Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định đối tượng điều kiện vay hỗ trợ nhà ở

Số hiệu: 07/2013/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện vay vốn để thuê, mua nhà ở xã hội

Từ ngày 01/6/2013, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ vay vốn để mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại diện tích nhỏ và giá rẻ.

Khi mua nhà ở xã hội, các đối tượng trên sẽ được vay với lãi suất ưu đãi 6% nếu đã có hợp đồng thuê, thuê mua hợp pháp.

Nếu các đối tượng này mua nhà ở thương mại diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá dưới 15 triệu đồng/m2 thì cũng sẽ được hưởng mức vay ưu đãi nếu đáp ứng các điều kiện:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng BHXH từ 1 năm trở lên;

- Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại hợp pháp.

Bên cạnh đó, cá nhân vay vốn cũng phải đáp ứng các điều kiện vay vốn tại khoản 1 điều 3 Thông tư 11/2013/TT-NHNN. 

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BXD.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2013/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định các đối tượng và điều kiện được vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc xác định các đối tượng được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội; vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 và vay vốn để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội;

b) Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

c) Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội;

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quy định về đối tượng được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội và đối tượng được vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2

1. Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân;

2. Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Điều 3. Điều kiện được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội; điều kiện được vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2

1. Điều kiện được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội:

Đối tượng quy định tại Điều 2 được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội khi đã có hợp đồng thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện được vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2:

a) Đối tượng và hộ gia đình của đối tượng quy định tại Điều 2 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể là:

+ Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người;

+ Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.

- Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật.

b) Xác nhận điều kiện được vay theo quy định tại Khoản 2 Điều này:

- Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục 1) và chỉ xác nhận 01 lần;

- Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi đối tượng đó có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục 2) và chỉ xác nhận 01 lần.

c) Mỗi hộ gia đình chỉ được vay 01 lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của Thông tư này.

3. Đối tượng quy định tại Điều 2, ngoài đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Điều 4. Quy định về điều kiện được vay vốn của doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội

1. Đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội ngoài đảm bảo đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, còn phải đảm bảo có đủ các điều kiện sau:

- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Có văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Đã có đất sạch và giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, phải có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

3. Các doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định tại Điều này và có nhu cầu vay vốn thì phải gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho vay.

4. Ngân hàng cho vay các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ trên cơ sở danh mục các dự án do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ. Tổng mức cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp chiếm tối đa 30% nguồn tái cấp vốn hỗ trợ nhà ở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các ngân hàng.

Điều 5. Quy định về nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và có giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2

1. Nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 quy định trong Thông tư này là nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư tại các dự án phát triển nhà ở.

2. Diện tích căn hộ, căn nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Đối với căn hộ chung cư: là diện tích sàn của căn hộ (bao gồm cả diện tích ban công, lô-gia sử dụng riêng của căn hộ) được ghi trong hợp đồng mua bán theo nguyên tắc tính kích thước thông thủy của căn hộ (kể cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong nhưng không bao gồm diện tích cột và hộp kỹ thuật bên trong căn hộ);

b) Đối với nhà thấp tầng: có diện tích sàn nhà ở nhỏ hơn 70m2 và diện tích khuôn viên đất nhỏ hơn 70m2.

3. Giá bán của căn hộ, căn nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Giá bán được ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở là giá bán nhà hoàn thiện, đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

b) Đối với nhà chung cư: giá bán tính cho 1m2 sàn theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này;

c) Đối với nhà thấp tầng: giá bán là giá tính cho 1m2 sàn nhà ở, trong đó bao gồm cả giá đất.

Điều 6. Xử lý vi phạm

1. Các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Thông tư này được xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối về đối tượng, điều kiện được vay hỗ trợ nhà ở để thuê, thuê mua, mua nhà ở theo quy định trong Thông tư này thì ngoài việc bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và phát triển nhà ở, còn bị buộc phải trả lại số tiền đã vay, chấm dứt hợp đồng vay đã ký với các tổ chức tín dụng.

3. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định liên quan đến xác nhận đối tượng đủ điều kiện được vay để hỗ trợ nhà ở theo quy định trong Thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để phối hợp cùng giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ XD;
- Bộ Xây dựng: Các đơn vị trực thuộc Bộ XD;
- Lưu: VT, QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân khi vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở KHI VAY THUÊ, MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN 70M2, GIÁ BÁN DƯỚI 15 TRIỆU ĐỒNG/M2

Tên Cơ quan, đơn vị1............................................................................... xác nhận:

Ông (bà):...................................................................................................................

