Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1303/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg Phòng cháy chữa cháy Lai Châu

Số hiệu: 1303/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1303/KH-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết gọi là Quyết định số 630/QĐ-TTg) ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2012/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PCCC giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và Báo cáo số 43/BC-ĐĐBQH, ngày 28/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và thiệt hại gây ra, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2012/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH thuộc địa bàn, phạm vi quản lý.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp trên địa bàn tỉnh Lai Châu để hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV.

- Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định số 630/QĐ-TTg; kịp thời khen thưởng, động viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định nêu trên.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Tham mưu với UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH để kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn; kịp thời phản ánh, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về PCCC tại địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tiến hành rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương và phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan đề xuất UBND tỉnh xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC (hoàn thành trong năm 2022).

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 01- CTr/TU, ngày 28/10/2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ, chính sách cụ thể, phù hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, nhất là lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham gia góp ý có chất lượng, hiệu quả dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến PCCC và CNCH.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; xây dựng, phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để xây dựng, đăng tải, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; thông báo công khai về các dự án, công trình vi phạm các quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan thông tin, truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC và CNCH; tăng thời lượng, ưu tiên khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

- Kịp thời đưa tin gương người tốt, việc tốt cũng như việc xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát, phòng ngừa chung.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép các nội dung, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học theo quy định của Luật PCCC (thực hiện từ năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo).

d) Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bảo đảm theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền PCCC rừng nhằm nâng cao ý thức của chủ rừng, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và Nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển và PCCC rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng kiểm lâm. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, giải pháp PCCC đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

f) UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; tăng cường phát hành cẩm nang, tờ rơi, treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC và CNCH tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo cơ quan báo chí, tuyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH.

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng công an các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia PCCC và CNCH theo phương châm “Bốn tại chỗ”, trọng tâm là xây dựng, củng cố, hướng dẫn lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC và CNCH ở địa bàn, cơ sở, khu dân cư; tham mưu với UBND tỉnh kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu với UBND tỉnh giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH; hướng dẫn thực hiện đúng quy định chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thường xuyên tham mưu UBND tỉnh kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế. Vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn PCCC cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, liên cơ quan, liên khu vực bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Tài chính

Hàng năm chủ động tham mưu với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh phân bổ ngân sách phục vụ trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành chức năng liên quan hướng dẫn thực hiện đúng quy định chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại địa phương; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện và lực lượng dân phòng phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương; phối hợp xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

a) Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh thực hiện quy hoạch đồng bộ kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và mạng lưới cấp nước đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Đề xuất các phương án, giải pháp, hướng dẫn xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong đó có quy hoạch hạ tầng PCCC; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về PCCC tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công Thương

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu an toàn về PCCC.

d) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về PCCC và CNCH.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành chức năng có liên quan rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng PCCC tại địa phương phù hợp với Luật Quy hoạch; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm phục vụ hoạt động PCCC.

- Tham mưu thực hiện cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống, thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật về PCCC, ưu tiên bảo đảm các điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, các dự án, công trình được cấp phép xây dựng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu chủ đầu tư các dự án, công trình, cơ sở thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

f) UBND các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan chủ động xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng kỹ thuật PCCC, việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình tại địa phương phải gắn liền với công tác bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

- Các dự án, công trình được cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC và CNCH. Chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC nghiệm thu về PCCC theo quy định.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Tăng cường điều tra cơ bản, rà soát và nắm chắc địa bàn, phân loại các cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC nếu phát hiện vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ và đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về PCCC.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục trên địa bàn tỉnh để các cơ quan chức năng và người dân cùng tham gia giám sát.

- Tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông thực hiện trách nhiệm về PCCC và CNCH, tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH theo đúng quy định.

- Tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tham gia chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và PCCC; tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Tài chính

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm.

c) Sở Công Thương

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng hóa có đặc tính nguy hiểm về cháy, nổ để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở tăng cường kiểm tra mạng lưới điện; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình các biện pháp sử dụng điện an toàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện.

d) Sở Xây dựng

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

- Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; kiên quyết không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn xảy ra.

- Định kỳ hàng Quý, 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác PCCC rừng về Công an tỉnh để nắm, theo dõi, tổng hợp chung về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (báo cáo Quý trước ngày 15 của tháng cuối cùng trong quý; báo cáo 06 tháng trước ngày 10/6; báo cáo 01 năm trước ngày 10/12).

f) UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC và CNCH, an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng công khai các dự án, công trình, cơ sở thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn, khu vực trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCCC và CNCH; nghiên cứu tham mưu, đề nghị với cấp có thẩm quyền quy định chế độ chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, CNCH, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy PCCC và CNCH theo chỉ đạo của Bộ Công an.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Bảo đảm phối hợp hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng công an với quân đội, kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương.

- Chú trọng củng cố, phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa bàn, khu vực trọng điểm đảm bảo về quân số, phương tiện theo điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, CNCH nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều địa phương lân cận tham gia xử lý; chủ động xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia đối với những loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chữa cháy và CNCH đối với các loại hình cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC rừng theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh quy định và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chữa cháy rừng từ cấp xã đến cấp tỉnh, phát huy phương châm “Bốn tại chỗ”. Tăng cường xây dựng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy rừng.

c) Sở Y tế

Tăng cường công tác thường trực, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan để kịp thời hỗ trợ về lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế phục vụ công tác cứu người bị nạn trong quá trình chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

d) UBND các huyện, thành phố

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn theo phương châm “Bốn tại chỗ”; thường xuyên tổ chức thực tập, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí để xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương.

- Thường xuyên tổ chức mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng trong phạm vi địa bàn quản lý.

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC và CNCH và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế về PCCC và CNCH tại địa phương

a) Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương và mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Ưu tiên, phân bổ nguồn kinh phí phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất với UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động PCCC từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC tại địa phương.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Tăng cường khai thác các nguồn viện trợ của nước ngoài, các chương trình, dự án hợp tác, chia sẻ kỹ thuật... để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương.

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Chủ trì, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo đảm để duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo dự toán đăng ký hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương và mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tại địa phương; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Chú trọng đầu tư, bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa công tác PCCC và CNCH, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/9 hàng năm để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công an (báo cáo);
- V01, C07 - Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1303/KH-UBND ngày 30/06/2020 về thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!