Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2020 về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 249/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 13/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

Để chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bảo đảm cho việc phòng ngừa hạn chế tối đa sự cố tràn dầu xảy ra, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu, giảm thiệt hại thấp nhất về kinh tế, xã hội và môi trường do sự cố tràn dầu gây ra;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu do thiên tai (bão lụt, động đất), hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển các sản phẩm xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng lấy công tác phòng ngừa là chính, ứng phó nhanh, kịp thời sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động chuẩn bị các nguồn lực, phương án, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu.

II. NỘI DUNG

1. Công tác phòng ngừa sự cố tràn dầu

1.1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Lồng ghép công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về nguy cơ, hậu quả của các sự cố tràn dầu và biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục;

-Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cao gây ra sự cố tràn dầu thuộc quyền quản lý thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó;

- Lực lượng Quân sự, Công an các cấp, tổ chức các lớp tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn, diễn tập các phương án PCTT - TKCN và kiến thức ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó sự cố tràn dầu và cháy nổ cho cán bộ, chiến sĩ;

- Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

1.2. Chủ cơ sở kinh doanh, vận chuyển, quản lý xăng dầu

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và Luật Giao thông đường bộ;

- Đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết bảo đảm việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở mình; bảo dưỡng định kỳ, bổ sung và thay thế các thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng để bảo đảm khả năng sử dụng tốt trang thiết bị, phương tiện trong mọi tình huống. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo yêu cầu tại Quyết định 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

- Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu khi phát hiện có dấu hiệu sự cố xảy ra.

2. Công tác ứng phó sự cố tràn dầu

- Việc ứng phó phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời và hiệu quả trên cơ sở phối hợp của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên cơ sở phối hợp, đồng bộ với việc chuẩn bị ứng phó loại hình sự cố khác;

- Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố tràn dầu phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố;

- Sự cố tràn dầu xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố;

- Sự cố tràn dầu xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp ứng phó;

- Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố tràn dầu; cơ sở, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu trong phạm vi khả năng của mình.

III. DỰ KIẾN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ TRÀN DẦU

1. Tràn dầu do thiên tai (bão lụt, động đất) gây sạt lở các tường bao, bồn chứa gây thủng hoặc rò rỉ.

2. Bồn chứa ở các trạm xăng dầu bị rò rỉ, bị thủng, vỡ do thấm vào lòng đất kho chứa, bục, hỏng đường ống dẫn dầu trên đất liền, tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trền địa bàn tỉnh.

3. Tràn dầu do các trang thiết bị, máy móc hư hỏng dẫn đến phun trào dầu trong quá trình hoạt động bơm rót.

4. Quá trình súc bể, xả nước đáy bể, nước thải chảy ra môi trường.

5. Các ống dẫn xuất nhập, cấp phát xăng dầu bị vỡ do kỹ thuật.

6. Phương tiện vận chuyển nhiên liệu các sản phẩm xăng dầu qua địa bàn gặp tai nạn gây tràn dầu hoặc cá nhân, tổ chức tự ý đổ thải dầu qua sử dụng ra môi trường.

IV. CÁC KHU VỰC DỰ KIẾN XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU

Rò rỉ hoặc vỡ đường ống, bể chứa dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu; các phương tiện vận chuyển xăng dầu tai nạn đâm va trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo)

V. LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

1. Lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu

1.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Lực lượng kiêm nhiệm: Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Chỉ huy phối hợp với các đơn vị của quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia ứng phó sự cố.

1.2. Các sở, ban, ngành

Lực lượng kiêm nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ứng phó sự cố.

1.3. Các huyện, thành phố

Lực lượng kiêm nhiệm: Lực lượng vũ trang, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xảy ra sự cố.

1.4. Các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tổ chức lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở.

2. Phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu

Bộ bơm hút dầu tràn; thùng đựng chất thải nguy hại; giấy thấm dầu tràn, dầu loang trên nền sàn; gối thấm dầu rơi vãi, rò rỉ trên nền sàn; phao quây thấm hút dầu tràn trên mặt nền xi măng; bình chữa cháy MFZT35, MFZ4; bề nước, bể cát, chăn chiên, xô, thùng...

