Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2006

Thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006; để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, các công trình kết cấu hạ tầng, cho các hoạt động kinh tế - xã hội… do bão, lũ, triều cường, thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện :

1. Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (năm 1993) đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn các cấp (03 cấp), kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp phải nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo xuyên suốt và thống nhất từ thành phố đến các địa phương, đơn vị; phải có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động xử lý, đối phó kịp thời trong mọi tình huống.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được phân công (theo quyết định thành lập Ban hoặc thông báo phân công của cấp có thẩm quyền).

Đối với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các quận, huyện phải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2005 và triển khai kế hoạch năm 2006, hoàn tất trong tháng 6 năm 2006 để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, bão, triều cường, công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2005 và các năm qua. Trên cơ sở đó rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương mình; chuẩn bị các phương án, kế hoạch cụ thể, chủ động, hiệu quả để ứng phó kịp thời với các đợt lũ, bão, triều cường sắp tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn gây ra. Quá trình tổ chức thực hiện các địa phương phối hợp và lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thiện kế hoạch. Các báo cáo tổng kết năm, kế hoạch năm, các kiến nghị đề xuất, các địa phương phải gửi trực tiếp cho đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra địa phương mình.

4. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ hàng năm :

4.1- Các ngành, các đơn vị, các địa phương (quận, huyện, phường, xã, thị trấn) phải tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo hiện trạng công trình theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương lên cơ quan quản lý cấp trên. Thời hạn các ngành, quận, huyện gửi báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố trước tháng 02 hàng năm.

Quận, huyện phải phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý công trình cho phường, xã, thị trấn, đơn vị trực thuộc; tổ chức lực lượng ứng cứu công trình tại địa phương.

4.2- Đối với các khu vực : quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 7, quận 12, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn có các bờ bao thủy lợi, phòng chống lụt bão, bờ bao thủy sản, các công trình kè sông xung yếu hiện đang thi công hoặc chưa triển khai thi công, các địa phương phải chủ động phối hợp với các chủ đầu tư dự án tổ chức rà soát, kiểm tra, tu bổ, nâng cấp sửa chữa công trình.

4.3- Đối với các khu vực có kho tàng lịch sử, văn hóa, các bến bãi… nằm gần những bờ sông, rạch xung yếu, các địa phương cần có kế hoạch bố trí lực lượng, trang thiết bị, lập phương án và xác định các điểm cần di dời đến để chủ động phòng tránh và đối phó với những tình huống bất lợi có thể xảy ra;

4.5- Đối với các dự án liên quan đến đê bao, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước (nội-ngoại thành) yêu cầu các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư, các địa phương thực hiện nghiêm túc tiến độ triển khai, thực hiện theo các văn bản phê duyệt, chỉ đạo của Trung ương, thành phố hoặc địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thành phố cân đối ngân sách để triển khai thi công nhanh các công trình trọng điểm, cấp bách đã được phê duyệt.

4.6- Các địa phương cần nghiêm túc xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, kênh rạch gây bồi lắng, xói lở, làm cản trở đường tiêu thoát.

5. Các Tổng Công ty 90, 91 và các đơn vị Trung ương đóng tại thành phố có trách nhiệm :

Thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thành viên xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Có trách nhiệm báo cáo kết quả theo định kỳ và báo cáo năm cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

Đóng góp tài chính, vật tư, nhân lực cùng quận, huyện tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống lụt, bão, đê bao liên quan đến diện tích đất giao đơn vị sử dụng; thực hiện nghĩa vụ đóng Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm đúng theo mức thu và thời hạn nộp theo quyết định giao chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm :

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn kinh phí khác theo quy định và huy động các nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ thiệt hại (nếu có).

- Đối với các địa phương thường xảy ra sạt lở đất phải thường xuyên cảnh giác và thông tin kịp thời đến các phường, xã, ấp, khu phố để người dân biết, chủ động đối phó; có phương án cụ thể trong việc di dời người và tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Chủ động phối hợp với ngành liên quan của thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp lý về phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chuyên viên, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (quận, huyện, phường, xã, thị trấn); hoàn thành trong quý II năm 2006.

