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: sau khi có văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp

- Nội dung thực hiện:

+ Rà soát, xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi Luật này có hiệu lực thi hành.

+ Rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp

- Nội dung thực hiện: Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Đặc biệt những điểm mới trong Luật Lâm nghiệp so với Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 2004.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch, yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2018. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt qui định của Luật Lâm nghiệp; thực hiện chức năng giám sát việc thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT. Vũ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2907/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171