Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà, Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Đã có hướng dẫn đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 09/09 vừa qua, các Bộ đã ban hành Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn về đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nghị định 22/2012/NĐ-CP.

Theo đó, phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép BTNMT sẽ giao động từ 2 - 12 triệu/ hồ sơ và căn cứ vào:

- Giá khởi điểm đối với khu vực đã có kết quả thăm dò;
- Diện tích khu vực đấu giá đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

Đối với khu vực thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh thì mức phí sẽ do HĐND cùng cấp quyết định phụ thuộc điều kiện cụ thể từng địa phương nhưng không vượt quá mức trên.

Ngoài ra, TT còn hướng dẫn cách tính tiền trúng đấu giá; phương thức thu tiền, nộp tiền; các mẫu đơn, văn bản cần thiết trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 24/10/2014.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
- BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2012/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 4; Khoản 3 Điều 16; Khoản 2 Điều 24; Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2012/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản được giao các nhiệm vụ liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

b) Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thành lập theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP;

c) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giá khởi điểm đối với khu vực đã có kết quả thăm dò là giá đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được tính bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Giá khởi điểm đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%).

3. Bước giá mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Chương II

XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN, PHƯƠNG THỨC THU, QUẢN LÝ TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 3. Xác định giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 203/2013/NĐ-CP).

2. Đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản, giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 203/2013/NĐ-CP.

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) xác định giá khởi điểm phiên đấu giá, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản.

Điều 4. Bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Việc xác định bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Bước giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được xác định bằng tiền đồng Việt Nam;

b) Bước giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản được xác định theo mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Thẩm quyền xác định bước giá:

a) Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quyết định bước giá cho mỗi phiên đấu giá;

b) Trường hợp đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bước giá cho mỗi phiên đấu giá.

Điều 5. Hình thức trả giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Trong vòng đấu giá đầu, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm phiên đấu giá cộng với số nguyên lần bước giá (1, 2,..., n lần).

2. Trường hợp phải tổ chức vòng đấu giá tiếp theo, giá khởi điểm là giá được trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trả thấp nhất phải bằng giá khởi điểm vòng đấu cộng số nguyên lần bước giá.

3. Phiếu trả giá có giá trị không đúng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được coi là không hợp lệ.

Điều 6. Cách tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

1. Căn cứ mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đã trúng đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tiền trúng đấu giá được tính như sau:

T = Q x G x K x Rđg (đồng)

Trong đó:

T - Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam;

Q - Trữ lượng địa chất trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị tính là tấn, m3;

G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP; đơn vị tính là đồng Việt Nam/đơn vị trữ lượng;

K - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác: khai thác lộ thiên K = 0,9; khai thác hầm lò K = 0,6; khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên và các trường hợp còn lại K = 1,0;

Rđg - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá; đơn vị tính là phần trăm (%).

2. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng ổn định trong suốt thời gian được cấp phép khai thác.

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định và trình phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản.

Điều 7. Phương thức thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thu toàn bộ một lần trước khi cấp phép khai thác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lớn hơn 50 tỷ đồng thì thực hiện thu nhiều lần nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp lần đầu tối thiểu 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản; số tiền còn lại được thu nhiều lần (trước ngày 31 tháng 3 của năm nộp tiền). Thời gian thu không quá 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Trường hợp thời gian khai thác dưới 10 năm thì thời gian được nộp nhiều lần không quá nửa thời gian được cấp phép;

c) Trường hợp giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm nộp cao hơn giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm xác định tiền trúng đấu giá thì giá trị nộp được xác định lại theo nguyên tắc quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP;

d) Số lần nộp tiền, thời gian nộp tiền phải được ghi trong hồ sơ mời đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quyết định và được ghi cụ thể vào Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách Trung ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 100% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

Trường hợp khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nằm trên địa bàn hai tỉnh/hai huyện trở lên thì tỷ lệ nộp ngân sách mỗi địa phương xác định theo tỷ lệ diện tích khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản.

4. Trước khi cấp phép khai thác, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi Cục thuế địa phương) nơi có khoáng sản được đấu giá về số lần nộp tiền và thời gian thu tiền trúng đấu giá của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

5. Chậm nhất sau 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được văn bản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế địa phương nơi có khoáng sản được đấu giá ra thông báo cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

6. Trường hợp thu nhiều lần, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo bằng văn bản số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo trước 10 ngày kể từ ngày phải nộp tiền theo quy định cho Cục thuế địa phương để thông báo cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Điều 8. Phương thức nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời gian chờ nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định, không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 60 Luật khoáng sản.

