Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 994/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 994/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 994/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1610/BNN-KHTH ngày 15/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 63/TTr-SNN ngày 18/6/2013; Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 805/STC-HCSN ngày 25/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2013 như sau:

1. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ thiên tai, thiếu đất sản xuất di chuyển đến nơi ở mới: 20.000.000 đồng/hộ.

- Hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân cư xen ghép: 50.000.000 đồng/hộ.

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác bố trí dân cư: 49.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 318.118.600 đồng.

2. Kinh phí hỗ trợ

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 3.797.118.600 đồng (Ba tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, sáu trăm đồng).

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí đã được bố trí thực hiện chương trình trong kế hoạch năm 2013 (Trong đó: Kinh phí được giao trong dự toán năm 2013 là 3.000.000.000 đồng; phần kinh phí chuyển nguồn từ năm 2012 là 797.118.600 đồng).

(Có biểu Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư và có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình và số vốn được giao theo đúng mục tiêu của Chương trình và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; Chi cục Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VB UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KT, KTN;
+ Lưu VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 994/QD-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

CHỦ ĐẦU TƯ: CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC GIANG

ĐVT: Triệu đồng

TT

Địa chỉ

Nội dung

Khối lượng (hộ)

Giá trị
(Triệu đồng)

Ghi chú

I

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

5

350

 

1

Xã Tuấn Mậu

 

5

350

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét.

 

100

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Sửa chữa, nâng cấp đập + kênh Đồng Rều thôn Thanh An

 

250

Theo TK BVTC được duyệt

II

HUYỆN LỤC NAM

 

9

630

 

1

Xã Lục Sơn

 

 

630

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

 

180

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép

 

 

 

 

 

+ Mương thoát nước khu dân cư Rừng Long

 

300

Theo TK BVTC được duyệt

 

 

+ Sân bê tông, tường rào lớp học mầm non cắm bản thôn Đồng Vành 2

 

150

Theo TK BVTC được duyệt

III

HUYỆN LỤC NGẠN

 

32

2.240

 

1

Xã Tân Lập

 

17

1.190

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ sạt lở.

 

340

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép

 

 

 

 

 

+ Đường liên xã từ trường THCS đi Tân Hồng

 

400

Theo TK BVTC được duyệt

 

 

+ Đường từ cổng trường Mầm non Khả đi ra đường huyện huyện ĐH81

 

450

Theo TK BVTC được duyệt

2

Xã Đèo Gia

 

2

140

 

 

 

- Hỗ trợ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ ngập lũ, sạt lở.

 

40

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Cứng hóa kênh nội đồng thôn Đèo Gia

 

100

Theo TK BVTC được duyệt

3

Xã Kim Sơn

 

1

70

Di chuyển trong xã 01 hộ, di chuyển sang xã Đồng Cốc 02 hộ

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống trong vùng thiếu đất ở, đất sản xuất

 

20

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Hỗ trợ để điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao các hộ mới đến

 

50

50 triệu đồng/hộ

4

Xã Đồng Cốc

 

2

140

Nhận dân xen ghép từ xã Kim Sơn sang 02 hộ

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống trong vùng thiếu đất ở, đất sản xuất

 

40

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Hỗ trợ để điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao các hộ mới đến

 

100

50 triệu đồng/hộ

5

Xã Giáp Sơn

 

2

140

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ lũ quét

 

40

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Công trình phụ trợ trường mầm non khu Trại Mới

 

100

Theo TK BVTC được duyệt

6

Xã Mỹ An

 

4

280

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ ngập lũ

 

80

20 triệu đồng/hộ

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Đường giao thông từ Xuân An đi An Phú

 

200

Theo TK BVTC được duyệt

 

7

Xã Trù Hựu

 

4

280

 

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ ngập lũ.

 

80

20 triệu đồng/hộ

 

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Đường giao thông thôn Hựu

 

200

Theo TK BVTC được duyệt

 

IV

HUYỆN YÊN THẾ

 

3

210

 

 

1

Xã Đồng Kỳ

 

1

70

Di chuyển trong xã 01 hộ, di chuyển sang xã Đồng Tâm 01 hộ

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ sạt lở.

 

20

20 triệu đồng/hộ

 

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Cứng hóa đường giao thông thôn Trại Chuối 2

 

50

Theo TK BVTC được duyệt

 

2

Xã Đồng Tâm

 

2

140

Di chuyển trong xã 01 hộ, nhận dân xen ghép từ xã Đồng Kỳ sang 01 hộ

 

 

 

- Hỗ trợ hộ gia đình di dân sống ở vùng nguy cơ ngập lũ, sạt lở.

 

40

20 triệu đồng/hộ

 

 

 

- Công trình hỗ trợ cộng đồng nơi nhận dân xen ghép: Đường vào chùa Thác Thần

 

100

Theo TK BVTC được duyệt

 

V

Chi phí thực hiện công tác bố trí dân cư

 

 

49

 

 

 

 

- Chi hội thảo triển khai, tổng kết (08 hội nghị tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế; 02 hội nghị/huyện)

 

6,16

 

 

 

 

- Phụ cấp thêm giờ cho cán bộ thẩm tra, khảo sát cho 04 cán bộ trong 02 tháng

 

3,35

 

 

 

 

- Chi thông tin tuyên truyền trên báo, đài

 

15,00

 

 

 

 

- Chi văn phòng phẩm

 

4,50

 

 

 

 

- Xăng xe kiểm tra….

 

19,99

 

 

VI

DỰ PHÒNG

 

 

318.1186

 

 

 

 

Tổng cộng:

49

3.797.118.6

 

 

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm chín bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, sáu trăm đồng)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 994/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242