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH; HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

1. Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, hướng dẫn đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, phê duyệt. Kế hoạch được phê duyệt phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh;

- Khi có xảy ra sự cố tiếp nhận và xác minh thông tin; đánh giá tính chất, phạm vi, mức độ và hậu quả; triển khai phương án, biện pháp ứng phó khẩn cấp với sự cố tình huống;

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về biện pháp, phương án phối hợp ứng phó khẩn cấp; huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị liên quan ứng phó sự cố;

- Chỉ đạo việc điều tra, xác minh sự cố tràn dầu khi có đề nghị các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ cơ sở hoạt động xăng dầu. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra;

- Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc yêu cầu trợ giúp;

- Đinh kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu của Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu và báo cáo đột xuất khi có tình huống xảy ra sự cố tràn dầu.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Là cơ quan thường trực công tác ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trong trường hợp trên địa bàn xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ra thiệt hại do tràn dầu ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh;

- Khi xảy ra sự cố tràn dầu huy động lực lượng vũ trang của tỉnh phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác của quân đội đóng quân trên địa bàn sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, sẵn sàng tham gia chữa cháy ở các khu vực xảy ra sự cố; phối hợp với Công an tổ chức bảo vệ khu vực tràn dầu và chốt chặn trên các trục đường giao thông ngăn chặn không cho người và phương tiện vào khu vực xảy ra sự cố; tham gia sơ tán người dân ra khỏi khu vực xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân;

- Phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác dân vận không để người dân tụ tập khiếu kiện gây mất trật tự an ninh trên địa bàn;

- Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, cho lực lượng kiêm nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; đề xuất việc sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

3. Công an tỉnh

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, doanh nghiệp về kỹ năng phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hướng dẫn phân luồng bảo đảm giao thông an toàn tại khu vực xảy ra sự cố tràn dầu;

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc xử lý các tình huống, sự cố; chủ động phòng, chống, khắc phục kịp thời, triển khai có hiệu quả các biện pháp cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra;

- Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm. Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tràn dầu và cháy nổ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để phòng ngừa chung.

4. Sở Công Thương

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu để ngăn ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố; chỉ đạo các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra;

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu xây dựng và thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu do tỉnh quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời kiểm tra thực hiện các nội dung biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu;

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Khi xảy ra sự cố huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó sự cố theo nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ hàng năm cung cấp danh sách bổ sung các cơ sở kinh doanh và phương tiện vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế

5. Sở Giao thông Vận tải

Huy động phương tiện, nhân lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá ô nhiễm đất và nguồn nước, không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố; khuyến cáo người dân xung quanh có các biện pháp ứng phó kịp thời bảo đảm sức khỏe của người dân, tài sản và lực lượng tham gia ứng phó sự cố có hiệu quả; triển khai thu gom rác thải vào khu vực tập trung và xử lý theo quy đinh hiện hành;

- Phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, đánh giá xác định thiệt hại và lập hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; xác minh nguyên nhân tràn dầu không rõ nguồn gốc tổ chức ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại về môi trường;

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường ứng phó sự cố khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

- Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động xăng dầu xây dựng Kế hoạch và thực hiện các nội dung biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu.

7. Sở Y tế

- Thực hiện theo kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm y tế ứng phó sự cố tràn dầu;

- Khi xảy ra sự cố tràn dầu dẫn đến cháy nổ triển khai tổ y tế kịp thời tiếp nhận và cứu chữa các nạn nhân bị nạn và các lực lượng tham gia ứng phó.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư cho các dự án, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và các quy định về phân cấp ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và toàn thể nhân dân trong nhiệm vụ phống, chống và khắc phục sự cố tràn dầu;

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu.

12. Các Sở, ban, ngành còn lại

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Kế hoạch này.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố sự cố tràn dầu phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo chủ cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu gây ra sự cố tràn dầu phối hợp với các đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện, trang bị dùng mọi biện pháp ngăn chặn sự cố xảy ra; triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và các quy định về phân cấp ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu do huyện, thành phố quản lý xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thẩm định, phê duyệt theo Quyết định 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn:

+ Huy động lực lượng, phương tiện của nhân dân phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ở khu vực xảy ra sự cố đồng thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

+ Triển khai lực lượng Quân sự, Công an và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức chốt chặn bảo vệ hiện trường không cho người và phương tiện vào khu vực xảy ra sự cố, phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn khu vực sơ tán, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; điều tiết giao thông thông suốt không để bị ùn tắc.

+ Chỉ đạo cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia ứng phó sự cố.

