Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 930/QĐ-BGTVT 2021 tiêu chuẩn sử dụng tàu Huấn luyện nghề Khai thác máy tàu thủy

Số hiệu: 930/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀU HUẤN LUYỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật. Trong đó có nghề Khai thác máy tàu thủy;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề trong đó có nghề Điều khiển tàu biển;

Căn cứ tờ trình số 1746/TTr-CHHVN ngày 12/5/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng Hàng hải I;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng Hàng hải I (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải I, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀU HUẤN LUYỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

1

Tàu huấn luyện

tàu

02

- Được thiết kế và trang bị theo yêu cầu quy phạm của Cục đăng kiểm Việt Nam với cấp tàu tối thiểu hạn chế 2;

- Công suất máy chính ≥ 300kW;

- Được trang bị đầy đủ thiết bị để phục vụ cho công tác đào tạo;

- Đủ chỗ cho thuyền bộ, học sinh và giáo viên giảng dạy.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 930/QĐ-BGTVT ngày 26/05/2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng Hàng hải I do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185