Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Ninh Thuận , ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27/10/2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27/10/2015, các cấp chính quyền đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương; các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khoáng sản cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương chưa thật chặt chẽ, việc khai thác khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp, cát, sỏi lòng sông; một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chậm triển khai, không tổ chức khai thác và chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là tiền cấp quyền khai thác với số tiền còn nợ khá lớn, kéo dài nhiều năm.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép kéo dài tại các địa phương mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

3. Thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy hoạch; tăng cường công tác thẩm tra năng lực chủ đầu tư; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt hồ sơ, dự án đầu tư khai thác chế biến, khoáng sản, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường khu vực khai thác, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

4. Rà soát các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chậm triển khai, vi phạm tiến độ đầu tư, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm dự án khai thác, chế biến khoáng sản chậm triển khai, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác đối với dự án không triển khai, không tổ chức khai thác, không nộp tiền cấp quyền khai thác. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc đào ao, cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép; các trường hợp khai thác không đúng hồ sơ thiết kế, ranh giới được cấp phép, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông làm cản trở dòng chảy, có nguy cơ gây sạt lở bờ sông.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tham mưu tổ chức triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn các điểm quy hoạch khoáng sản đáp ứng đủ các điều kiện để đưa vào đấu giá và tiếp tục phối hợp tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoáng sản theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; rà soát các mỏ được cấp phép khai thác đã quá thời hạn nhưng không triển khai, không tổ chức khai thác, các mỏ còn nợ tiền cấp quyền khai thác để tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định; nâng cao chất lượng thẩm định báo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông; thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng, tổng hợp, tham mưu báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, đôn đốc việc nộp tài liệu báo cáo thăm dò khoáng sản vào Lưu trữ địa chất theo quy định pháp luật;

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản, vi phạm các quy định trong sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông.

b) Sở Xây dựng:

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tham mưu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tại các địa phương, nhất là các dự án trọng điểm phía Nam tỉnh, các dự án sản xuất vật liệu mới (cát nghiền nhân tạo) thay thế cát, sỏi lòng sông và hướng đến xuất khẩu;

- Chủ trì triển khai việc áp dụng, vận dụng định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục xác nhận, công bố hợp quy đối với sản phẩm cát nghiền nhân tạo để sử dụng trong công trình xây dựng góp phần hạn chế khai thác cát, sỏi lòng sông;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo hồ sơ thiết kế khai thác mỏ đã được thẩm định; phối hợp với các cơ quan có chức năng xem xét đánh giá và lựa chọn công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; rà soát, đề xuất bổ sung danh mục xuất khẩu khoáng sản vật liệu xây dựng (đá khối, đá ốp lát, đá xây dựng các loại) có thế mạnh của tỉnh;

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; xử lý theo quy định các trường hợp sử dụng vật liệu xây dựng không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo chất lượng và không có hợp quy theo quy định pháp luật.

c) Sở Công thương:

- Thực hiện cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo an toàn trong khu vực khai thác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc ngành quản lý đã được phê duyệt để tham mưu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ các dự án khai thác khoáng sản có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản, chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về trồng rừng thay thế; phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên diện tích đất có rừng;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt lở bờ sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ, đập, các công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện các dự án nạo vét, nâng cấp hồ chứa, công trình thủy lợi, các dự án cải tạo đất thuộc thẩm quyền quản lý có thu hồi khoáng sản; quản lý chặt chẽ không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thực hiện dự án liên quan đến nông nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép.

đ) Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; thực hiện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định;

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tải trọng các phương tiện vận chuyển khoáng sản trên các tuyến tỉnh lộ và phối hợp với địa phương đối với các tuyến huyện lộ, đường giao thông nông thôn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình giao thông theo quy định.

e) Sở Kế hoạch và đầu tư:

- Tăng cường công tác thẩm tra năng lực tài chính chủ đầu tư các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trước khi tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư và kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản và tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm tiến độ đầu tư.

g) Sở Tài chính

- Rà soát tổng thể chính sách tài chính về khoáng sản (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) và đề xuất, tham mưu điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư sản xuất, chế biến vật liệu mới (cát nghiền nhân tạo) thay thế cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản có sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi, đất, cát san lấp) không chứng minh được nguồn gốc khai thác từ các mỏ hợp pháp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều tiết nguồn thu từ các hoạt động khai thác khoáng sản cho các địa phương; bố trí kinh phí thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

h) Cục Thuế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đối chiếu khối lượng kê khai, nộp thuế của các đơn vị khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định; đôn đốc các đơn vị khai thác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật, có các giải pháp hữu hiệu trong việc thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với các đơn vị khai thác khoáng sản và cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ khoáng sản (đá, cát, đất, sỏi, đất sét); phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản, xử lý nghiêm tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào, nhất là việc sử dụng, mua bán, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.

i) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với mỏ đá xây dựng; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

k) Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường tại các mỏ; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi lòng sông, vật liệu san lấp; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập khẩu khoáng sản trái phép;

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là những nơi thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra các điểm nóng về hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Cử lực lượng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản khi có yêu cầu.

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương theo Phương án đã được phê duyệt; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực giáp ranh giữa các xã, các huyện;

- Chỉ đạo, tổ chức thường xuyên các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép nhất là cát xây dựng, vật liệu san lấp,... có biện pháp quản lý, ngăn chặn hiệu quả không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn tại địa phương;

- Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn để đề xuất bổ sung diện tích các dự án khai thác, chế biến khoáng sản vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, để có cơ sở thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những kiến nghị, khiếu nại của người dân về các vấn đề liên quan đến dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông, vật liệu san lấp kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có giải pháp xử lý, ngăn chặn triệt để, dứt điểm.

m) Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành và pháp luật có liên quan trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và an ninh trật tự tại địa phương; bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp phép, áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, tận thu tối đa khoáng sản có ích và bảo vệ môi trường; thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khi kết thúc khai thác theo đúng quy pháp luật về khoáng sản;

- Thực hiện nghiêm việc kê khai sản lượng khai thác, chế biến; nộp đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, nộp tài liệu báo cáo thăm dò khoáng sản vào Lưu trữ địa chất theo quy định pháp luật.

n) Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức và người dân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản; biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện và đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc kiểm tra, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của các cấp chính quyền địa phương.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành: TN&MT, XD, CT, GTVT, TC, NN&PTNT, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, TT&TT, Công an tỉnh, Cục Thuế;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Thuận;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, khối NC-TH;
- Lưu: VT, KTTH, Hào b.

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152