+ Tổ chức và triển khai tổ y tế cơ động đến hiện trường để sơ cấp cứu cho những người bị nạn và chuyển những bệnh nhân nặng lên tuyến trên; đánh giá ô nhiễm đất và nguồn nước, không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố; khuyến cáo người dân ở xung quanh có các biện pháp ứng phó kịp thời bảo đảm sức khỏe của người dân, tài sản và lực lượng tham gia ứng phó sự cố có hiệu quả; triển khai thu gom rác thải nhiễm dầu vào khu vực tập kết và xử lý theo quy định hiện hành.

+ Chỉ đạo chủ cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu phối hợp với các lực lượng di chuyển hàng hóa, bảo đảm giao thông cho các phương tiện qua lại bảo đảm an toàn; bảo đảm kinh phí chi trả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, đánh giá xác định thiệt hại và lập hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác minh nguyên nhân tràn dầu không rõ nguồn gốc tổ chức ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại về môi trường;

+ Tổng hợp kết quả ứng phó sự cố báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống, thiến tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các Sở, ban ngành theo chức năng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và kiểm tra kết quả thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của cơ quan, đơn vị mình.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng hoàn thiện kế hoạch và tổ chức quán triệt thực hiện.

4. Thời gian xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở hoạt, động kinh doanh xăng, dầu do huyện, thành phố quản lý xong trước tháng 8 năm 2020;

Căn cứ vào Kế hoạch các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cập nhật, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp mình hàng năm có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh theo dõi chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- UB Quốc gia ứng phó sự cố TT & TKCN;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;
Gửi bản điện tử:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên Cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Doanh nghiệp chủ quản

Dung tích bể chứa (m3)

Xăng

Dầu

1

Cửa hàng xăng dầu số 30

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn

0209.3870 323

CN Xăng dầu Bắc Kạn

75

75

2

Cửa hàng xăng dầu số 34

Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

0209.3871 356

30

15

3

Cửa hàng xăng dầu số 38

Tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn

0209.3873 594

15

40

4

Cửa hàng xăng dầu số 42

Tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn

0209.3861 114

60

25

5

Cửa hàng xăng dầu số 43

Tổ 4, phường Sông Cầu, Bắc Kạn

0209.3811 228

30

15

6

Cửa hàng xăng dầu số 91

Tổ 13, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

0209. 6252013

40

10

7

Cửa hàng xăng dầu số 92

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn

0209.6252013

50

25

8

Cửa hàng xăng dầu số 93

Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn

 

30

15

9

Cửa hàng xăng dầu Thành Quý

Tổ 11C, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn

0209.3871299

CTTNHH MTV Xuân Thành Bắc Kạn

30

25

10

Cửa hàng xăng dầu Đoàn Kết

Tổ Đoàn Kết, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn

0209.3865 836

Tổng CT Xăng dầu, dầu khí Hà Nội- CN Bắc Kạn

50

25

11

Trạm cấp phát xăng dầu Quân đội

Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn

0209.3871406

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

 

 

12

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Thành

Bản Đồn 2, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn

0209.3861837

DNTN Hoàng Thành

10

15

13

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Viết

Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng, Bắc Kạn

0209.3872175

Công ty TNHH Hoàng Tiến

50

50

14

Cửa hàng xăng dầu số 31

TT Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

0209.3864 051

CN Xăng dầu Bắc Kạn

35

25

15

Cửa hàng xăng dầu 36 Nông Hạ

xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

0209.3872 053

 

10

23

16

Cửa hàng xăng dầu Huấn Là

Tổ 1, TT Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

0209.3864 034

DNTN Huấn Là

20

15

17

Cửa hàng xăng dầu Việt Hùng

Nà Khon, TT Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

0986 370 999

DNTN Việt Hùng

20

20

18

Cửa hàng xăng dầu Thái Sơn

xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

0209.3864 934

DNTN Thái Sơn

20

10

19

Cửa hàng xăng dầu Thanh Bình

xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới

0209.3865 836

CTCP Xăng dầu, dầu khí Hà Nội CN Bắc Kạn

50

25

20

Cửa hàng xăng dầu Huấn Hòa

Nà Khon, TT Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

0209.3864 666

DNTN Huấn Hòa

60

115

21

Cửa hàng xăng dầu Cao Kỳ

xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

0209.2216 109

25

30

22

Cửa hàng xăng dầu Huấn Hoà số 06

xã Quảng Chu, Chợ Mới

 

20

10

23

Cửa hàng xăng dầu Thanh Mai

xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

0209.3862.303

DNTN Quang Trường

10

10

24

Cửa hàng xăng dầu Thắng Lợi

xã Bình Văn, huyện Chợ Mới

0209.3864 938

HTX Thắng Lợi

30

15

25

Cửa hàng xăng dầu Thanh Khiết

xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới

0977998992

Công ty TNHH MTV Thanh Khiết

15

15

26

Cửa hàng xăng dầu Doanh Đạt

xã Như Cố, huyện Chợ Mới

 

