Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI VÀ NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

Ngày 20 tháng 01 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông. Sau hơn 3 năm thực hiện, các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi cũng như hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên phạm vi cả nước bước đầu đã đi dần vào nền nếp. Công tác quản lý của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông tuy đã giảm, nhưng những tác động xấu dẫn đến xói lở bờ, làm thay đổi hoặc cản trở dòng chảy do hoạt động khai thác cát, sỏi vẫn còn diễn ra. Tại một số địa phương, tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân các tỉnh) cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; kiên quyết đình chỉ các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi trái phép. Lực lượng cảnh sát kết hợp với thanh tra giao thông đường thủy và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Văn hoá - Thông tin theo chức năng, quyền hạn của mình khoanh vùng, xác định ranh giới các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác cát, sỏi lòng sông trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Ngoài các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải thực hiện theo các quy định như sau:

a) Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khảo sát, thăm dò và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi).

b) Uỷ ban nhân dân các tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên các diện tích đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt trữ lượng. Trước khi cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học, Công nghệ và Môi trường về các điều kiện, bảo vệ đê điều, cầu, cống, đảm bảo giao thông đường thuỷ, bảo vệ môi trường, môi sinh... theo các quy định của pháp luật.

c) Đối với các dòng sông nhánh, ngắn thuộc các tỉnh miền núi, trung du, trữ lượng cát, sỏi ít, không phù hợp để tiến hành thăm dò, Uỷ ban nhân dân các tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn, không ảnh hưỏng đến đê điều, cầu, cống, giao thông đường thủy, môi trường, môi sinh ... Khối lượng cát, sỏi được phép khai thác của một giấy phép không vượt quá 50.000m3/năm, thời hạn của một giấy phép khai thác không vượt quá 12 tháng.

4. Bộ Giao thông vận tải lập và phê duyệt các kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét hàng năm.

Trường hợp nạo vét nếu có kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông ở trong ranh giới một tỉnh phải đăng ký khối lượng tận thu cát, sỏi tại Sở Công nghiệp của tỉnh; nếu khu vực nạo vét thuộc ranh giới hai hay nhiều tỉnh thì phải đăng ký khối lượng tận thu cát, sỏi tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công nghiệp) và tại các Sở Công nghiệp có liên quan.

5. Bộ Công nghiệp với chức năng quản lý nhà nước, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông; đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông.

6. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 1999 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 16/2002/CT-TTg

Hanoi, July 31, 2002

 

DIRECTIVE

ON FURTHER ENHANCING THE STATE MANAGEMENT OVER SAND AND GRAVEL SURVEY, EXPLORATION AND EXPLOITATION AS WELL AS RIVER-BED DREDGING IN COMBINATION WITH FULL EXTRACTION OF SAND AND GRAVEL THEREFROM

On January 20, 1999, the Prime Minister issued Directive No. 03/1999/CT-TTg aiming to enhance the State management over sand and gravel survey, exploration and exploitation as well as river-bed dredging in combination with full extraction of sand and gravel therefrom. After more than three years, the activities of sand and gravel survey, exploration and exploitation as well as river-bed dredging in combination with full extraction of sand and gravel therefrom across the country have gradually been put into order. The managerial work of ministries, branches and Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities has been step by step enhanced. However, illegal exploitation of river-bed sand and gravel, though slowed down, has caused adverse impacts, leading to landslides and change or obstruction of flows. In some localities, the illegal river-bed sand and gravel exploitation still develops complicatedly and uncontrollably, thus causing difficulties to the managerial work.

In order to overcome the above-said shortcomings and further enhance the State management over sand and gravel survey, exploration and exploitation as well as river-bed dredging in combination with full extraction of sand and gravel therefrom according to law provisions, the Prime Minister hereby instructs:

1. The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities (hereafter referred collectively to as the provincial Peoples Committees) to further enhance the inspection of river-bed sand and gravel exploitation activities; resolutely suspend the illegal survey, exploration and exploitation of sand and gravel. The police forces shall coordinate with waterway transportation inspectorate and relevant agencies in stepping up the examination and handling of means and means owners that illegally exploit, transport and trade in sand and gravel, and violate law provisions.

2. The provincial Peoples Committees to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministries of Communications and Transport, Agriculture and Rural Development; Industry; Science, Technology and Environment; Defense; Public Security; and Culture and Information, within the ambit of their respective functions and powers, in determining the areas where the river-bed sand and gravel survey, exploration and exploitation activities are prohibited or temporarily prohibited within the scope of administrative management by their respective localities, then submitting such to the Prime Minister for consideration and approval.

3. Apart from the areas where mineral activities are prohibited or temporarily prohibited, which have been approved by the Prime Minister, the granting of river-bed sand and gravel survey, exploration and exploitation permits must comply with the following stipulations:

a/ The Ministry of Industry shall grant survey and exploration permits and organize the evaluation and approval of river-bed sand and gravel reserve and quality according to the provisions of the Law on Minerals and the Governments Decree No. 76/2000/ND-CP of December 15, 2000 detailing the implementation of the Law on Minerals (Amended).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ For short river tributaries in mountainous and midland provinces with low sand and gravel deposits and unsuitable conditions for exploration, the provincial Peoples Committees shall grant permits to exploit sand and gravel for use as construction materials and take responsibility for the safety of dykes, bridges, sluice gates, waterway transportation, environment and ecological environment The volume of to be-exploited sand and gravel under each permit shall not exceed 50,000 m3/year, and the valid duration of each exploitation permit shall not exceed 12 months.

4. The Ministry of Communications and Transport to elaborate and approve plans on dredging harbors, widening canals and regulating water flows and organize the implementation of the annual dredging plans.

In cases where river-bed dredging in combination with full extraction of sand and ravel is carried out within one province, the extraction volume must be registered at the provincial Service of Industry; if the to be-dredged area spreads over 2 or more provinces, the extraction volume must be registered at Vietnam Geological and Mineral Department (the Ministry of Industry) and the concerned provincial/municipal Industry Services.

5. The Ministry of Industry, with the State management function, to assume the prime responsibility and coordinate with the provincial Peoples Committees and relevant agencies in enhancing the propagation and dissemination among people of the law provisions on sand and gravel survey, exploration and exploitation as well as river-bed dredging in combination with full extraction of sand and gravel therefrom; and at the same time coordinate the direction and guidance of the work of inspection, examination and handling of the violating acts in river-bed sand and gravel exploitation.

6. This Directive replaces Directive No. 03/1999/CT-TTg of January 20, 1999 and takes effect 15 days after its signing.

The Prime Minister requests the concerned ministries and branches as well as the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities to seriously organize the implementation of this Directive. In the course of implementation, if any problems arise, agencies should promptly report them to the Prime Minister for consideration and settlement.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/07/2002 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.887

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!