Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 01/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Những năm qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh ta cơ bản đã chấp hành nghiêm Chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Tuy nhiên, có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra tình trạng mua, bán, sử dụng pháo nổ trái phép, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 15/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2009 và thay thế các quy định trước đây về quản lý, sử dụng pháo. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo; đồng thời có kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự các cuộc bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh có văn bản hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt cần tăng cường phổ biến vào các dịp lễ, tết...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 36/2009/NĐ-CP đến giáo viên, sinh viên, học sinh; có biện pháp giáo dục, quản lý và tổ chức cho học sinh, sinh viên cam kết không tham gia mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về số lượng, tầm bắn, số điểm, thời gian, thời lượng và thời điểm dự kiến bắn pháo hoa để đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra...báo cáo Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch.

6. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Chi nhánh Hải quan Bắc Kạn chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo theo chức năng, thẩm quyền.

7. Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp để tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương; bảo đảm nguyên tắc không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để bắn pháo hoa.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong cán bộ, nhân dân; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn các cuộc bắn pháo hoa trên địa bàn quản lý.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

10. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Giám đốc Công an tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; định kỳ tổng hợp kết quả để Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 14/12/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Kạn;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban. Ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Sở Tư pháp;
- Báo Bắc Kạn;
- Đài PT-TH tỉnh; đưa tin
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Chí Trung

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.485
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76