CMND số ……..........................………………, cấp ngày ……tháng…….năm………

Nơi cấp......................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................

Hiện đang công tác tại:.............................................................................................

Thực trạng về nhà ở hiện nay2:................................................................................

……….., ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

____________

1 Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận;

2 Xác nhận chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2 sử dụng/người.

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Mẫu Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI VAY VỐN THUÊ, MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN 70M2, GIÁ BÁN DƯỚI 15 TRIỆU ĐỒNG/M2

Kính gửi3: …………………………………………….

Họ và tên chủ hộ4:......................................................................................................

Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại:.......................................................................

Số sổ hộ khẩu............................................................................................................

Số thành viên trong hộ gia đình……….người

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □

Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2 sử dụng/người □

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

…….., ngày … tháng … năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận về hộ khẩu, nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường)……….
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố)……..
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________

3 Gửi Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ở hiện tại.

4 Theo hộ khẩu đã đăng ký.

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 07/2013/TT-BXD

Hanoi, May 15, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING ON THE DETERMINATION OF SUBJECTS ENTITLED TO BORROW LOANS FOR HOUSING ASSISTANCE ACCORDING TO THE GOVERNMENT’S RESOLUTION NO. 02/NQ-CP DATED JANUARY 07, 2013

Pursuant to the Law on Housing dated November 29, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2008/ND-CP dated February 04, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 71/2010/ND-CP dated June 23, 2010 on detailing and guiding implementation of the Law on Housing; 

Pursuant to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP, January 07, 2013 on some solutions to remove difficulties for business production, market support, handling of bad debts; 

At the proposal of Director of the Department of Housing and real estate market Management;

The Minister of Construction promulagtes the Circular guiding on the determination of subjects and conditions for being entitled to borrow loans for housing assistance according to the Government’s Resolution no. 02/NQ-CP dated January 07, 2013,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope of regulation

This Circular regulates contents relating to the determination of subjects entitled to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses; borrow funds for hiring, purchase of commercial houses with areas of less than 70m2, at sale price of less than 15 million VND/m2 and borrow funds for investment in development of social houses according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013.

2. Subjects of application

a. Cadres, civil servants, public employees, armed forces and persons with low income wish to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses;

b. Cadres, civil servants, public employees, armed forces and persons with low income wish to borrow loans for hiring or purchase of commercial houses with area of less than 70m2, at sale price of less than 15 million VND/m2­­­­;

c. Enterprises being investors of projects on social house construction; enterprises being investors of projects on commercial houses converted the use purpose into projects on social houses;

d. Relevant organizations, individuals.

Article 2. Provision on subjects entitled to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses and subjects entitled to borrow funds for hiring, purchase of commercial houses with areas of less than 70m2, at sale price of less than 15 million VND/m2    

1. Cadres, civil servants, public employees enjoying wage from the State budget in agencies of the Party, State, Fartherland Front and socio-political organizations, social - professional organizations; public employees in public non-business units; people’s armed forces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Conditions for being entitled to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses and conditions for being entitled to borrow funds for hiring, purchase of commercial houses with areas of less than 70m2, at sale price of less than 15 million VND/m2  

1. Conditions for being entitled to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses:

Subjects specified in Article 2 shall be entitled to borrow loans for hiring, purchase-hiring and purchase of social houses when they had contracts of hiring, purchase-hiring and purchase of social houses as prescribed by law.

2. Conditions for being entitled to borrow funds for hiring, purchase of commercial houses with areas of less than 70m2, at sale price of less than 15 million VND/m2:

a. Persons and their households specified in Article 2 must meet fully the following conditions:

- They have not yet had any house owned by them, or they had house but it is too cramped.  Particularly:

+ Their house is condominium apartment, but the average dwelling area of household is lower than 8m2 use/person;

+ Their house is separate house, but the average dwelling area of household is lower than 8m2 use/person and area of its precinct is lower than standard of the minimum land area falling in cases permitted to renovate, construct in accordance with regulation of the provincial People’s Committees.