2. Giấy nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà nước hoặc tổ chức được ủy nhiệm thu được lập thành 03 (ba) liên, trong đó:

a) 01 (một) liên gửi cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá;

b) 01 (một) liên gửi cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền cấp phép để giám sát;

c) 01 (một) liên gửi cho Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác để theo dõi, xử lý trong trường hợp có vi phạm.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền so với thời hạn quy định tại thông báo của cơ quan thuế, Cục thuế địa phương nơi có khoáng sản được đấu giá xác định và thông báo tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; đồng thời gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát theo thẩm quyền.

4. Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản bị thu hồi Giấy phép khai thác do vi phạm pháp luật thì không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã nộp.

Điều 9. Mẫu đơn, văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mẫu đơn, văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, bao gồm:

1. Mẫu đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 01.

2. Mẫu hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Mẫu số 02.

3. Mẫu bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 03.

4. Mẫu biên bản giao nhận nộp tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá): Mẫu số 04.

5. Mẫu biên bản trả tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá): Mẫu số 05.

6. Mẫu biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 06.

7. Mẫu quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Mẫu số 07a.

8. Mẫu quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Mẫu số 07b.

9. Mẫu quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Mẫu số 08a.

10. Mẫu quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Mẫu số 08b.

11. Mẫu quyết định phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau khi có kết quả thăm dò): Mẫu số 09a.

12. Mẫu quyết định phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có kết quả thăm dò): Mẫu số 09b.

13. Mẫu thông báo thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 10.

14. Mẫu thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 11.

15. Mẫu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức, hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mẫu số 12.

Chương III

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 10. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

1. Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Phí đấu giá thu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quy định tại Điều 11 Thông tư này.

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

4.000.000

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10.000.000

Từ trên 100 tỷ đồng

12.000.000

b) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

Diện tích khu vực đấu giá

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

Từ 0,5 ha trở xuống

2.000.000

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

4.000.000

Từ trên 2 ha đến 5 ha

6.000.000

Tù trên 5 ha đến 10 ha

8.000.000

Từ trên 10 ha đến 50 ha

10.000.000

Từ trên 50 ha

12.000.000

2. Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 12. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung chi:

a) Nội dung chi của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

- Chi phí lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Chi phí thu thập và xử lý số liệu, thông tin để lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chi phí khảo sát thực địa khu vực đấu giá;

- Chi hội nghị giải đáp thắc mắc trong quá trình mời tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (nếu có).

b) Nội dung chi cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm các khoản chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc tổ chức bán đấu giá từ thời điểm Hợp đồng bán đấu giá được ký kết.

c) Nội dung chi cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là các chi phí liên quan đến việc tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gồm:

- Chi niêm yết, thông báo công khai;

- Chi thuê địa điểm tổ chức phiên đấu giá trong trường hợp đơn vị chủ trì tổ chức phiên đấu giá không bố trí được địa điểm;

- Chi trả cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá;

- Chi in ấn, phô tô tài liệu và văn phòng phẩm liên quan tới việc tổ chức phiên đấu giá;

- Chi phí tham dự phiên bán đấu giá, chi bồi dưỡng làm thêm giờ cho các thành viên Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Mức chi:

a) Mức chi, phương thức chi cho các nội dung chi tại khoản 1 Điều này được áp dụng theo các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ quản tài chính hiện hành của nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 13. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí

Căn cứ vào mức thu, nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm triển khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật khoáng sản.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc lập kế hoạch thu hồi đất đai khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng thời hạn quy định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên BCĐ Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TNMT, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VT, ĐCKS (Bộ Tài nguyên và Môi trường) (20)
VT, HC (Bộ Tài chính) (20).

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mẫu số 02

Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

Mẫu số 03

Bản cam kết thực hiện dự án

Mẫu số 04

Biên bản giao nhận nộp tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá)

Mẫu số 05

Biên bản trả tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá)

Mẫu số 06

Biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mẫu số 07a

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu số 07b

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mẫu số 08a

Quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu số 08b

Quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mẫu số 09a

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu số 09b

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mẫu số 10

Thông báo thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mẫu số 11

Thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mẫu số 12

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh (thành phố)

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………)

(Tên tổ chức, cá nhân): ............................................................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng.... năm.... (Đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm....)

