Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2079/KH-UBND năm 2020 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2079/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đợt 2 năm 2019, với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

- Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

II. Nội dung:

1. Số lượng: Tổng số 02 khu vực mỏ, diện tích 24,55 ha.

Trong đó:

+ Cát làm vật liệu xây dựng thông thường: 01 khu vực mỏ, diện tích: 4,55 ha.

+ Đất làm vật liệu san lấp: 01 khu vực mỏ, diện tích 20,0 ha (khu vực mỏ này đã đấu giá thành công năm 2016. Tuy nhiên, đơn vị trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, do đó, ngày 01/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản).

(Có danh sách kèm theo)

2. Phương pháp thực hiện: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2019 đến đầu quý I năm 2020.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ- CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực mỏ bao gồm: đo đạc xác định vị trí, diện tích, đánh giá tiềm năng khoáng sản, xây dựng phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá;

- Lập, phê duyệt dự toán kinh phí liên quan để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ nêu trên, cho phép ứng vốn để thực hiện và thanh toán theo thực tế từ nguồn cân đối tài chính năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và của pháp luật khác có liên quan.

2. Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này.

3. UBND thị xã Ba Đồn, UBND thành phố Đồng Hới có trách nhiệm:

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

4. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm đăng tải công khai Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt cho đến khi thực hiện hoàn thành kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC, TP, XD, CTh;
- UBND thị xã Ba Đồn, UBND TP Đồng Hới;
- VPUBND tỉnh;
- Trung tâm THCB- VPUBND tỉnh;
- Trung tâm CNTTTNMT- Sở TNMT;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

PHỤ LỤC

CÁC KHU VỰC MỎ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỢT 2 NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 2079/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Loại khoáng sản

Khu vực khoáng sản

Diện tích
(ha)

Loại đất

Hiện trạng về cơ sở hạ tầng và sử dụng đất khu vực mỏ

Điểm góc

Hệ tọa độ VN-2000 múi 3°, kinh

Ghi chú

X(m)

Y(m)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(13)

1

Cát làm VLXD thông thường

Thôn Thọ Đơn, Thị xã Ba Đồn

4,55

RST

Hiện trạng khu vực mỏ chủ yếu là cây phi lao có mật độ thưa thớt, đất do UBND phường Quảng Thọ quản lý; có đường giao thông nội vùng đi qua.

1

1964260,00

548155,00

Chưa thăm dò

2

1964347,00

548427,00

3

1964188,00

548480,00

4

1964109,00

548237,00

2

Đất làm vật liệu san lấp

Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới

20,00

RSX

Hiện trạng sử dụng đất là rừng keo lai mới trồng của Công ty LCN Long Đại; có đường giao thông thuận lợi trong quá trình sản xuất (Khu mỏ này đã đấu giá thành công năm 2016. Tuy nhiên đơn vị trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, do đó ngày 01/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản)

1

1.930.888,00

559.087,00

Chưa thăm dò

2

1.930.910,00

559.231,00

3

1.930.744,00

559.345,00

4

1.930.662,00

559.202,00

5

1.930.787,00

559.106,00

6

1.930.717,00

559.012,00

7

1.930.777,00

558.956,00

8

1.929.038,00

559.988,00

9

1.928.983,00

560.182,00

10

1.928.993,00

560.305,00

11

1.928.882,00

560.335,00

12

1.928.787,00

560.211,00

13

1.928.735,00

560.238,00

14

1.928.572,00

560.112,00

15

1.928.523,00

560.027,00

16

1.928.659,00

559.835,00

Tổng cộng

24,55

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2079/KH-UBND năm 2020 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


159

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78