Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 963/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 02/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN: QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP, ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho việc lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ Trình số 1219/TTr-SNNPTNT ngày 27/5/2016 về việc đề nghị phê duyt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Sở Tài chính tại Công văn số 1047/STC-TCHCSN ngày 06/5/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 516/SKHĐT-KTN ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Cơ quan quản lý và thực hiện dự án: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

6. Mục tiêu, yêu cầu và các vấn đề chính cần giải quyết của dự án quy hoạch

a) Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước cho người dân nông thôn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Quy hoạch định hướng cho việc khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn Tài nguyên nước, góp phần bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn.

- Quy hoạch là cơ sở khoa học và thực tế cho công tác lập kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Cung cấp cơ sở cho công tác chuẩn bị các Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn hiện có trên địa bàn tỉnh, huy động các nguồn lực, bao gồm cả xã hội hóa, hợp tác công - tư; theo giai đoạn 2016-2020, 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, đáp ứng được các mục tiêu chiến lược quốc gia về Nước sạch nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Cung cấp công cụ cho công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

b1) Đến năm 2020:

- 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 50% sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT của Bộ Y tế. (Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX.)

- Tiêu chuẩn cấp nước từ 80 - 100 lít/người/ngày

b2) Đến năm 2030:

- 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT của Bộ Y tế.

- Tiêu chuẩn cấp nước từ 80 - 100 lít/người/ngày

c) Yêu cầu và các vấn đề chính cần giải quyết của dự án quy hoạch:

- Đánh giá thực trạng các công trình cấp nước sạch nông thôn hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất và dự báo khả năng khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sạch cho khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Đề xuất các giải pháp khai thác các nguồn nước, bổ sung nguồn nước, nâng cao năng lực khai thác các công trình cấp nước hiện có ở địa bàn nông thôn toàn tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp và lộ trình đầu tư xây dựng mới, sửa cha nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo các giai đoạn 2016-2020, 2020-2025, đưa ra các dự án ưu tiên phù hợp với quy hoạch nông thôn mới của tỉnh (Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, Quyết định s 238/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đ án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030). Đồng thời, chú ý đến điều kiện biến đi khí hậu, nước biển dâng như hiện nay trong từng giai đoạn quy hoạch.

- Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đến các nguồn nước ở khu vực nông thôn của tỉnh theo các kịch bản biến đổi khí hậu được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030.

- Đưa ra các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững, ổn định và bảo vệ nguồn Tài nguyên nước; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo an toàn cấp nước. Từng bước hiện đại hoá hệ thống sản xuất, quản lý và kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh. Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao điều kiện sống của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Lựa chọn nguồn nước, địa điểm xây dựng các nhà máy cấp nước sạch có quy mô lớn. Khai thác có hiệu quả các nguồn nước đồng thời bảo vệ Tài nguyên nước mặt, nước dưới đất.

7. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

- Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi gồm các huyện sau: Các huyện đồng bằng gồm Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; các huyện miền núi gồm: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và huyện đảo Lý Sơn.

- Thời kỳ lập quy hoạch: Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

8. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch

Nâng cao hiệu quả khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn, sử dụng Tài nguyên nước và bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy hoạch này là cơ sở định hướng cho việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn có hiệu quả, ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến nguồn nước và môi trường. Đồng thời, làm cơ sở khoa học phục vụ trực tiếp cho quá trình thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ/TTg ngày 25/8/2000.

Đánh giá thực trạng cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đra giải pháp thực hiện quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

9. Sản phẩm quy hoạch

- Thuyết minh dự án: Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, bảng biểu thống kê, các phụ lục tính toán....) (12 bộ)

+ Báo cáo tổng hợp (12 bộ).

+ Báo cáo tóm tắt (12 bộ).

- Thành phần bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng cấp nước nông thôn tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ nhu cầu sử dụng nước nông thôn tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ nguồn nước dưới đất nông thôn tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ nguồn nước mặt nông thôn tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước nông thôn tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ: 1/100.000: 12 bộ.

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng các nguồn nước mặt, nước dưới đất và khả năng khai thác ngun nước theo từng giai đoạn quy hoạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ: 1/100.000: 12 bộ.

Kèm theo 03 đĩa CD ghi lại toàn bộ sản phẩm giao nộp

10. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện

a) Kinh phí thực hiện: 618.315.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm mười tám triệu, ba trăm mười lăm ngàn đồng chn)

b) Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trong dự toán giao đầu năm tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016; phần còn thiếu bố trí trong năm 2017 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố tiến hành lập Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Quyết định này.

b) Chuẩn xác phần kinh phí còn thiếu và thống nhất với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2017 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 4;
-
CT, PCT(NL) UBND tnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT-TH, CB-TH;
-
Lưu: VT, NN-TNak483.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến 2020, định hướng 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80