Trụ sở tại:..................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………; Fax: .....................................................

Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……………..) thông báo tại khu vực mỏ:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết:

1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời đấu giá, Quy chế đấu giá tại (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố) ................. và tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố................) thông báo.

2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố................) lựa chọn cho phiên đấu giá.

3. Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức, cá nhân) cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngày….. tháng….. năm 20...
(Tên tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

I. Thông tin chung:

1. Tính pháp lý

(1) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

a) Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

b) Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

c) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

d) Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

(2) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:

a) Tên doanh nghiệp/tổ chức

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)

c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

- Chức vụ

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

2. Tổng số năm kinh nghiệm:

Loại hình công việc

Số năm kinh nghiệm

- Thăm dò

- Khai thác

- Chế biến

- Khác

- ……..

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập)

TT

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

1

Tổng tài sản

2

Tổng nợ phải trả

3

Tài sản ngắn hạn

4

Nợ ngắn hạn

5

Doanh thu

6

Lợi nhuận trước thuế

7

Lợi nhuận sau thuế

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu

Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)

Số lượng

Công suất

Năm sản xuất

Số thiết bị

Chất lượng thực hiện nay

Thuộc sở hữu

Đi thuê

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm

a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo).

b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có).

c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư.

d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án.

III. Kiến nghị và cam kết.

a) Kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

……., ngày ... tháng ... năm 20...
Đại diện tổ chức, cá nhân

Mẫu số 03

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tên tổ chức, cá nhân:...............................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số điện thoại:……………………………; Fax:...........................................................

Đại diện tổ chức, cá nhân: .......................................................................................

Chức vụ/nghề nghiệp: ..............................................................................................

CAM KẾT

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá.

Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày tháng năm 20….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC (HOẶC BẢO LÃNH DỰ ĐẤU GIÁ)

Hôm nay, ngày ...tháng ... năm 20… tại: ..................................................................

..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A: BÊN GIAO (Sau đây được gọi là "Bên A"):

Ông (Bà): ..................................................................................................................

Sinh ngày: ................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày…………… tại ............................

Đại diện cho tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá: .......................................

..................................................................................................................................

2. BÊN B: BÊN NHẬN (Sau đây được gọi là "Bên B"):

Ông (Bà): ..................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ………….. cấp ngày…………… tại ................................

Đại diện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: ............................

...................................................................................................................................

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá) theo hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh): .............................

....................................................................................................................................

Hai bên thống nhất với nội dung như sau:

1. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá) do Bên A giao là: ……….. (Bằng chữ: ……………………………………….. triệu đồng chẵn).

2. Lý do nộp tiền đặt trước: Tham gia phiên đấu giá theo hồ sơ mời đấu giá tại khu vực (vị trí địa lý khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản).

3. Biên bản giao nhận này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện tham dự phiên đấu giá vào hồi.... giờ….. ngày….. tháng.... năm 20....

CƠ QUAN NHẬN TIỀN
(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN TRẢ TIỀN ĐẶT TRƯỚC (HOẶC BẢO LÃNH DỰ ĐẤU GIÁ)

Hôm nay, ngày ...tháng ... năm 20… tại: ..................................................................

..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A: BÊN NHẬN (Sau đây được gọi là "Bên A"):

Ông (Bà): ...................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày…………… tại .................................

Đại diện cho tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá: ........................................

...................................................................................................................................

2. BÊN B: BÊN TRẢ (Sau đây được gọi là "Bên B"):

Ông (Bà): ..................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày…………… tại .................................

Đại diện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: ............................

...................................................................................................................................

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản trả tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá) theo hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh……): .............................

....................................................................................................................................

Hai bên thống nhất với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận đủ số tiền đặt trước (hoặc bảo lãnh dự đấu giá) do Bên B trả là: ……….. (Bằng chữ: ……………………………………….. triệu đồng chẵn).

2. Lý do trả tiền đặt trước: Không trúng phiên đấu giá.

3. Biên bản này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CƠ QUAN TRẢ TIỀN
(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬN TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ ...................................................................................................................

Hôm nay, vào hồi …… giờ…… phút ngày…… tháng…… năm……, tại………., Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……) tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản: .......................................................

...................................................................................................................................

- Giá khởi điểm: ........................................................................................................

I. Thành phần tham dự:

* Khách mời chứng kiến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):

1 ................................................................................................................................

2 ................................................................................................................................

3 ................................................................................................................................

4 ................................................................................................................................

