Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 950-TC/HCSN năm 1996 về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 950-TC/HCSN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 950-TC/HCSN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG TIỀN LÃI CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO CÁC DỰ ÁN NHỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Từ ngày 01/10/1996, việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm thực thu vào Kho bạc Nhà nước được thực hiện như sau:

a) 40% dành bù đắp chi phí quản lý cho vay, thu hồi vốn vay và thông tin báo cáo của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

b) 26% dành hỗ trợ công tác hướng dẫn, thẩm định, tổ chức thực hiện và quản lý dự án tại địa bàn từ cấp cơ sở đến ban điều hành dự án nhỏ cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố kể cả các đoàn thể, tổ chức quần chúng có triển khai dự án trên địa bàn từ nguồn vốn do đoàn thể, tổ chức quần chúng Trung ương ra quyết định và vay theo kênh địa phương.

c) 34% chuyển về Trung ương qua Kho bạc Nhà nước Trung ương để dành cho các mục tiêu sau:

- 30% trích lập quỹ dự phòng rủi ro để chi cho các nội dung:

+ Bù đắp các khoản vốn vay bị tổn thất do các nguyên nhân bất khả kháng được Liên Bộ LĐTB và XH - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư xem xét xử lý xoá nợ.

+ Trích bồi dưỡng cho cơ quan công an có tham gia thu nợ. Mức trích quy định thống nhất là 5% trên tổng số tiền thu nợ gốc.

+ Chi trả Toà án phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Phần còn lại sau khi trừ đi các chi phí trên được bổ sung cho quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

- 4% để hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cơ quan quản lý chương trình ở Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, Bộ ngành được phân bổ nguồn vốn cho vay hàng năm.

d) Việc phân phối tiền lãi trên được thực hiện hàng quý, Kho bạc Trung ương hướng dẫn các Kho bạc Nhà nước hạch toán kế toán và phân phối tiền lãi thu được theo đúng quy định trên. Đối với số lãi chuyển về Trung ương, Kho bạc Nhà nước Trung ương mở tài khoản theo dõi và thực hiện cấp chuyển cho các đơn vị được hưởng theo quyết định của Liên Bộ.

Điều 2.

a) Việc phân phối phí quản lý cho đơn vị được hưởng thực hiện theo nguyên tắc tương ứng với số vốn cho vay thuộc dự án được giao quản lý trên địa bàn.

- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ số kinh phí được hưởng do Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ra quyết định phân phối cho các đơn vị được hưởng (bao gồm cả các dự án của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, Bộ ngành triển khai trên địa bàn do cơ quan Trung ương các đoàn thể, tổ chức quần chúng, Bộ ngành ra quyết định cho vay) theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính vật giá - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ở Trung ương căn cứ vào số kinh phí thực chuyển về do Kho bạc Nhà nước Trung ương thông báo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định phân phối cho các đơn vị theo đề nghị của Ban Quản lý điều hành Quỹ quốc gia giải quyết việc làm thành lập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TT-LB ngày 24/7/1992 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư.

b) Việc quản lý nguồn kinh phí được cấp từ số lãi thu được ở đơn vị thực hiện theo chế độ quy định như các nguồn kinh phí được cấp phát từ ngân sách nhà nước:

- Đối với kinh phí phân phối theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, đơn vị quyết toán với Kho bạc Nhà nước (có sự tham gia của Sở Tài chính Vật giá). Kho bạc Nhà nước tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính qua Kho bạc Nhà nước Trung ương.

- Đối với kinh phí phân phối theo quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị quyết toán với Bộ Tài chính.

- Đối với số kinh phí phân phối cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố quyết toán với Kho bạc Nhà nước Trung ương. Kho bạc Nhà nước Trung ương tổng hợp quyết toán với Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tổng hợp quyết toán và báo cáo với Liên Bộ.

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) và thủ trưởng các cơ quan đoàn thể, Hội quần chúng Trung ương được giao quyền quản lý Quỹ quốc gia giải quyết việc làm chỉ đạo các ngành chức năng tiếp nhận, quản lý phân phối, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ từ tiền lãi ở Kho bạc Nhà nước, theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và quy định trên, đảm bảo phục vụ thiết thực cho công tác thẩm định, quản lý và thu hồi vốn của dự án theo các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Kho bạc Nhà nước Trung ương hướng dẫn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện quyết định này; định kỳ (háng quý, 6 tháng và cả năm) báo cáo với Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Kế hoạch và Đầu tư kết quả thu và tình hình phân phối tiền lãi theo các quy định trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/10/1996 và thay thế cho Quyết định 551/QĐ-TC/CĐTC ngày 27/6/1994 của Bộ Tài chính. Đối với số tiền lãi thực thu đến 30/9/1996 sẽ được tổng hợp, báo cáo riêng và tiếp tục xử lý như đã quy định tại Quyết định 551/QĐ-TC/CĐTC ngày 27/6/1994.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 950-TC/HCSN năm 1996 về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.339
DMCA.com Protection Status