Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Anh Cương
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; Ch thsố 1848/CT-BNN-PCTT ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chng lũ bão năm 2019; Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2019. Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ thị các cấp, các ngành chủ động triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT & TKCN năm 2018. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch phòng, chng thiên tai năm 2019;

2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp từ tỉnh đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành;

3. Thành lập và tổ chức tập huấn, tập dượt, diễn tập cho các lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng, chng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu, trong đó đặc biệt chú ý việc tổ chức thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở đchủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu;

4. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ PCTT & TKCN cần thực hiện trong năm 2019 sát với tình hình thực tế, chú ý xây dựng các phương án ứng phó trong điều kiện có bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh;

5. Đẩy nhanh tiến độ tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình đê điều, thủy lợi, các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo chất lượng, kịp đưa công trình vào phòng, chống thiên tai năm 2019 và các năm tiếp theo;

6. Tổ chức tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều, thủy lợi nội đồng, các công trình phòng chống thiên tai, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình để xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn và lực lượng tăng cường để chuẩn bị hộ đê theo phương án, kế hoạch được duyệt;

7. Vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị xả lũ của các hchứa nước, btrí đủ thiết bị dự phòng đảm bảo vận hành công trình trong mọi tình hung. Khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ. Các đơn vị được giao quản lý cng dưới đê phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố; chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng m cng trong mùa lũ;

8. Tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, phát hiện kịp thời các sự ccông trình đê điều để xử lý ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê, kè, cng. Căn cứ phương án hộ đê năm 2019, chủ động chuẩn bị đủ slượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê theo từng tuyến đê. Ngoài slượng vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cn có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn phục vụ công tác hộ đê khi có yêu cầu;

9. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tăng cưng thông tin truyền thông về phòng, chng thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai thường hay xảy ra trên địa bàn để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là;

10. Tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ v công tác phòng, chng thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đtừng bước hiện đại hóa văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành, tăng cường phương tiện, thiết bị để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, chỉ đạo phòng chống thiên tai kịp thời, chính xác; tổ chức việc đào tạo, bi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

11. Triển khai kế hoạch và Quy chế tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu. Lập kế hoạch quản lý, từng bước đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

12. Triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gn với thực hiện tiêu chí 3.2. "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại ch" trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Chú trọng việc tổ chức các lớp tập hun, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và đánh giá tiêu chí đảm bảo thực chất, tránh hình thức;

13. Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai của các đối tượng thuộc diện bắt buộc đóng góp Quỹ trên địa bàn. Thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý thu, chi Quỹ Phòng, chng thiên tai tỉnh Hải Dương theo quy định;

14. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông; rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều, thủy lợi theo quy định của Luật Đê điều, Luật Thủy lợi.

15. Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, trực ban và chế độ báo cáo trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban QG ƯPSCTT&TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN t
nh;
- UBND các huyện, TP;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, Ô Chính.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97