* Thành viên Hội đồng đấu giá (Họ và tên)

1 .................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................

3 .................................................................................................................................

....................................................................................................................................

* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều người thì có danh sách kèm theo):

1................................................................................................................................

2................................................................................................................................

3................................................................................................................................

4................................................................................................................................

5................................................................................................................................

..................................................................................................................................

II. Diễn biến cụ thể của phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Sau…… lần trả giá, người trả giá cao nhất là Ông/Bà: ..............................................

Đại diện cho (Tên tổ chức, cá nhân) …………………… , địa chỉ................................

....................................................................................................................................

Số CMND: ……………………………… ngày cấp………………… nơi cấp ...............

với giá đã trả là…………………………………… đồng (% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

(viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………)

Phiên đấu giá kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất ký tên.

Biên bản phiên đấu giá được lập thành... bản, có giá trị pháp lý như nhau và được gửi cho các cơ quan:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đại diện tổ chức,
cá nhân trúng đấu giá
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch Hội đồng
đấu giá

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người ghi
biên bản
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 07a

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tổ chức ngày ... tháng ... năm 20...

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác (tên, loại khoáng sản) tại khu vực: (vị trí, tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản)

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá:

2. Giá trúng đấu giá: ……………………………đồng (% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá ………………………………………………………..

4. Diện tích tỉnh (tên tỉnh) chiếm ...%. Diện tích tỉnh (tên tỉnh) chiếm...%.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trước ngày…tháng…năm 20...

Điều 3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định cấp phép, trình cấp phép...

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tỉnh....
- (Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá);
- Lưu: HS, VT. ( ).

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 07b

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-UBND

…….., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…

- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tổ chức ngày...tháng...năm 20...

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố…),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác (tên, loại khoáng sản) tại khu vực: (vị trí, tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản)

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá:

2. Giá trúng đấu giá: …………………………………đồng (% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá ………………………………………………………..

4. Diện tích huyện (tên huyện) chiếm ...%. Diện tích huyện (tên huyện) chiếm...%.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trước ngày…tháng…năm 20...

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định cấp phép, trình cấp phép...

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- (Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá);
- Tổng cục ĐC&KSVN;
- Lưu: HS, VT. ( ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 08a

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày...tháng...năm 20...

Xét đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Tờ trình số…… ngày……,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cho đấu giá lại đối với mỏ khoáng sản………, tại khu vực………………….

Điều 2. Lý do hủy kết quả đấu giá …………

Điều 3. Hội đồng đấu giá…… thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá lại mỏ khoáng sản………… theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản…………, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục ĐC&KSVN;
- Lưu: HS, VT. ( ).

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 08b

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-UBND

………., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…

- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày...tháng...năm 20...

Xét đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Tờ trình số…… ngày……,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cho đấu giá lại đối với mỏ khoáng sản………, tại khu vực………………….

Điều 2. Lý do hủy kết quả đấu giá …………

Điều 3. Hội đồng đấu giá…… thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá lại mỏ khoáng sản………… theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản…………, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục ĐC&KSVN (để biết);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: HS, VT. ( ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 09a

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực (tên mỏ)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ quy định của Thông tư Liên tịch số ..../2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày .../.../2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Tờ trình số..../TTr ngày...tháng...năm...của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về hồ sơ tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với (tên khoáng sản)………………. tại khu vực: …………………….

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: …………………….…………………….…………

b) Giá tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính tiền (G): …………………….…………………….…………………….…………………….………

c) Thời gian và số tiền nộp: …………………….…………………….………………….

d) Diện tích tỉnh (tên tỉnh) chiếm...%. Diện tích tỉnh (tên tỉnh) chiếm...%

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền) có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục Thuế (tên Cục Thuế).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền) (để thực hiện);
- Lưu: HS, VT.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 09b

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-UBND

……., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực (tên mỏ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….

- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ quy định của Thông tư Liên tịch số ..../2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày .../.../2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Tờ trình số ..../TTr ngày...tháng...năm... của Sở Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với (tên khoáng sản)………………. tại khu vực: …………………….

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: …………………….…………………….……………

b) Giá tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính tiền (G): …………………….…………………….…………………….…………………….…………

c) Thời gian và số tiền nộp: …………………….…………………….……………………

d) Diện tích huyện (tên huyện) chiếm…...%. Diện tích huyện (tên huyện) chiếm…...%

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền) có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục Thuế (tên Cục Thuế).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền) (để thực hiện);
- Tổng cục ĐC&KSVN;
- Lưu: HS, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 10

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
(UBND TỈNH/THÀNH PHỐ)

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH/THÀNH PHỐ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

........., ngày tháng năm 20….

