Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2179/KH-UBND triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Số hiệu: 2179/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Phạm Văn Nam
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2179/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017

Nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về môi trường tại địa phương và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu

Ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, giải quyết các điểm nóng về môi trường, cải thiện chất lượng môi trường trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân.

II. Nội dung thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo 100% các dự án được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động phải thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân như: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đồng muối Thông Thuận, khu vực sông Giêng, sông Dinh; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

- Hoàn thành báo cáo hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường, báo cáo chuyên đề môi trường nước, không khí năm 2017.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013; thường xuyên rà soát, phát hiện, đi đôi với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh mới các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chí về bảo vệ môi trường làm căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình tham mưu, xem xét, phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện đầy đủ việc thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, đặc biệt là công nghệ của các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường; kiên quyết không tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy hoạch đã được phê duyệt ngay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất, chất thải trong nông nghiệp; hướng dẫn người dân thực hiện thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giết mổ và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học; trong đó, chú trọng công tác phối hợp kiểm tra ngăn chặn các vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng, buôn bán động vật hoang dã trái phép; bảo vệ nghiêm ngặt và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, Núi Ông, Khu Bảo tồn biển Hòn Cau.

- Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa bàn nông thôn.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của các ngành và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; tăng cường kinh phí đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

5. Sở Xây dựng

- Rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường; rà soát định mức, chi phí cho bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư của dự án xây dựng.

- Rà soát lại Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

- Không cấp phép xây dựng đối với các dự án chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng.

6. Sở Công thương

- Rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các dự án công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xây dựng thông thường và sản xuất xi măng) và các công trình công nghiệp chuyên ngành do Sở Công thương chủ trì tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án lớn, có tác động xấu đến môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý môi trường của Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác môi trường ngành Công Thương tại địa phương gửi Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ môi trường của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý, khẩn trương bổ sung, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chưa thực hiện, đặc biệt hồ sơ xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, thẩm định; đối với các dự án nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới, các cơ sở y tế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường trước khi triển khai xây dựng.

- Sớm triển khai đầu tư và đưa vào vận hành công trình xử lý chất thải y tế theo cụm. Khi đầu tư mới các công trình xử lý phải lựa chọn công nghệ xử lý nước thải, lò đốt rác y tế đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và đáp ứng các yêu cầu của các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính xem xét, phân bổ kinh phí để đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải cho các cơ sở y tế.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả biên chế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, cấp huyện (theo vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt).

9. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các Chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Ngăn chặn, không cho phép đầu tư các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường vào Khu công nghiệp; không cấp phép xây dựng đối với các dự án chưa thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các khu công nghiệp khẩn trương hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo công suất, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- Tăng cường giám sát việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện các sai phạm về môi trường, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nội dung quản lý và bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 14, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường đến triển khai thực hiện và vận hành dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư.

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường theo thẩm quyền.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

13. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh truyền hình Bình Thuận

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

III. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình thuận năm 2017 và quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Phạm Văn Nam;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT. Vũ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2179/KH-UBND triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243