Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 246/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 11/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/KH-UBND

Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm gần đây, thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất của nhân dân. Đặc biệt trong những năm gần đây thiên tai dồn dập, bất thường xuất hiện về các loại hình thiên tai, như lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn hán, rét hại, sương muối, sương mù, lũ, ngập lụt, mưa lớn, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, lũ quét.

Công tác phòng, chống thiên tai đã được đảng, Nhà nước quan tâm, hệ thng văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức bộ máy bước đầu được kiện toàn của tỉnh, huyện; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng cao; hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng chống thiên tai ngày càng tốt hơn; ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng tham mưu ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã có nhiều bước tiến tạo sự ổn định, niềm tin trong nhân dân được cộng đồng dân cư đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; Chính quyền, người dân còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức; công tác dự báo, cảnh báo chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tng còn thp; lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai thiếu cả về số lượng và chất lượng, phần lớn là kiêm nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao, năng lực ứng phó còn nhiều hạn chế, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế- xã hội của tỉnh chưa lường hết những tác động đến thiên tai. Vì vậy, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, triển khai các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội để phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Đđảm bảo tính chủ động trong thực hiện ở cơ sở, UBND tỉnh Hà Giang xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ- CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; UBND tỉnh ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/5014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất;

Thông báo số 337/TWPCTT-VP ngày 16/7/2018 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.

II. Quan điểm chỉ đạo

1. Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh và của toàn dân, toàn xã hội.

2. Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp theo lưu vực: Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

3. Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, lấy phòng để chống, lấy phòng để ứng phó; thực hiện phương châm 4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

4. Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình theo hướng đa mục tiêu; khôi phục, tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và yêu cầu xây dựng lại tốt hơn; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với kế thừa những kinh nghiệm truyền thống.

5. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ

1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Khắc phục khẩn trương và hiệu quả sau thiên tai.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020.

- 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

- Nâng cao khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai nhất là các công trình kè đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế ứng với các tác động mới của thiên tai.

- Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt thiết bị cảnh báo.

- 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

IV. Giải pháp tổng thể

1. Chỉ đo, điều hành

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hệ thng văn bản đảm bảo đng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

- Lập quy hoạch, kế hoạch phân vùng đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai để từ đó có chính sách phù hợp cho các địa phương, các khu vực trọng điểm làm cơ sở cho việc chủ động phòng tránh.

- Ban hành các chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hóa khuyến khích doanh nghiệp tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong các nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và bảo hiểm ri ro thiên tai.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định và xây dựng lộ trình kiểm soát việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đảm bảo an toàn trước thiên tai.

2. Tổ chức, bộ máy

- Kiện toàn, nâng tầm hoạt động Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp; tăng cường trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, đảm bo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chng thiên tai trong tình hình mới.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp từ Tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập hun đnâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

3. Cơ sở hạ tầng

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ đảm bảo tiếp nhận xử lý thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả, từng bước hiện đại hóa.

- Đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, củng c nâng cao hệ thng thủy lợi, hồ chứa nước, khu vực sạt lở đất; các công trình phòng, chng thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao, hồ, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án chống ngập úng đô thị; hạn chế việc san đồi; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai.

4. Thông tin, truyền thông, đào tạo

- Đầu tư trang thiết bị phù hợp với khu vực, nht là tại cơ sở, đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai tại cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai, các cấp chính quyền đến được với người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong nhà trường, từ cấp tiểu học. Tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai thường xảy ra trên địa bàn.

5. Nguồn lực, tài chính

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính cho phòng, chống thiên tai để chủ động trong xây dựng kế hoạch hàng năm về xử lý khi có tình huống bất thường nhất là xử lý khẩn cấp sự cố công trình sau thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, dự phòng ngân sách cho phòng chống thiên tai; nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến quỹ phòng chng thiên tai, bảo him ri ro thiên tai đsử dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác phòng, chng, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

6. Khoa học, công nghệ: Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó với thiên tai. Tập trung ứng dụng công nghệ tin hc, tự động hóa, trực tuyến trong quan trắc, giám sát, quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời gian thực trong phòng chống thiên tai.

7. Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai. Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thiên tai và phát triển cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai. Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống và khắc phục hậu quả.