Số: ……/TB-BTNMT(UBND)

THÔNG BÁO THU TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN KHU VỰC (tên mỏ)………….

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh/thành phố………………………………..

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTNMT(UBND) ngày ….. tháng ….. năm ….. của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…..) ….. về việc Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực (vị trí tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản) …..…..…..

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTNMT(UBND) ngày ….. tháng ….. năm ….. của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…..) ….. về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực (vị trí, tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản) (Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản) …..…..…..

Đề nghị thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền: ..............................................................................

- Mã số thuế: ............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân/hộ khẩu số: .................................................................

- Ngày cấp: ...............................................................................................................

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

Tên khu vực khoáng sản:

- Địa chỉ khu vực khoáng sản: .................................................................................

- Tổng số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: ……………….đồng.

- Thời gian nộp: .......................................................................................................

- Diện tích (tên tỉnh A/huyện A) chiếm……%; Diện tích (tên tỉnh B/huyện B) chiếm ……%

..................................................................................................................................


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TNMT (UBND tỉnh/thành phố);
- Tổng cục ĐC&KSVN;
- Lưu: VT; (…).

TỔNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 11

TÊN CƠ QUAN
THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/TB-…

……, ngày….. tháng….. năm 20….

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản)

- Mã số thuế: ...............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân): Số: .....................................

Ngày cấp: ……………………………….. Cơ quan cấp: ...............................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................

- Điện thoại: ……………... Fax: ………..….. E-mail: ...................................................

I - PHẦN THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản;

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số …/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày ... tháng ... năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Quyết định phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…..),

Cục Thuế thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 20... như sau:

1. Tên khu vực khoáng sản:

- Địa chỉ khu vực khoáng sản: .................................................................................

- Tổng số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: ......................................

- Thời gian được cấp quyền khai thác: ....................................................................

2. Số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp: ………………………………………. đồng

(Viết bằng chữ: ………………………………………………………………)

3. Thời gian nộp chậm nhất ngày……tháng……năm 20……

Trường hợp chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào NSNN sau thời hạn này thì ngoài số tiền phải nộp, còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4. Địa điểm nộp: ………………………………………………………………………….

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan Thuế theo số điện thoại: …………………….. địa chỉ: ………………………………..

Trường hợp có vướng mắc về số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp và tỷ lệ nộp theo từng địa phương, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố…) để được xem xét giải quyết cụ thể.

Cơ quan Thuế thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở TNMT tỉnh/thành phố...)
- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Dành cho cơ quan thuế):

1. Số ngày chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định: ………………………………………………………………………………

2. Số tiền chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: ……………………………………………………………………………đồng

(Viết bằng chữ: ………………………………………………………………)

…., ngày … tháng … năm 20…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 12

UBND TỈNH/TP…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /UBND-BC

Tỉnh (Thành phố), ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

Về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh (thành phố)……….

Từ ngày .... tháng .... năm 20... đến ngày .... tháng .... năm 20...

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. Tình hình hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh (thành phố)……………

a) Đánh giá tình hình hoạt động:

- Về kết quả đạt được:

- Về hạn chế, tồn tại:

b) Những khó khăn, vướng mắc (nêu rõ nguyên nhân):

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh (thành phố)…………..

- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được UBND tỉnh (thành phố) giao.

IV. Đề xuất và kiến nghị

1. Đối với UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ở địa phương:

2. Đối với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan:


Nơi nhận:

- Như trên;
- ………….;
- Lưu: ………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT – MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Ha Noi, September 9, 2014

 

JOINT-CIRCULAR

DETAILING A NUMBER OF ARTICLES DEFINED IN GOVERNMENTAL DECREE NO. 22/2012/NĐ-CP DATED 26 MARCH 2012 REGULATING AUCTION OF MINING RIGHTS

Pursuant to the Law on Minerals No. 60/2010/QH12 dated November 17, 2010;

Pursuant to governmental Decree No. 22/2012/ND-CP dated 26 March 2012 regulating the auction of mining rights;

Pursuant to governmental Decree No. 203/2013/ND-CP dated 28 November 2013 regulating the calculation and rates of charge for mining right licensing;