Cty TNHH Doanh Đạt

10

10

27

Của hàng xăng dầu Phương Linh

TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông

0976287778

HTX vận tải & thương mại Hải Anh

30

15

28

Cửa hàng xăng dầu số 32

TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông

0209.3850.012

Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn

30

25

29

Cửa hàng xăng dầu số 46

xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

0209.3850.646

30

25

30

Cửa hàng xăng dầu số 94

xã Quân Hà, huyện Bạch Thông

 

30

25

31

Cửa hàng xăng dầu số 49

xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

0209.3877.888

15

15

32

Cửa hàng xăng dầu số 33

TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

0209.3877.137

25

50

33

Cửa hàng xăng dầu số 35

Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

0209.3874.045

15

40

34

Cửa hàng xăng dầu Sáng Thế

Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

0209.3506.145

DNTN Sáng Thế

15

15

35

Cửa hàng xăng dầu Tiến Đạt

Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

0209.3874.394

DNTN Tiến Đạt

30

15

36

Cửa hàng xăng dầu Lộc An

Tiểu khu II, TT Nà Pặc, Ngân Sơn

0209.3877.223

DNTN Lộc An

30

15

37

Cửa hàng xăng dầu Tình Lợi

Khu Chợ, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

0982164029

DNTN Tình Lợi

30

30

38

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Long

Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn

0977 962 192

DNTN Tuấn Long

15

15

39

Cửa hàng xăng dầu Đèo Gió

Đèo gió, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

0209.3872.175

CTTNHH Hoàng Tiến

25

25

40

Cửa hàng xăng dầu số 37 Na Rì

TT Yến Lạc, huyện Na Rì

0209.3884.716

CN Xăng dầu Bắc Kạn

15

30

41

Cửa hàng xăng dầu số 47

Xã Văn Lang, huyện Na Rì

0209.3883.195

30

25

42

Cửa hàng xăng dầu số 41

Xã Trần Phú, huyện Na Rì

0209.3887.068

30

15

43

Cửa hàng xăng dầu Khau An

Khau An, xã Cư Lễ, huyện Na Ri

0915201592

DNTN Khau An

15

15

44

Cửa hàng xăng dầu Yến Lạc

TT Yến Lạc, huyện Na Rì

0209.3884.456

 

50

10

45

Cửa hàng xăng dầu Lạng San

Xã Vàn Lang, huyện Na Rì

0209.3884.456

10

10

46

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Tiến số 03

Xã Xuân Dương, huyện Na Rì

 

Cty TNHH Hoàng Tiến

15

15

47

Cửa hàng xăng dầu Quang Phong

Xã Quang Phong, huyện Na Rì

 

HTX vận tải & thương mại Hải Anh

15

15

48

Cửa hàng xăng dầu Bảo Ngọc Na Rì

Nà Đăng, Yến Lạc, huyện Na Rì

0987654938

DNTN Bảo Ngọc

15

30

49

Cửa hàng xăng dầu Cao Cường

Xã Trần Phú, huyện Na Rì

0966883999

DNTN Cao Cường

15

15

50

Cửa hàng xăng dầu số 44

Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn

0209.244.221

CN Xăng dầu Bắc Kạn

15

30

51

Cửa hàng xăng dầu số 45

Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

0209.3841.618

15

30

52

Cửa hàng xăng dầu số 39

TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.693

30

15

53

Cửa hàng xăng dầu Thanh Tùng

Xã Phương Viên, huyện Chợ đồn

 

CT TNHH MTV Thanh Tùng Chợ Đồn

15

15

54

Cửa hàng xăng dầu Huấn Hoà số 8

Thôn Nà ját, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn

0209.3844.358

DNTN Huấn Hoà

15

10

55

Cửa hàng xăng dầu Huấn Hoà số 7

Tổng Mụ, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.690

DNTN Mạnh Quân

15

15

56

Cửa hàng xăng dầu Đức Mạnh

TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.684

DNTN Đức Mạnh

30

15

57

Cửa hàng xăng dầu Bản Trang (Số 2)

