Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 13/2004/QD-BNN of April 8, 2004, on the establishment of the Genenral Office Of River Basins Planning Management

Số hiệu: 13/2004/QD-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 08/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2004 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC LƯU VỰC SÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 93/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Quản lý quy hoạch các lưu vực sông để giúp Cục trưởng Cục Thuỷ lợi thực hiện nhiệm vụ thường trực và quản lý các Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông, cụ thể:

- Tổ chức phối hợp các Bộ, ngành, địa phương trong lưu vực triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông.

- Tổng hợp các kiến nghị việc giải quyết tranh chấp về nguồn nước thuộc lưu vực sông.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý quy hoạch lưu vực sông.

- Đầu mối tư vấn, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong hoạt động về quy hoạch lưu vực sông ở Việt Nam.

- Phối hợp với các Văn phòng Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông và tổng hợp báo cáo định kỳ (quý, năm) theo yêu cầu của Trưởng ban.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch, dự trù và phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm cho các Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông.

Điều 2. Văn phòng Quản lý quy hoạch các lưu vực sông đặt tại Cục Thuỷ lợi-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Văn phòng được sử dụng con dấu của Cục Thuỷ lợi để giao dịch hành chính; sử dụng tài khoản của Cục Thuỷ lợi tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Văn phòng được bố trí theo kế hoạch hàng năm trong kinh phí sự nghiệp của Cục Thuỷ lợi.

Văn phòng có Chánh văn phòng điều hành do Cục trưởng Cục Thuỷ lợi trực tiếp kiêm nhiệm. Giúp việc Chánh văn phòng có một Phó văn phòng và một số cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách thuộc Cục Thuỷ lợi do Cục trưởng Cục Thuỷ lợi bố trí trong biên chế của Cục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Quản lý quy hoạch
lưu vực sông: Hồng-Thái Bình,
Đồng Nai, Cửu Long;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Phạm Hồng Giang

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 13/2004/QD-BNN

Hanoi, April 8, 2004

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE GENENRAL OFFICE OF RIVER BASINS PLANNING MANAGEMENT

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to Government Decree 86/2003/ND-CP dated July 18, 2003 on the mandate, tasks, powers and organisational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Government Decree 179/1999/ND-CP dated December 30, 1999 regulating the implementation of the Law on Water Resources;
Pursuant to Decision 93/2003/QD-BNN dated September 4, 2003 on the mandate, tasks, powers and organisational structure of the Department of Water Resources of the Minister of Agriculture and Rural Development; and,
At the request of the General Directors of the Department of Water Resources and the Department of Organisation and Personnel;

HEREBY DECIDE:

Article 1.

To establish the General Office for River Basins Planning Management (Hereinafter called General Office for RBOs). The function of the General Office for RBOs is to assist the General Director of the Department of Water Resources to implement the standing role and management of the Office of River Basin Planning Management Board as follows:

- To collaborate with ministries, agencies and provincial people’s committees to implement the functions and responsibilities of the River Basin Planning Management Board (hereinafter called the RBO);

- To synthesize recommendations on solutions for water related disputes in the riverbasin;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 13/2004/QD-BNN ngày 08/04/2004 of April 8, 2004, on the establishment of the Genenral Office Of River Basins Planning Management

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222