Pursuant to governmental Decree No. 57/2002/ND-CP dated 3 June 2012 detailing the implementation of the Ordinance on Fees and Charges, amended and supplemented as per Decree No. 24/2006/NĐ-CP dated 6 March 2012;

Pursuant to governmental Decree No. 21/2013/ND-CP dated 4 March 2013 regulating the functions, duties, entitlements and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment [referred to as “MONRE”];

Pursuant to governmental Decree No. 215/2013/ND-CP dated 23 December 2013 regulating the functions, duties, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL REGULATIONS

Article 1. Governing scope and regulated entities      

1. This joint-Circular details the implementation of Clause 3 of Article 4; Clause 3 of Article 16; Clause 2 of Article 24; Clause 3 of Article 25 of governmental Decree No. 22/2012/ND-CP dated 26 March 2012 which regulates the auction of mining rights (hereafter referred to as “Decree No. 22/2012/ND-CP”).

2. The entities governed by this joint-Circular include:

a) Mineral authorities who are assigned the duties related to auction of mining rights;

b) The Council for mining right auction [referred to as “Auction Council”] established in accordance with Clauses 1 and 2 of Article 12 of Decree No. 22/2012/ND-CP;

c) Entities eligible to bid for mining rights (hereinafter referred to as “bidders”) according to the related legal regulations;

d) The organizations and/or individuals involving in mining right auction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The terms herein and hereunder are interpreted as follows:

1. Start price for the areas with available mineral survey results (hereinafter referred to as “surveyed areas”) means the price offered to bid for the mining right, expressed in Vietnam dong.

2. Start price for the areas without mineral survey results (hereinafter referred to as “unsurveyed areas”) means the rate of charge for mining right licensing, expressed in percentage (%).

3. Bid increment means the difference between a bid price and the immediately previous bid price.

Chapter II

DETERMINATION OF START PRICE, BID INCREMENT, CALCULATION METHOD, COLLECTION AND MANAGEMENT OF THE HAMMER PRICE FOR THE MINING RIGHT

Article 3. Determining the start price of a mining right auction session

1. With regard to the surveyed area, the start price of an auction session is equal to the charge for mining right licensing as defined in Article 5 of governmental Decree No. 203/2013/ND-CP dated 28 November 2013 regulating the calculation and rates of charge for mining right licensing (hereafter referred to as “Decree No. 203/2013/ND-CP”).

2. With regard to the unsurveyed area, the start price of an auction session is equal to the rate of charge for mining right licensing (R) as defined in Appendix I of Decree No. 203/2013/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Bid increment

1. Bid increment shall be determined as follows:

a) Bid increment for a surveyed area is expressed in Vietnam dong;

b) Bid increment for an unsurveyed area is subject to the rate of charge for mining right licensing.

2. Decentralization on bid increment decision:

a) The Auction Council as defined in Article 12 of Decree No. 22/2012/ND-CP shall decide the bid increment for every auction session;

b) In case the auction is organized by a professional organization auctioneer as defined in Clause 2 of Article 12 of Decree No. 22/2012/ND-CP, the DONRE shall decide the bid increment for every auction session and submit it to the provincial People’s Committee for approval.

Article 5. Bid placement

1. In the first round of an auction session for mining right, the lowest bid placed by organization, individual bidders shall equal the start price plus an integer time of the bid increment (1, 2,…. n times)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Any bid form inconformity with the regulations defined in Clauses 01 and 2 of this Article shall be considered illegitimate.

Article 6. Calculation of the hammer price of a mining right auction for the unsurveyed areas

1. Based on the successful bid for/hammer price for grant of mining right which is approved by a competent authority, the hammer price is calculated as follows:

T = Q x G x K x Rđg (VND)

Where:

T - Hammer price of a mining right auction; in Vietnam dong;

Q - Mineral reserves of the auctioned mining site approved by the competent authorities; calculated in tonne, m3;

G- The price based on which the mining right licensing charge is calculated as prescribed in Decree No. 203/2013/ND-CP; expressed in Vietnam dong/unit of reserves;

K - Mineral recovery index related to the mining method: K = 0.9; K = 0.6 and K = 1.0 for open mining, tunnel mining and mineral water, natural hot water, other mining cases respectively.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Payable rate for mining right licensing of a successful auction, approved by the competent governmental authorities, shall remain unchanged throughout the effective period of the mining license.

