Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 103/KH-UBND 2020 Quy chuẩn kỹ thuật nước sạch sử dụng sinh hoạt tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 103/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn kỹ thuật địa phương), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cấp nước đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương phải dựa trên nền tảng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT) nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ môi trường có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

- Tổ chức triển khai xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đảm bảo nội dung và thời gian quy định (trước ngày 01/07/2021).

- Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến lĩnh vực xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Xây dựng Đề án triển khai các hoạt động xây dựng quy chuẫn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phù hợp với đặc thù của Tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh về cấp nước, cả khu vực đô thị và nông thôn tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và thực hiện nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật ban hành nhằm đảm bảo chất lượng nước cung cấp góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong tỉnh tránh được các dịch bệnh có liên quan đến việc sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí cho các hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh năm 2020.

- Việc sử dụng kinh phí xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng dự thảo, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Xây dựng Đề án triển khai các hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức các hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoàn thành theo đúng nội dung, tiến trình theo quy định.

- Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn; tiếp nhận bản công bố hợp quy.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan có liên quan cân đối ngân sách, tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện việc xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định; đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Tham gia điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan để phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

4. Sở Tư pháp

Tổ chức thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật địa phương đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức dự thảo trước khi trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, ban hành.

5. Các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan

Các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan tham gia có ý kiến góp ý về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Ban soạn thảo triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát thu thập số liệu liên quan phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Tham gia có ý kiến góp ý về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND Tỉnh;
- Lưu VT, PTH-VX (Trung).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN VỀ CHÂT LƯỢNG NƯỚC SẠCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 103 /KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

Lĩnh vực, đối tượng QCKT địa phương

Tên QCKT địa phương

Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

Cơ quan tổ chức đề nghị

Cơ quan phối hợp

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

NSNN

Nguồn khác

1

Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sở Y tế

Quý II/2020

Quý IV/2020

1.460

1.460

Không

Sở Y tế

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Tư pháp

- Sở Tài chính

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp (Cơ sở cấp nước trên địa bàn)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 11/05/2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


899

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236