Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2599/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2599/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Phạm Văn Nam
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản nhằm bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy sản.

c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

d) Nâng cao nhận thức về Luật Thủy sản, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc, thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

c) Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thủy sản.

d) Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả tỉnh.

đ) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủy sản

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Thủy sản

a) Cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung thi hành Luật Thủy sản.

- Thành phần:

+ Ở tỉnh: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau, Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết;

+ Ở huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế, Ban Quản lý cảng cá, Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

b) Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung Luật Thủy sản.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý cảng cá, Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tập thể lãnh đạo UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018(sau Hội nghị cấp tỉnh).

1.2. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật Thủy sản bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thi tìm hiểu về pháp luật thủy sản, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử; xây dựng, nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng các chuyên mục thủy sản trên báo viết, báo hình, báo điện tử, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật cơ sở,…qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Thủy sản của cán bộ và nhân dân.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thủy sản; đăng tải thông tin tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Website của Sở;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Thủy sản; chủ động đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/9/2018.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9/2018.

3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Thủy sản

3.1. Văn bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền:

(1) Hướng dẫn về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

(2) Hướng dẫn về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

(3) Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Sau khi có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản của cơ quan Trung ương.

3.2. Văn bản do sở, ngành khác trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền:

(1) Văn bản hướng dẫn về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Sau khi có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản của cơ quan Trung ương.

(2) Văn bản quy định việc thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động, cộng tác viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Sau khi có các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thủy sản của cơ quan Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Thủy sản thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động trong kế hoạch triển khai trong năm 2018, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát việc thi hành Luật Thủy sản 2017 và tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt Luật Thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy sản 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BT, Đài PTTH Bình Thuận;
- Lưu: VT, KT. Đức (     ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2599/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109