3. General Department of Geology and Minerals of Vietnam, DONRE shall decide and request approval on the hammer price of a mining right auction in unsurveyed areas, in accordance with their respective licensing decentralization as defined in Clauses 1 and 2 of Article 82 of the Law on Minerals.

Article 7. Collection of the mining right hammer prices

1. Mining right hammer price shall be collected in a lump sum before the mining license is issued, unless otherwise defined in Clause 2 of this Article.

2. In case the mining right hammer price is over 50 million Vietnam dongs, such amount shall be paid by installments, provided that the following regulations are complied with:

a) The successful organization, individual bidder shall pay the first installment of at least 50 billion Vietnam dongs before being granted the mining license; the remaining amount shall be paid by installments (before March 31st of the due payment year). The payment period shall not be longer than 5 (five) years since the issuance date of the mining License;

b) In case the mining period is shorter than 10 years, the installment period shall not be more than half of the license validity period;

c) In case the price subject to severance tax by the payment time is higher than that by the time the auction hammer price is specified, the payable hammer price shall be re-calculated based on the principle defined in Point b of Clause 2 of Article 11, Decree No. 203/2013/ND-CP;

d) The number of installment and payment period must be indicated in the bidding document, decided by the Auction Committee and clearly noted in the mining License.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the mining site covers two provinces/districts or more, the percentage of payment to each local fund shall be calculated in proportion to the area percentage licensed for mining in each locality.

4. Prior to licensing, the General Department of Geology and Minerals of Vietnam, DONRE shall notify the provincial, city Tax Department, under central management (hereafter referred to as the “local Tax Department”), where the mining site is located, of the number of installment and payment time of the auction hammer price to be made by the organization/ individual miners.

5. Within 10 (ten) days from the receipt of the written notification from the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE; the local Tax Department of the area where the mineral auction takes place shall request the successful organization, individual bidder to transfer the payment to the state fund in accordance with tax management regulations.

6. In case of installment payment, written notification on the amount of the next installment shall be notified by the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE to the local Tax Department 10 days before the payment day in accordance to related regulation, so that the successful organization/ individual bidder is informed to make payment to the state fund.

Article 8. Method of hammer price payment

1. Successful organization/ individual bidder of the mining right auction shall make payment to the state fund as notified by the tax authority. The payment grace period of hammer price of a mining right auction shall conform to related regulation, which is not included in the processing time for mining right Licensing as defined in Point a of Clause 2 of Article 60, Law on Minerals.

2. The receipt of hammer price payment for a mining right auction to be made to the state fund, issued by the State Treasury or an authorized organization, shall be made in 3 (three) copies, of which:

a) 01 (one) copy is for the successful organization/ individual bidder;

b) The other is for the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE in accordance with their licensing decentralization, for supervision purpose;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case an organization and/or individual fails to make the payment by the deadline notified by the tax authority, the local Tax Department of such area where the auction has taken place shall verify and notify the delayed payment in conformity with the tax management regulation; such notification shall simultaneously be copied to the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE for their intra vires supervision.

4. During the mining, in case the Mining License of a successful organization, individual bidder of a mining right auction is revoked due to legal offence, the paid hammer price shall not be refunded.

Article 9. Templates, documents required in a mining right auction

The templates, documents to be used in a mining right auction shall be as stated in the Appendix attached herewith, including:

1. Template request for participating in the mining right auction: Form No. 01

2. Company and/or personal profile template stating the qualifications, experiences on mineral exploration, mining and processing: Form No. 02

3. The template on performance guarantee in case of mining license awarding: Form No. 03

4. Deposit payment template (or auction guarantee): Form No. 04

5. Deposit refund template (or auction guarantee): Form No. 05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Decision template acknowledging the result of a mining right auction applicable to the areas managed by the MONRE: Form No. 07a

8. Decision template acknowledging the result of a mining right auction applicable to the areas managed by the provincial People’s Committees: Form No. 07b

9. Decision template canceling the result of a mining right auction applicable to the areas managed by the MONRE: Form No. 08a

10. Decision template canceling the result of a mining right auction applicable to the areas managed by the provincial People’s Committees: Form No. 08b

11. Decision template approving the hammer price of a mining right auction applicable to the areas managed by the MONRE (surveyed areas): Form No. 09a

12. Decision template approving the hammer price of a mining right auction applicable to the areas managed by the provincial People’s Committee (surveyed areas): Form No. 09b