- Huyện Cần Giờ cần chỉ đạo, khẩn trương việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh bão cho tàu cá tại khu vực sông Đồng Đình.

7. Các sở, ban, ngành thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 3, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm :

7.1- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai; đồng thời tổng hợp tình hình, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả lũ, bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

7.2- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố :

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-BTS ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản năm 2006.

- Chỉ đạo, phối hợp với các huyện, quận ven vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ thường xuyên để tránh gây thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai.

7.3- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố và các ngành liên quan của thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

7.4- Sở Giao thông - Công chính thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, quận, huyện và các sở, ngành liên quan kiểm tra xử lý sạt lở bờ sông, rạch, cấp phép làm kè, xử lý phương tiện thủy neo đậu trái phép làm hư hỏng đê bao, bờ sông theo đúng pháp luật phòng chống lụt bão và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7.5- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố :

- Là cơ quan thường trực phòng, khắc phục hậu quả động đất cấp thành phố phối hợp với các sở, ngành thành phố để chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện về xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Công chính thành phố, quận, huyện kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ sông và đê bao;

- Chủ trì phối hợp với địa phương, đơn vị chuyên ngành xử lý, giải quyết hậu quả khi sự cố tràn dầu xảy ra tại thành phố;

- Đối với các dự án giao (hoặc tạm giao) đất xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu sản xuất nằm sát bờ sông, kênh rạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố không giao phần diện tích mặt nước kênh rạch cho các chủ đầu tư (vấn đề sử dụng hoặc san lấp kênh rạch để xây dựng công trình phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận theo quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố); đồng thời phải có điều khoản ghi rõ trách nhiệm các chủ đầu tư phải có trách nhiệm xây dựng, bảo quản, duy tu sửa chữa bờ bao, công trình trên phần đất được giao, không để xảy ra bể, sạt lở, bồi lắng gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tài sản của nhân dân và địa phương;

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, đặc biệt các nhà cao tầng trong nội thành thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý các sở chuyên ngành, khi thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án trên phải yêu cầu đơn vị tư vấn tính toán thiết kế sao cho công trình vẫn đảm bảo ổn định khi có xảy ra sự cố động đất.

7.6- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và Sở Tài chính thành phố phối hợp, hướng dẫn các ngành, quận, huyện lập dự toán chi hàng năm cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo khoản 2, Điều 3 Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006. Riêng hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố hàng năm các địa phương, đơn vị đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố trong tháng 12 năm trước.

7.7- Sở Xây dựng thành phố chủ trì phối hợp với quận, huyện kiểm tra, xử lý, đề xuất hướng giải quyết các nhà, xưởng, công trình, chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, xoáy và động đất.

7.8- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc dự báo, cảnh báo, phát thông báo triều cường bổ sung cho thành phố; trước mắt dự báo tại hai trạm Phú An và Nhà Bè khi mực nước từ 1,30m trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 3 năm sau.

8. Thu, nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão :

Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và các quận, huyện phối hợp với ngành thuế, tài chính, kế hoạch đầu tư thực hiện thu đúng, thu đủ chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2006 đối với đối tượng công dân và doanh nghiệp theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90, 91, các cơ quan, đơn vị (thành phố và Trung ương) đóng trên địa bàn thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- BCĐ Phòng chống LB Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT;
- Bộ Thủy sản; Bộ Tư pháp;
- Phân Ban Chỉ đạo PCLB miền Nam;
- Cty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng;
- NM Thủy điện : Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND.TP; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể (Hội ND, Phụ nữ, Đoàn TNCS. HCM);
- Các sở, ngành TP; TT Ban chỉ huy PCLB. TP;
- Các thành viên Ban chỉ huy PCLB. TP;
- Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;
- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp TP;
- CC Thủy lợi và PCLB thành phố (5b);
- UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn;
- Sở VHTT và Báo, Đài thành phố (để tuyên truyền, phổ biến đưa tin);
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (CNN-Đ) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố ngày 18/05/2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250