Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 862/QĐ-UBND 2020 công bố đơn giá Ca máy xây dựng tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 862/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 03/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 862/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải- Xây dựng tại Tờ trình số 178/TT-SGTVTXD ngày 30/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 theo 3 khu vực để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

a) Khu vực 1: Vùng II đối với Thành phố Lào Cai;

b) Khu vực 2: Vùng III đối với: Thị xã Sa Pa; thị trấn Phố Lu, thị trấn Tằng Lỏong, thị trấn Phong Hải của huyện Bảo Thắng;

c) Khu vực 3: Vùng IV đối với các huyện còn lại tỉnh Lào Cai; các xã còn lại thuộc huyện Bảo Thắng (trừ các khu vực thuộc Vùng III);

(Có đơn giá chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định này.

2. Xử lý chuyển tiếp:

a) Đối với các dự án, công trình xây dựng đã phê duyệt hồ sơ dự toán theo đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai nhưng chưa tổ chức đấu thầu (phê duyệt kết quả trúng thầu) thì chủ đầu tư điều chỉnh dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo quyết định này nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Trường hợp, nếu vượt tổng mức đầu tư thì phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

b) Đối với các dự án, công trình xây dựng đã tổ chức đấu thầu (phê duyệt kết quả trúng thầu, hợp đồng kinh tế) theo đơn giá nhân công ban hành tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

3. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

a) Căn cứ vào phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, xác định và trình UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo định kỳ quý/năm hoặc khi có sự thay đổi lớn về giá trên thị trường xây dựng, để làm cơ sở xác định chi phí máy thi công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

b) Trong quá trình thực hiện, thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư để tham mưu đề xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai./.

 

 

Nơi nhận:
- Điều 3/QĐ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- LĐ Văn phòng;
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 03/04/2020 công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


597

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!