8. Một số giải pháp khác

- Xác định khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét để triển khai đng bộ các giải pháp công trình, phi công trình, tổ chức thông tin cảnh báo, dự báo, điều chỉnh sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại về người, đảm bảo sinh kế bền vững phù hợp với tập quán từng địa phương.

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch các hồ chứa, quy hoạch sử dụng đất.

V. Nhiệm vụ và phân công trách nhiệm

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực)

- Tổ chức rà soát, cập nhật Kế hoạch, phương án phòng chng thiên tai; hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý ri ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai như: Các dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm; đầu tư củng cố, nâng cấp các công trình thủy lợi, kè chống sạt lở đất, hồ đập, hệ thống trạm đo mưa tự động, hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

- Nắm chắc tình hình ngập lụt, nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống dân cư.

- Chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng địa phương để hạn chế thiệt hi; xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ kịp thời cho sản xuất.

- Đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa hc công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó, quản lý thiên tai.

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, kè, hồ đập trước mùa mưa lũ hàng năm. Tổ chức theo dõi theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai, chỉ đạo kiểm tra giám sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực hỗ trợ, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai, đôn đốc thu nộp quỹ để tăng nguồn tài chính cho thiên tai.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- BCH Quân sự có kế hoạch, phương án tổ chức phân công cán bộ chiến sĩ, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu cho các huyện, thành phố.

- Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn diễn tập sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Đề xuất đầu tư trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đối với loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nn.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Đầu tư trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đối với loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nn.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

4. Công an tỉnh

- Triển khai có hiệu quả Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng bị thiệt hại; bố trí lực lượng phân luồng giao thông thông, hướng dẫn giao thông các khu vực bị thiên tai, nht là khu vực cu, ngm tràn, sạt lở đất, sụt lún đất.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, đất trái phép gây sạt lở bờ sông, suối, công trình phòng, chống thiên tai.

- Tham gia sơ tán, di dời dân khỏi những nơi nguy him theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời, hạn chế thấp nhất các trường hợp cưỡng chế.

- Kiện toàn lực lượng ứng cứu nhanh ở các cấp với số lượng đảm bảo để sẵn sàng tham gia khi cần thiết.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển công nghệ quan trắc khí tượng thủy văn, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai xuất hiện nhanh, quy mô vừa và nhỏ.

- Chỉ đạo, phối hợp cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là việc quản lý thác cát, sỏi lòng sông gây sạt lở bờ sông, suối, công trình phòng, chống thiên tai.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện bổ sung, cập nhật thông tin về trượt lở đất đá bằng bản đồ, thông báo đến các huyện, thành phố nắm bắt và tổ chức thực hiện.

6. Sở Công thương

- Chỉ đạo các chủ hồ chưa thủy điện thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo thời gian thực hiện thông tin về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho cơ quan dự báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai theo quy định.

- Chỉ đạo, các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để phục vụ kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo công tác bình ổn thị trường sau thiên tai. Đề xuất cơ chế, chính sách để huy động hàng hóa của doanh nghiệp cho khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với thực tin hiện nay.

7. Sở Giao thông vn tải

- Lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện phát triển giao thông vận tải phù hợp với chiến lược và kế hoạch phòng, chống thiên tai, hạn chế làm tăng rủi ro thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra và tổ chức ứng phó xử lý khi xảy ra sạt lở bờ sông, suối, sườn đồi - núi dốc. Chỉ đạo các lực lượng triển khai đảm bảo giao thông trong trường hợp đường bộ bị sạt lở, ách tắc giao thông.

- Xây dựng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Huy động phương tiện, máy để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, đảm bảo giao thông.

8. Sở Xây dựng

- Tiếp tục rà soát quy hoạch đô thị, khu dân cư trước ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét. Xác định những khu vực có khả năng ngập lụt, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa... để cảnh báo ngay cho nhân dân khi có nguy cơ cao xy ra lũ ống, lũ quét; có kế hoạch từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch.

- Rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột điện...; chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng trong đô thị.

- Tuyên truyền và yêu cầu người dân thực hiện gia cố, giằng chống, đặc biệt đối với các nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão đối với công trình có sử dụng mái tôn, mái pibro xi măng, trần nhựa, của kính, công trình gắn panô, biển quảng cáo trên cao.

- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công xây dựng, công trình lân cận; tổ chức triển khai các biện pháp này khi xẩy ra mưa bão.

- Yêu cầu đơn vị quản lý, sử dụng công trình dạng tháp, trụ BTS chủ động kiểm tra, đánh giá và gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn cho công trình; tháo dỡ và có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết.

- Nghiên cứu các loại vật liệu, kết cu nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế cho nhân dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất.

- Nghiên cứu và đưa vào giải pháp thiết kế các công trình dân dụng đảm bảo có khả năng chống gió lốc và mưa đá hiệu quả. Trước mùa mưa bão, có kế hoạch kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thi công các công trình đang thi công xây dựng phải có phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, đưa tin trong phòng chống thiên tai. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, chỉ huy ứng phó với tình huống mưa lũ lớn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất phương án bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

10. Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiệu quả phục vụ quan trắc, giám sát, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là mưa, lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông. Nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có khả năng chịu hạn, úng ngập tốt hơn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đi khí hậu; đào tạo kiến thức, phổ biến kỹ năng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học nhất là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2020.

- Có phương án cụ thể đối với các trường học của từng huyện, thành phố nằm trong các khu vực trọng yếu thường bị chia cắt cục bộ để chủ động có kế hoạch đối phó khi xảy ra tình huống. Chủ động cho học sinh nghỉ học khi có tình huống thiên tai theo mức độ quy định và bố trí thời gian để học bù. Chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng PCTT và TKCN của địa phương, nơi trường đó đóng chân để chủ động phòng chống tại ch, đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tổng hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cấp cơ sở;

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT ưu tiên bố trí nguồn triển khai thực hiện Quyết định 1631/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới trên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

13. Sở Tài chính

- Cân đối kinh phí để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai theo quy định cho các đơn vị liên quan đáp ứng các nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình sử dụng kinh phí của các địa phương, chủ động đề xuất phương án hỗ trợ khắc phục với tỉnh; Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện thu - nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ Phòng, chng lụt, bão theo Nghị định số 94/CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai của địa phương. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT ưu tiên bố trí nguồn triển khai thực hiện Quyết định 1631/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách tài chính bền vững cho phòng, chống thiên tai, bảo hiểm rủi ro thiên tai trình Chính phủ trong năm 2019.

14. Sở Y tế

- Bảo đảm cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bị nạn do thiên tai gây ra; Phối hợp với ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người do thiên tai gây ra.

- Các cơ sở điều trị chuẩn bị sn sàng về nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo kịp thời xử trí cấp cứu, điều trị và hạn chế tử vong cho các nạn nhân do thiên tai gây ra.

15. Sở Lao động - TBXH: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo công tác cứu trợ đột xuất cho nhân dân bị thiệt hại. Căn cứ tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ lương thực cứu đói để sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

16. Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang: Phối hợp với Ban chỉ huy tỉnh, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông tin kịp thời các dự báo thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, thông báo thường xuyên về tình hình mưa lũ, bão, úng ngập, ... tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai của tỉnh.

17. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Cung cấp bản tin dự báo kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài các huyện và thành phố. Tổ chức dự báo tình hình khí tượng, thủy văn, hàng tháng, hàng tuần và có phương án thu thập nhanh và dự báo kịp thời khả năng xảy ra thiên tai.

18. Công ty Điện lực Hà Giang: Rà soát các công trình điện, đường dây, cột điện; những đường dây có nguy cơ đứt, các cột điện có nguy cơ gãy đổ phai kịp thời xử lý khắc phục trước mùa mưa bão. Kịp thời điều hành việc điều tiết điện tại những địa bàn thiên tai, đặc biệt những vùng bị ngập úng; có kế hoạch bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, bố trí máy phát điện dự phòng để đảm bảo điện sinh hoạt cho khu vực ảnh hưởng; chuẩn bị phương án đảm bảo duy trì cung cấp điện cho các đối tượng ưu tiên.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cụ thể hóa kế hoạch và các giải pháp của tỉnh đchủ động triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình, từ công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục hậu quả thiên tai.

- Kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN từ cấp huyện, thành phố đến xã, phường. Ban hành quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đng đầu các cấp.

- Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong phòng tránh thiên tai, tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm cho phù hợp các thực tế địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thtại cơ sở. Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ trong năm 2020.

- Nm bắt kịp thời các bản tin cảnh báo thiên tai để triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn mình quản lý.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng ứng phó kịp thời khi cần huy động.

- Tổ chức thông báo, cảnh báo rộng rãi và kịp thời cho nhân dân biết về tình hình, diễn biến của thời tiết, hạn hán, để chủ động phòng, chống ứng phó kịp thời.

- Kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, suối, tiêu thoát nước và san lấp sông, suối trái phép.

- Các địa phương bị thiệt hại do thiên tai có trách nhiệm kiểm tra, thống kê, đánh giá (nhanh, đầy đủ, chính xác) và báo cáo cơ quan cấp trên kịp thời theo quy định.

- Nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đến các đoàn thể của xã trong thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn.

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để khắc phục hậu quả thiên tai, trường hợp vượt quá khả năng mới đề nghị tỉnh xem xét.

* Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện với UBND tỉnh.

Căn cứ kế hoạch, yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; (b/c)
- T.Tr Tỉnh ủy; (b/c)
- CT UBND tỉnh; (b/c)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành,
lực lượng vũ trang của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội chữ thập đỏ tỉnh;
- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;
- Công ty điện lực tỉnh;
- LĐVP (Đ/c Đoàn, Sang, Hòa);
- VNPTioffice;
- Lưu: VT, KTN
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Kèm theo kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phm

Thời gian hoàn thành

Dự kiến nguồn lực( tỷ đồng)

Cộng

Trung ương

Địa phương và các nguồn vốn hp pháp khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020

SNN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Các, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Tăng cường dự báo, cảnh báo, nhất là mưa lũ sạt lở đất, dông lốc, sét đánh... các loại thiên tai nguy hiểm; Rà soát khu vực dân cư thiên tai nguy hiểm để sắp xếp dân cư

2018-2020

500

 

500

2

100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

SNN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Các, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Công điện, công văn; cổng thông tin điện tử đa chiều; các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho Chính quyền địa phương các cấp được tiếp nhận đầy đủ thông

2018-2020

400

 

400

3

100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

Văn phòng TTPCTT ch trì

Các, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Tập huấn kiến thức về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh cho lực lượng cán bộ làm công tác PCTT

2018-2020

3

 

3

4

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực

Văn phòng TTPCTT chủ trì

Sở Tài chính; Trạm khí tượng thủy văn; các huyện, thành phố

Lắp đặt 50 trạm khí tượng thủy văn để dự báo, cảnh báo thiên tai(trạm đo mưa, đo mực nước cảnh báo sớm

2018-2020

1,6

 

1,6

5

Nâng cao khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai nhất là các công trình kè đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế ứng với các tác động mới của thiên tai.

SNN và PTNT; Văn phòng TTPCTT chủ trì

Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; các huyện, thành phố

Sửa chữa, gia cố làm mới những công trình không có khả năng đảm bảo an toàn trước thiên tai (90 công trình thủy lợi, hồ, đập)

2018-2020

1000

1000

 

6

Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt thiết bị

SNN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Sở Tài chính; Sở Giao thông- xây dựng; các huyện, thành phố

Lắp biển cảnh báo tại những nơi lũ quét, sạt lở đất những nơi ngầm tràn ngập sâu

2018-2020

600

600

 

7

100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

UBND các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Tập trung sắp xếp các dự án dân cư tập trung bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra

2018-2020

165

150

15

8

Lp đặt phòng họp trực tuyến tại SNN&PTNT

SNN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Sở Tài chính; Sở Thông tin và truyền thông

Lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin cho 01 phòng họp trực tuyến; đủ điều kiện kết nối với ban chỉ đạo TW, BCHPCTT và TKCN tỉnh, BCH PTCC và TKCN 11 huyn, thành phố và 196 xã phường, thị

2018-2020

567

567

 

9

Hệ thống thông tin quản lý giám sát dự báo, cảnh báo thiên tai

Sở NN và PTNT; Văn phòng TTPCTT

Sở Tài chính;UBND các huyện, thành phố

Xây dựng bản đồ ngập, lụt ven sông chảy

2018-2020

2,98

2,98

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

3.240

2.320

920

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174