Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2007 về quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 867/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007

Căn cứ Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tiếp khách của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chi tiếp khách nước ngoài

Khách nước ngoài đến thăm và làm việc, dự hội nghị, hội thảo do tỉnh mời hoặc theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được chi theo đối tượng, nội dung do Bộ Tài chính quy định; mức chi cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong dự toán chi nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007.

2. Chi tiếp khách trong nước.

a. Đối với khách do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng và tương đương trở lên làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại tỉnh được ngân sách tỉnh cấp để chi các khoản: ăn, ở, đi lại cho các thành viên trong đoàn trong thời gian ở tại tỉnh. Mức chi do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

b. Đối với khách do Thứ trưởng và tương đương; Bí thư và Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (và một số trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định) làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại tỉnh được ngân sách tỉnh cấp để chi các khoản: ăn, ở cho các thành viên trong đoàn trong thời gian ở lại tỉnh. Mức chi như sau:

b1. Tiền ăn không quá 150.000 đồng/suất

b2. Tiền thuê phòng nghỉ khách sạn.

- Đối với tiền phòng nghỉ cho Thứ trưởng và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 400.000 đồng/người/ngày.

- Các thành viên khác không quá 200.000 đồng/người/ngày

c. Đối với khách do Lãnh đạo cấp vụ; Giám đốc, Phó giám đốc các sở và các ban, ngành tương đương của các tỉnh, thành phố khác; Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố thuộc các tỉnh khác đến làm việc tại các sở, ngành, Huyện ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Định thì Thủ trưởng các đơn vị có khách đến làm việc quyết định đối tượng được mời cơm và mức chi mời cơm trong phạm vi dự toán kinh phí được giao cho các sở, ngành, đơn vị và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị nhưng mức chi mời cơm không quá 120.00 đồng/suất

d. Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tự bảo đảm kinh phí hoạt động hoặc tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thì đối tượng mời cơm do Thủ trưởng đơn vị quyết định phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng mức chi không quá 100.000 đồng/suất

2. Những nội dung khác liên quan đến chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 127/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2007 về quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


134
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85