Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2008/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 96/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 96/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2008/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII – kỳ họp thứ 18 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và điều hành ngân sách của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2009;
Xét đề nghị của Sở tài chính tại công văn số 3393/STC-QLNS ngày 3 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2010 như sau:

1. Bổ sung vào điểm c, khoản 1, mục I, phần I: “Tiền sử dụng đất các dự án của Trung ương và Thành phố quản lý, do Thành phố thực hiện giao đất (không kể các dự án trên địa bàn Hà Tây cũ giao đất trước 31/7/2008)”.

2. Sửa điểm 3.4, mục I, Phần II:

STT

Nội dung

NSTW (%)

NSTP (%)

NSQH (%)

NSXP (%)

3.4

Tiền sử dụng đất các dự án của Trung ương và Thành phố quản lý, do Thành phố thực hiện giao đất (không kể các dự án trên địa bàn Hà Tây cũ giao đất trước 31/7/2008)

 

100

 

 

3.5

Thu tiền sử dụng đất các dự án còn lại

 

 

100

 

Các nội dung khác của Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, huyện, Thị xã; Chủ tịch UBND Xã, Phường, Thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- TT Công báo TP; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị; VPUB: các PVP, KT, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Hoàng Mạnh Hiển    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2009/QĐ-UBND ngày 28/08/2009 sửa đổi Quyết định 52/2008/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250