- Subjects entitled to borrow loans must have registered permanent residence in central-affiliated cities and provinces where have projects on houses. For case of temporary residence, they must participate in social insurance from 1 year or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Confirmation of conditions for being entitled to borrow loans as prescribed in clause 2 of this Article:

- Subjects specified in clause 1 Article 2 must have confirmation of units where they are working about the working place and actual situation of house (according to the form in Annex 1) and only confirm once;

- Subjects specified in clause 2 Article 2 must have written confirmation of the communal People’s Committee where they registered permanent residence or temporary residence about the household registration and actual situation of house (according to the form in Annex 2) and only confirm once;

c. Each household is entitled to borrow solely once for housing assistance as prescribed in this Circular.

3. Subjects specified in Article 2, apart from ensuring full conditions as prescribed in this Article, they must meet conditions for borrow loans as prescribed in the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013 of the State bank of Vietnam stipulating provision of loans assisting on house according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013.     

Article 4. Provision on conditions for being entitled to borrow funds applicable to enterprises being investors of projects on social house construction, enterprises being investors of projects on commercial houses converted the use purpose into projects on social houses

1. For enterprises being investors of projects on social house construction, apart from ensuring conditions for loans as prescribed by the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013 of the State bank of Vietnam stipulating provision of loans assisting on house according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013, they must ensure the following conditions:  

- Having investment project already approved by competent authorities as prescribed by law;

- Having written approval for investment of competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For enterprises being investors of projects on commercial houses converted the use purpose into projects on social houses, apart from conditions specified in clause 1 of this Article, they must have decision of competent authorities which permit them to convert commercial houses into social houses.

3. Enterprises that are eligible as specified in this Article and wish to borrow loans must send a dossier meeting conditions as prescribed in clause 1 and clause 2 of this Article enclosed with demand on amount need borrow to the Ministry of Construction for examination, appraisal and summing them to send to the State bank of Vietnam and banks specified in the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013 of the State bank of Vietnam for consideration on provision of loans.

4. Banks shall provide loans to enterprises being investors of projects on social house construction and projects on commercial houses converted the use purpose into projects on social houses according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013, on the basis of list of projects announced by the Ministry of Construction in each period.  Total loan levels of bank to enterprises maximally may be 30% of the source re-financing for house assistance of the State bank of Vietnam to banks.

Article 5. Provision on commercial houses with areas of less than 70m2 and at sale price of less than 15 million VND/m2

1. Commercial houses with areas of less than 70m2 and at sale price of less than 15 million VND/m2 prescribed in this Circular are commercial houses invested by enterprises at projects on housing development.

2. Areas of apartments, houses as prescribed clause 1 of this Article are defined as follows:

a. For condominium apartment: It means the floor area of apartment (including area of  balcony, separately-used loggia) inscribed in contract of purchase and sale according to  the principle of counting the clearance size of apartment (including area of walls dividing the inside rooms, but excluding areas of technical columns and boxes inside apartment);

b. For houses with low storey: Area of housing floor is less than 70m2 and area of land precinct is less than 70m2.

3. The sale prices of apartments, houses as prescribed clause 1 of this Article are defined as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. For condominium apartment: It is the sale price for 1m2 floor as prescribed in point a clause 2 of this Article;

c. For houses with low storey: It is the sale price for 1m2 housing floor, included the land price.

Article 6. Handling of violations

1. Acts of administrative violations as prescribed in this Circular shall be handled as prescribed by law on administrative violation sanction, law on construction, law on housing and law on real estate business.

2. Organizations, individuals conducting fraudulent acts on subjects, conditions for borrowing loans for housing assistance for hiring, purchase-hiring, purchase of house as prescribed in this Circular, apart from being sanctioned in accordance with regulation on administrative violation sanction in the housing management and development, they shall be forced to repay the loans, terminated contract of loan signed with credit institutions.   

3. Persons misusing titles, powers to do in contrary on regulations related to confirmation of subjects eligible to borrow loan for housing assistance as prescribed in this Circular, depending on the seriousness of violations, they shall be handled administratively or prosecuted for penal liability.  If the violators cause material damages, they must pay compensation.

Article 7. Implementation Provisions

1. This Circular takes effect on June 01, 2013.

2. In the course of implementation, any arising problems or difficulties should be reported to the Ministry of Construction for coordination in settlement or submission to competent agencies for consideration and decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
DEPUTY MINISTER
Nguy
e
n Tran Nam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 hướng dẫn việc xác định đối tượng và điều kiện vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68.353

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!