13. Notification template regarding the payable hammer price of a mining right auction: Form No. 10

14. Notification template requesting for the payment of the hammer price of a mining right auction: Form No. 11

15. Report template regarding the organization and/or activities of a mining right auction to be used by the provincial People’s Committees: Form No. 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FINANCIAL POLICY APPLIED TO MINING RIGHT AUCTIONS

Article 10. Fund source

The fund to run the mining right auctions comes from:

1. Estimated state funds allocated to the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE.

2. Auction fees collected from participating organization/ individual bidders as defined in Article 11 herein.

3. Other legitimate funds as regulated by related laws.

Article 11. Fee rates for participating in a mining right auction

1. Participation fee rates applied to mining license auctions in the areas managed by the MONRE are as follows:

a) In surveyed areas:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum fee
(VND/application)

VND 01 billion and less

2,000,000

Over VND 01 billion to VND 5 billion

4,000,000

Over VND 5 billion to VND 10 billion

6,000,000

Over VND 10 billion to VND 50 billion

8,000,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,000,000

Over VND 100 billion

12,000,000

b) In unsurveyed areas:

Mining site area

Maximum fee
(VND/application)

0.5 ha or less

2,000,000

Over 0.5 ha to 2 ha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Over 2 ha to 5 ha

6,000,000

Over 5 ha to 10 ha

8,000,000

Over 10 ha to 50 ha

10,000,000

Over 5 ha or more

12,000,000

2. In case the mining site is within the competence of a provincial People’s Committee, the corresponding People’s Council of such province shall decide the participation fee of a mining license auction, which shall not exceed the regulated rates defined in Clause 1 of this Article, depending on the particular conditions of the province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Expenditures and limits of expenditure

1. Expenditures:

a) The expenditures entitled to the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE include:

- Cost of planning mining right auctions;

- Costs for data, information collection and processing to prepare the bidding documents of the mining right auctions; site survey costs related to the mining areas;

- Costs for organizing Q&A workshops while inviting organizations and/or individuals to the auctions (if any).

b) The expenditures for mining right auctioning activities in case a professional auctioneer is employed to carry out a mining right auction, which include service fees payable to the professional auctioneer for their organization of the auction, starting from the auction service contracting date.

c) The expenditures for mining right auctioning activities in case of the involvement of an Auction Council, which include the costs for organizing of an auction, specifically as follows:

- Cost for public posting and/or notification;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cost payable to a professional auctioneer for their arrangement of the bid catchers to run an action;

- Costs for document printing, Photostatting and stationeries related to auction preparation;

- Costs for participating into an auction, overtime allowances payable to the Auction Council’s members;

- Other expenditures related directly to the organization of a mining right auction.

2. Limits of expenditure:

a) The expenditure limits and payment way applicable to the expenditures defined in Clause 01 of this Article shall conform to the current regulations promulgated by the competent governmental authorities.

b) The expenditures without regulated limits, standards, unit costs decided by the competent governmental authorities shall be decided by the MONRE, provincial People’s Committees provided that they shall conform to the current governmental financial management policy and the related authorities shall be liable to their decisions.

Article 13. Cost estimate preparation, fund use and cost balance

Based on the collectibles, expenditures, expenditure limits defined in Articles 11 and 12 herein, the General Department of Geology and Mineral of Vietnam, DONRE shall prepare the cost estimate for the organization of a mining right auction to submit to the competent authorities for approval in accordance with the laws on state fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES AND VALIDITY

Article 14. Implementation

1. The General Department of Geology and Mineral of Vietnam is responsible for the development of the mining right auctions related to the mining areas under the licensing authority of the MONRE as defined in Clause 01 of Article 82 of the Law on Minerals.

2. The provincial People’s Committees are responsible for the development of the mining right auctions related to the areas under their licensing authority as defined in Clause 2 of Article 82 of the Law on Minerals; instructing the specialized affiliate agencies to prepare the land acquisition plans after being notified by the competent governmental agencies on the results of the mining right auctions.

3. The organizations and/or individuals participating in mining right auctions are responsible to carry out their rights and obligations as defined in Decree No. 22/2012/ND-CP and this Circular.

4. The successful organization/ individual bidders of mining right auctions are responsible for making full and timely payment of the hammer prices.

Article 15. Implementation validity

1. This Circular takes effect as of 24 October 2014.

2. During the implementation, in case of any arising issues, entanglements, related organizations and/or individuals are requested to report timely to the MONRE, Ministry of Finance for consideration and/or guidance./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P.P. MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Huu Chi

P.P. MINISTER OF NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENT
 Tran Hong Ha

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 hướng dẫn Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.517

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!