Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 946/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 31/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC CỦA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ ĐỐI VỚI BÁO QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính ph V vic chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 5/2/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 410/TTr- STTTT ngày 23/5/2016 về việc đề nghị ban hành Quy định mức giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi như sau:

Nấc khối lượng

Giá cước (đồng/tờ)

Ni tỉnh

Liên tỉnh

Đến 50 gram

910

990

Trên 50gram đến 100 gram

970

1.100

Mỗi 50gram tiếp theo

120

140

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với kinh phí phát sinh do tăng chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi trong năm 2016, đề nghị Báo Quảng Ngãi lập dự toán, trình cấp thẩm quyền quyết định bổ sung.

2. Từ năm 2017, chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi được bố trí trong dự toán kinh phí của Báo Quảng Ngãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tinh ủy;
- Báo Quảng Ngãi;
- Bưu điện tnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH(bnt87).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 946/QĐ-UBND ngày 31/05/2016 quy định giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183