Bản Chang, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn

0209.3882 684

20

10

58

Cửa hàng xăng dầu Đồng Nam

Tổ 11, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.168

DNTN Đồng Nam

15

20

59

Cửa hàng xăng dầu số 1

Tổ 1, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.252

DNTN Đức Giang

20

15

60

Cửa hàng xăng dầu số 2

Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

0209.3882.252

15

15

61

Cửa hàng xăng dầu số 3

Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

0912332165

40

20

62

Cửa hàng xăng dầu Thế Công

Thôn Pác Là, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn

0209.3844.420

DNTN Thế Công

20

25

63

Của hàng xăng dầu Kiên Linh

Cốc Lùng, Nam Cường, huyện Chợ Đồn

0209.3894.030

DNTN Kiên Linh

15

10

64

Cửa hàng xăng dầu Thịnh Hoàng

Thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn

 

DNTN Thịnh Hoàng

25

20

65

Của hàng xăng dầu Tuấn Viết số 4

Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

0977060376

CTTNHH Hoàng Tiến

15

10

66

Cửa hàng xăng dầu tổ 9

TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

0209.3882 105

CTCPĐT TM và DV Chợ Đồn

15

15

67

Cửa hàng xăng dầu Quảng Bạch

Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn

0209.3841 113

CTTNHH Huy Hoàn, tổ 6, Bằng Lũng

25

25

68

Cửa hàng xăng dầu Trung Thành

Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

0209.3882.066

DNTN Trung Thành

20

20

69

Cửa hàng xăng dầu Yên Mỹ (DNTN Huấn Hoà thuê)

Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn

0209.3844.447

DNTN Huấn Hoà

10

10

70

Cửa hàng xăng dầu Thành Nhân

Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

0209.6271106

DNTN Thành Nhân

15

15

71

Cửa hàng xăng dầu Khánh Đôi

Nà Chom, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

0683080097

DNTN Khánh Đôi

10

10

72

Cửa hàng xăng dầu tiểu khu 4

Tiểu khu 4, TT Chợ Rã, Ba Bể

0209.3876.294

CTCPĐT Thương mại và dịch vụ Ba Bể

75

25

73

Cửa hàng xăng dầu tiểu khu 7

Tiểu khu 7, Chợ Rã, Ba Bể

0209.3876.308

30

10

74

Cửa hàng xăng dầu Pù Mắt

Pù Mắt, xã Chu Hương, Ba Bể

0209.3876.294

CTCPĐT Thương mại và dich vu Ba Bể

20

20

75

Cửa hàng xăng dầu Quảng Khê

Xã Quảng Khê, Ba Bể

0209.3876.308

10

8

76

Cửa hàng xăng dầu 98-Pác Co Chi nhánh xăng dầu thuê Cửa hàng xăng dầu Xuân Hùng

Tiểu khu 7, Chợ Rã, Ba Bể

 

CN Xăng dầu Bắc Kạn

20

15

77

Cửa hàng xăng dầu Hương Tường

Xã Yến Dương, huyện Ba Bể

0674337399

DNTN Hương Tường

30

15

78

Cửa hàng xăng dầu Hải Huế

Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể

0209.3877 530

DNTN Hải Huế

30

15

79

Cửa hàng xăng dầu số 90 Ba Bể

Tiểu khu I, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể

0209.3985 988

CN Xăng dầu Bắc Kạn

25

40

80

CHXD Minh Chiến

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

 

DNTN Minh Chiến

15

10

81

Cửa hàng xăng dầu số 40

xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

0209.3893.112

CN Xăng dầu Bắc Kạn

45

15

82

Cửa hàng xăng dầu Soái Dung

Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

0385 900 733

DNTN Nam Thành

15

15

83

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Viết số 6

Bản Bón, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

 

CT TNHH Hoàng Tiến

20

20

84

Cửa hàng xăng dầu Mạc Sâm

Nà Giàng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

0973763004

HTX Mạc Sâm

10

10

85

Cửa hàng xăng dầu Bộc Bố

Phiêng Mỵ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

0209.3893 315

Công ty CPĐTTM và DV Ba Bể

15

15

86

Cửa hàng xăng dầu Quang Linh

Xã Nghiên Loan, Pác Nặm

 

DNTN Quang Linh

20

10

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Biển kiểm soát

Dung tích téch chứa (lít)

Tên cơ sở

Ghi chú

01

97H-8489

21.660

DNTN Huấn Hòa

 

02

97H-8669

11.354

03

97C-012.62

17.534

04

97C-010.25

22.056

05

97C-018.05

9.694

06

97C-018.92

18.226

CN Xăng dầu Bắc Kạn

 

07

97C-074.29

22.358

08

97C-014.77

17.482

Công ty TNHH Hoàng Tiến

 

09

97C-002.11

6155

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2020 về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


167

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217