Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 13/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY MÙA KHÔ VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong năm 2021. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho hàng hóa có nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư. Qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong mùa khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

2. Qua công tác kiểm tra phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn PCCC để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong việc đảm bảo an toàn PCCC; chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

3. Công tác kiểm tra phải được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tất cả các cơ sở trọng điểm phải được tổ chức kiểm tra trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC; đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đề xuất tạm ngưng hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Công an tỉnh: 04 đồng chí (01 Trưởng đoàn, 01 Phó Trưởng đoàn, 01 thành viên và 01 thư ký Đoàn).

- Sở Công thương: 01 đồng chí.

- Sở Du lịch: 01 đồng chí.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra theo địa bàn quản lý (01 đồng chí).

2. Đối tượng kiểm tra

- Các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại.

- Khách sạn, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch tập trung đông người.

- Các kho tồn trữ xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý xăng dầu thuộc các thành phần kinh tế.

- Các công trình khí, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ sở chiết nạp và một số kho tàng trữ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Các cơ sở trong khu công nghiệp.

- Các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh.

3. Phương pháp kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn PCCC, qua công tác kiểm tra kết hợp đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác PCCC, đồng thời hướng dẫn các giải pháp an toàn PCCC, kiến nghị người đứng đầu cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.

4. Thời gian kiểm tra

Từ ngày 01/12/2020 đến 18/12/2020 (Có lịch cụ thể kèm theo)

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc duy trì điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở.

2. Việc lập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC&CNCH của cơ sở theo Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 và Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy;

3. Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật phòng cháy và chữa cháy; công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và nghiệp vụ CNCH; việc lập và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ.

4. Việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan chức năng qua các lần kiểm tra trước;

5. Kế hoạch tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các biện pháp đảm bảo công tác PCCC&CNCH trong năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương, Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, xây dựng lịch kiểm tra an toàn PCCC theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra an toàn PCCC của UBND tỉnh; thông báo lịch kiểm tra đến các đối tượng được kiểm tra; chủ trì tổ chức kiểm tra theo các nội dung của kế hoạch này; kết thúc kiểm tra tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả UBND tỉnh.

2. Sở Công thương, Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đúng thời gian, thành phần.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC mùa khô và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục C07 - Bộ Công an (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Du lịch;
- Sở Công thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, PCNC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 13/11/2020 về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8