Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1192/QD.UBND of Vung Tau, April 24, 2009, on authorization for the heads management units of industrial zones to perform their state management duties of environmental protection in the industrial zones

Số hiệu: 1192/QD-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/QĐ.UBND

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại văn bản số 181/BQL-QH ngày 26/02/2009;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 642/TTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp được quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm:

a) Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 12 mục III Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

c) Xem xét và đối chiếu hồ sơ thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; trường hợp phát hiện những điểm không phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo cáo, phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để điều chỉnh, bổ sung;

d) Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, xây dựng dự án;

đ) Bố trí kế hoạch và tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý những vi phạm xảy ra nếu không thuộc thẩm quyền;

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường của chủ dự án sau khi nhận được kế hoạch vận hành thử nghiệm của chủ dự án;

f) Xem xét và xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường;

g) Lưu giữ và quản lý toàn bộ hồ sơ, văn bản về hoạt động sau thẩm định do chủ dự án, các cơ quan và cá nhân có liên quan gửi đến;

h) Gửi báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;

i) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền về UBND tỉnh hàng tháng, quý, năm.

Điều 3. Thành lập Phòng Quản lý môi trường thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được ủy quyền tại điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTr HĐND tỉnh; TTr Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Như điều 5;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

PEOPLE’S COMMITTEES OF BA RIA- VUNG TAU PROVINCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

NO.: 1192/QD.UBND

Vung Tau, April 24, 2009

 

DECISION

ON AUTHORIZATION FOR THE HEADS MANAGEMENT UNITS OF INDUSTRIAL ZONES TO PERFORM THEIR STATE MANAGEMENT DUTIES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE INDUSTRIAL ZONES

PRESIDENT OF PEOPLE’S COMMITTEES OF BA RIA- VUNG TAU PROVINCE

Pursuant to the Law on Organizations of People’s Councils and People’s Committees dated 26/11/2003;

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated 29/11/2005;

Pursuant to the Decree No.80/2006/ND-CP dated 09/8/2006 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Environmental Protection;

Pursuant to the Decree No.81/2007/ND-CP dated 23/5/2007 of the Government regulating the professional organizations, units on environment protection at the authorities and state-owned enterprises;

Pursuant to the Decree No.21/2008/ND-CP dated 28/02/2008 of the Government on amending, supplementing a number of Articles of Decree No.80/2006/ND-CP dated 09/8/2006 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Environmental Protection;

Pursuant to the Decree No.29/2008/ND-CP dated 14/3/2008 defining industrial zones, export processing zones and economic zones;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1192/QD.UBND of Vung Tau, April 24, 2009, on authorization for the heads management units of industrial zones to perform their state management duties of environmental protection in the industrial zones

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.581

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69